Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.07.2014 Regionalplan for folkehelse 2013 – 2017 Inghild Vanglo Leder politisk styringsgruppe Rogaland fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.07.2014 Regionalplan for folkehelse 2013 – 2017 Inghild Vanglo Leder politisk styringsgruppe Rogaland fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalplan for folkehelse 2013 – 2017 Inghild Vanglo Leder politisk styringsgruppe Rogaland fylkeskommune

2 Hva vil fylkeskommunen med det regionale folkehelsearbeidet? Vi vil være en ledende utviklingsaktør Vi vil ha en aktiv pådriverrolle Vi vil iverksette en strategisk satsing på folkehelsearbeid …. derfor har vi sammen med dere laget forslag til ……

3 Regionalplan for folkehelse Skal sette folkehelse på dagsorden Skal være et verktøy for målrettet og strukturert folkehelsearbeid Skal beskrive utfordringer, virkemidler, rammer, ressurser, roller og ansvarsfordeling i arbeidet i planperioden

4 Prosjektets organisering Politisk styringsgruppe Kompetansegruppe «Kosthold og tobakk» Kompetansegruppe «Fysisk miljø» Kompetansegruppe «Fysisk aktivitet» Kompetansegruppe «Psykisk helse» Sekreteriat Intern prosjektgruppe Partnerskap for folkehelse

5 VISJON Helse i alt vi gjør Sammen utvikler vi ett godt Rogaland

6 Hovedmål 1 Fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller

7 Strategier Skape støttende miljø for god helse på alle arenaer der folk ferdes og lever sine liv Iverksette en sunn helsepolitikk på alle nivå med politiske vedtak som viser tyngde og handlekraft i folkehelsearbeidet

8 Hovedmål 2 Sikre politisk og administrativ forankring av folkehelsearbeidet

9 Strategier Synliggjøre helsefremmende og forebyggende arbeid som en sentral investeringsfaktor for vekst og utvikling

10 Hovedmål 3 Drive et kunnskapsbasert folkehelsearbeid

11 Strategier Sikre at folkehelsearbeidet rettes mot faktiske utfordringer og mot tiltak som fungerer Legge til rette for gode evalueringsrutiner Være en pådriver for at det igangsettes mer forskning knyttet til folkehelsearbeid i Rogaland

12 Tre satsingsområder

13 Strategier - aktive og trygge lokalsamfunn Styrke folkehelseperspektivet i regionale areal- og transportplaner. Styrke veiledningen til kommunene vedrørende helse i plan og kartlegging av helsetilstanden. Alle politiske vedtak på regionalt nivå skal vurderes opp mot betydningen for helse og utjevning av sosiale helseforskjeller. Utarbeide veiledere på felt med betydning for folkehelse.

14 Strategier – psykisk helse Styrke nærmiljøet gjennom å legge til rette for flere uformelle og formelle sosiale møteplasser Øke lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse i Rogaland Styrke familie- og foreldrerollen Styrke barnehage, grunnskole og videregående skole som helsefremmende arena for en god psykisk helse

15 Strategier - sunne levevaner Legge til rette for sunne valg på alle arenaer der barn og unge ferdes som barnehage, skole, idrett og fritid Øke hverdagsaktiviteten og lavterskeltilbud for voksne Iverksette en økt satsing på bruk av fysisk aktivitet for å bedre den psykiske helsen og redusere medisinbruken blant voksne og eldre

16 Hvordan skal vi få dette til? Gjennom systematisk og langsiktig folkehelsearbeid i et aktivt og tett samarbeid med kommuner og frivillige lag og organisasjoner, og andre offentlige og private aktører.

17 Partnerskap for folkehelse i Rogaland Et sentralt virkemiddel for iverksetting av regionalt og lokalt folkehelsearbeid Har eksistert siden 2006 og består av 16 kommuner, 10 frivillige og 4 regionale aktører Hittil har det årlig vært avsatt 3,6 millioner kroner i stimuleringsmidler til fordeling blant aktørene i partnerskapet

18 Hvorfor partnerskap? Bevisstgjøre folkehelse i egen organisasjon Synliggjøre folkehelse i egne plandokumenter Bidra med faglig kompetanse, engasjement og arbeidsinnsats Motivere til aktivitet på lokalt nivå i tråd med regionale føringer og det lokale utfordringsbildet

19 Oppsummering: Hvordan skal vi lykkes i folkehelsearbeidet? Et bredt tverrsektorielt arbeid mellom det offentlige, private og frivillig sektor. Et mer systematisk folkehelsearbeid Bevissthet om at politikk og forvaltning på alle nivå har betydning for folkehelsen

20 Den som berøres skal høres Høringsperiode fra 15.juni til 1.oktober Vi ønsker at planen behandles politisk i kommunestyrene og i styrene for frivillige organisasjoner Alle innspill er velkommen, men ønsker særlig tilbakemelding på hvordan forankre helse i alt vi gjør politisk og administrativt

21 VISJON ELLER ILLUSJON? Helse i alt vi gjør Sammen utvikler vi ett godt Rogaland


Laste ned ppt "14.07.2014 Regionalplan for folkehelse 2013 – 2017 Inghild Vanglo Leder politisk styringsgruppe Rogaland fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google