Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTFORDRINGER- MULIGHETER Organisering av -FOU i helseforetakene -relasjonen høgskole – helseforetak Rektor Solfrid Vatne, Høgskolen i Molde Førsteamanuensis,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTFORDRINGER- MULIGHETER Organisering av -FOU i helseforetakene -relasjonen høgskole – helseforetak Rektor Solfrid Vatne, Høgskolen i Molde Førsteamanuensis,"— Utskrift av presentasjonen:

1 UTFORDRINGER- MULIGHETER Organisering av -FOU i helseforetakene -relasjonen høgskole – helseforetak Rektor Solfrid Vatne, Høgskolen i Molde Førsteamanuensis, Avdeling for psykiatri og habilitering

2 Høgskolens oppgaver  Undervisning  Bachleor  Master  DoktorgradSamfunnsoppdrag  EOV  Forskning

3 UH - SAMFUNNSOPPDRAG ØKE INNOVASJON OG FORSKNING I ARBEIDSLIVET  Regionalt/nasjonalt ansvar - relatert til våre fagområder  Offentlig sektor  Private næringsliv:  VRI – prosjektet; NFR- virkemidler for regional Fou og innovasjon

4 Klinikkens utgangspunkt oppgavene Spesialisthelsetjenesteloven § 3-8:  Pasientbehandling  Utdanning av helsepersonell  Forskning  Opplæring av pasienter og pårørende

5 Utfordringer Fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom samhandling høgskole – helseforetak v/forsterket FOU-innsats Bedre metoder – Organisering ledelse av behandlingsvirksomheten Kompetanseutvikling ansatte Høgskolen – forskningsbasert undervisning, relevant – aktuell forskning Kompetanseutvikling - vitenskapelig ansatte

6 Samarbeidsutvalg Høgskole – Klinikk  Tiltak  Delte stillinger - bistillinger  Klinikkens behov for undervisning - EOV  Forskning  Konkrete samarbeidsprosjekt i dag  Lokalbasert psykisk helsearbeid  Prosjekt nytt sykehus  Helselogistikk - Pasientforløp  Høgskoleklinikk – nye praksisformer ”helsefag inn i sykehuset”

7 Forløper - til modell for samarbeid om forskning og undervisning  Deltakelse i oppretting av forskningsenhet i klinikken gjennom utvikling og gjennomføring av et konkret forskningsprosjekt  Postdoktorstilling, med kontor i klinikken  ”FOU-menighet av engasjerte personer”  Forsøk på marginalisering - oppløsning?

8 Fra menighet til ressurssenter Intervensjonsgruppe for ansatte  Utvikling av konkrete brukerfokuserte FOU-prosjekt  Individuelle planer (master)  Familie- nettverksarbeid (hovedfag, master, ekstern stipendiat )  Friluftsliv (master)  Stemmehøringsgrupper (master)  Anerkjennende kommunikasjon  Tverrprofesjonelt samarbeid (stipendiat)  Nye organiserings- og ledelsesformer (stipendiat)  Historieprosjekt I dag: Paraplyprosjekt: Lokalbasert psykisk helsevern Kompetansesenter Rådet for psykisk helse

9 Forts.  Interne kurs HF– lokalbasert psykisk helsearbeid  Kursopplegg forskning  Minielf: forskingskurs for ansatte med konkret utvikling av prosjektbeskrivelser (eksamen)  Planlegging og gjennomføring av kurs, relatert til de konkrete forskningsprosjekt i klinikken  EOV-enheten ved høgskolen  Anerkjennende kommunikasjon  Myndiggjørende rehabilitering  Familie-nettverksmøter – ambulant behandling

10 Klinisk praksis er i sin natur er kompleks  Styres ikke først og fremst av kunnskap basert på verdier og teorier  sprik mellom erfaringsbasert (kontekstuell) og teoretisk utviklet kunnskap  praksisteorier (verdier, følelser og oppfatninger) er integrert i den faglige utøvelsen  den handlingsstyrende kunnskapen er ofte taus, ikke-reflektert

11 Aksjonsforskning (Argyris et al, 1985:4)  Er en vitenskap om praksis, hvor en undersøker hvordan mennesker designer og iverksetter handlinger i hverdagen  Innebærer basisforskning og teoriutvikling nært relatert til sosiale handlinger  Aktørene deltar i en offentlige selvrefleksjonsprosess  Forsøker å forstå konkrete detaljer i spesielle situasjoner, teori i bruk i en bestemt kontekst  Oppdage og teste generelle teorier i praksis

12 To prosesser AksjonForskning  Fellesforståelse Systematisk kartlegging  Målsetting  Gjennomføring  Planlegging av begge prosesser  tid  metoder  oppsummering, evaluering

13 Forskningsdesign  Aksjonsforskning  Tett samarbeid om utvikling av og gjennomføring av prosjekt  Undervisning – Refleksjon over konkret praksis (ulike metoder)  Med fokus på metodeutvikling  Høgskoleansatte rollemodeller i praksis  Samarbeid om forskning  innsamling av data  Analyse  Deltakelse i artikkelskriving (3 referee antatt)

14 Modell for organisering av samarbeid FORSKNINGENHET KLINIKK Leder fra institusjonen Ansatte: kompetanseutvikling/Fou Bistillinger høgskoleansatte Drøfting av Fou-prosjekt FOU-prosjekt i klinikken Veiledere Prosjektledere HØGSKOLEN Bistillinger klinikken EOV Fagansatte Masterstudenter Stipendiater HF’s Fou-utvalg

15 Medlem i Fou-utvalg HF Forskningsstrategi - Forskningskultur  Forvalter forskningsmidler  Utlysning – tildeling  Forskningsopplæring  Forskningskurs  Infrastruktur  SPSS, opptaker - avspiller intervju  Referanseverktøy

16 Forutsetninger - suksess  Engasjerte/dedikerte mennesker  Organisering av FoU – avdeling – enhet, samarbeid med klinikken  Langsiktig tenkning/strategi  Kultur og plass for FoU i virksomheten  Forankring/deltakelse i en slik prosess  Avdelingsledelsens engasjement og forpliktelse  Enhetsledernes engasjement og forpliktelse  Faglige lederes og faggruppenes forpliktelse  Helseforetakets rolle (plan, støtte, organisering, ledelse, økonomi)

17 KONKLUSJON Store muligheter for Gjensidig utveksling av kunnskap og kompetanse mellom høgskole og klinikk  Igangsetter endringsprosesser i begge institusjoner  Klinikken  Forskning - metodeutvikling i praksis  Kompetanseheving- Rekruttering  Høgskolen  kunnskapsutvikling  utvikler relevant forskningsbasert undervisning  kjent med endringskrav i praksis  rekruttering til studiene  rekruttering til stillinger  studiepoeng

18 Høgskolen – motor i samarbeid med eksterne aktører  Ressurskrevende prosesser- Forutsetter ledelse – strategi  Prioritere hvilken type samfunnsliv  vinn – vinn situasjon  Ressurser fra næringslivet  Engasjement, konkrete personer, midler for å øke antallet ansatte  Målrette satsingen  Velge bedrifter  Velge områder – klynger/paraplyprosjekter  Velge prosesser- tiltak  Utvikle gode modeller


Laste ned ppt "UTFORDRINGER- MULIGHETER Organisering av -FOU i helseforetakene -relasjonen høgskole – helseforetak Rektor Solfrid Vatne, Høgskolen i Molde Førsteamanuensis,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google