Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) 2007 - 2010 Bjørg Th. Landmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) 2007 - 2010 Bjørg Th. Landmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) 2007 - 2010 Bjørg Th. Landmark

2 Strategi for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) 2007-2010 Spesielle satsningsområder for fagutvikling:  Oppdatere kunnskaper, holdninger og ferdigheter hos den enkelte utøver En kultur som fremmer refleksjon, læring og forbedring. Systemer som forventer og legger til rette for kontinuerlig kvalitetsarbeid Kompetanseprosjekt 2007- 2010 Drammen geriatriske kompetansesenter FoU – utvalget Tilknyttet prosjekt geriatriløft Samlede pleie- og omsorgstjeneste

3 Strategi for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) 2007-2010 Samlede pleie- og omsorgstjeneste Dokumentasjon Gerica Kompetanseprosjekt 2007- 2010 Drammen geriatriske kompetansesenter Pårørende- prosjektet Praktisk Prosedyre for Sykepleiere Palliasjon - Lindrende behandling Læring gjennom refleksjon Demens- omsorg Psykogeriatri Spesielle satsningsområder for fagutvikling: Oppdatere kunnskaper, holdninger og ferdigheter hos den enkelte utøver En kultur som fremmer refleksjon, læring og forbedring. Systemer som forventer og legger til rette for kontinuerlig kvalitetsarbeid

4 Dokumenter som bekrefter FoU- virksomhet Fra stykkevis til helt. En sammenhengende helsetjeneste. NOU 2005:3. Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Rundskriv 1-13/97. Sosial- og helsedirektoratet. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. St. meld nr 25 (2005-2006). ……og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015). Sosial- og helsedirektoratet. Utkast til ny arbeidsgiverpolitikk, Drammen kommune

5 Begrepsavklaring Grunnforskning er eksperimentell eller teoretisk virksomhet, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk. Anvendt forskning er virksomhet av original karakter. Anvendt forskning er primært rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser. Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot: –å fremstille nye eller vesentlige forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller –å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester

6 Aktuelle FoU- områder knyttet til pleie- og omsorgstjenesten (1) Gjennom deltakelse i FoU- utvalget Geriatriløft Drammen identifisere problemstillinger for FoU- prosjekter med utgangspunkt i klinisk praksis. Kompetanseheving – 50 ansatte gjennomfører kompetanseutviklingsprosjektet, 2007 – 2010. Utfordringer knyttet til interkommunalt samarbeide. Refleksjon som pedagogisk metode for å videreutvikle utøverens kompetanse.

7 Aktuelle FoU- områder knyttet til pleie- og omsorgstjenesten (2) Pårørende som en ressurs i pleie- i omsorgstjenestene Utfordringer knyttet til demensutvikling Utfordringer knyttet til psykogeriatri Utfordringer knyttet til omsorgstiltakene (rus, psykiatri) Utfordringer knyttet til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Systemer som forventer og legger til rette for kontinuerlig kvalitetsarbeid –Dokumentasjon – Gerica- redskap for å sikre kontinuitet, kvalitet og samhandling. –PPS- praktisk prosedyre for sykepleie – redskap for å sikre en kunnskapsbasert praksis.

8 Hovedmål for FoU virksomhet 2007-2010 Utøveren av pleie- og omsorgstjenester har: – oppdaterte kunnskaper, holdninger og ferdigheter – gir virkningsfulle tjenester basert på kunnskap Ansatte i, pleie- og omsorgstjenesten arbeider en ut fra en kultur hvor læring fremmes og fornyes Pleie- og omsorgstjenesten har etablerte systemer for kvalitetsutvikling- og kontroll, for å sikre virkningsfulle tjenester.

9 Fremtidig strategi for FoU- arbeidet (1) delmål Fou- leder og en tjenesteleder deltar i FoU- utvalget ”Geriatriløft Drammen” sammen med Sykehuset Buskerud HF og Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag 50 ansatte gjennomfører kompetanseutviklingsprosjektet i perioden 2007 – 2010. –Det inviteres til interkommunalt samarbeid Vurdere utvikling av regionalt FoU- senter i samarbeide med Høgskolen i Buskerud, avd. for helsefag Videreutvikle og iverksette prosjektet: "Refleksjon som pedagogisk metode for å videreutvikle utøverens kompetanse" i Strømsø hjemmetjeneste-virksomhet. Videreføres til de øvrige virksomhetene

10 Fremtidig strategi for FoU- arbeidet (2) delmål Videreutvikle prosjekt knyttet til : "Pårørende som en ressurs i pleie- og omsorgstjenesten". Videreutvikle arbeidet som allerede foreligger ved Bragernes virksomhet, hjemme – og institusjonshelsetjenesten Vurdere utvikling av et prosjekt knyttet til demens Vurdere utvikling av et prosjekt knyttet til psykogeriatri Vurdere utvikling av et prosjekt knyttet til omsorgstiltakene (rus, psykiatri) Utvikle et prosjekt knyttet til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Videreutvikle systemer som legger til rette for- og sikrer kontinuerlig kvalitetsarbeid –utøvere av pleie- og omsorgstjenester dokumenterer i Gerica –utøvere av pleie- og omsorgstjenester anvender PPS- praktisk prosedyre for sykepleie.

11 Mandat FoU- leder (1) Områder for FoU- leders virksomhet omfatter: –utøveren av pleie- og omsorgstjenesten –kulturen for læring og fornyelse –systemer for kvalitetsutvikling  FoU- leder er lokalisert til Drammen geriatriske kompetansesenter og rapporterer til virksomhetsledergruppen  FoU- leder leder FoU- utvalget tilknyttet prosjektet Geriatriløft Drammen, jfr. eget mandat  FoU- leder koordinerer pleie- og omsorgstjenestenes deltakelse i forskningsaktiviteter  FoU- leder koordinerer pleie- og omsorgstjenestenes deltakelse i eksterne fagutviklingsprosjekter

12 Mandat FoU- leder (2)  FoU- leder identifiserer, utvikler og koordinerer fag- og kompetanseutvikling i Drammen geriatriske senter spesielt og i den samlede omsorgstjenesten generelt  FoU- leder utarbeider handlingsplan for prioriterte temaer  FoU- leder gir innspill til den sentrale opplæringsplanen  FoU- leder etablerer og videreutvikler relevante samarbeidsrelasjoner  FoU- leder er medansvarlig for formidling av resultater fra forskning og utviklingsarbeider  FoU- leder utreder muligheter for å fremskaffe ressurser

13 Mandat for ressursgruppen  Ressursgruppen er et rådgivende organ for FoU- leder i forhold til:  årlig handlingsplan med prioriterte temaer  strategi for å fremskaffe ressurser  strategi for å sikre framdrift av fagutviklingsprosjekter  Ressursgruppen identifiserer problemstillinger/områder for fagutviklingsprosjekter med utgangspunkt i klinisk praksis. Det er av betydning at arbeidet foregår i tråd med øvrig fag-, kompetanse- og kvalitetsutvikling  Ressursgruppen utvikler en kultur for å dele erfaringer på tvers av virksomhetene  Ressursgruppen utarbeider en felles kompetanseutviklingsplan for pleie- og omsorgstjenestene  Resursgruppen gir innspill til felles opplæringsplan  Ressursgruppen arbeider med å etablere og utvikle relevante samarbeidsrelasjoner internt og eksternt


Laste ned ppt "Strategi for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) 2007 - 2010 Bjørg Th. Landmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google