Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ICF Som bakteppe i arbeidet ved Voksenhabiliteringstjenesten Molde sjukehus, HNR HF Stjørdal 17.november 2004 Ellen Munthe-Kaas.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ICF Som bakteppe i arbeidet ved Voksenhabiliteringstjenesten Molde sjukehus, HNR HF Stjørdal 17.november 2004 Ellen Munthe-Kaas."— Utskrift av presentasjonen:

1 ICF Som bakteppe i arbeidet ved Voksenhabiliteringstjenesten Molde sjukehus, HNR HF Stjørdal 17.november 2004 Ellen Munthe-Kaas

2

3 VHT sin visjon: "Hjelp til selvhelp" Vi vil medvirke til økt livskvalitet, deltakelse og god helse for mennesker med funksjonshemming.

4 Hjelp til selvhjelp Vi ønsker å bidra til at den enkelte med funksjonshemming, og personene i dennes nettverk, skal settes bedre i stand til å løse de utfordringer som livet med funksjonshemming byr på. Brukerens egne ønsker og mål vil stå sentralt og være styrende for dette arbeidet.

5 Hjelp til selvhjelp  Vi vil arbeide for å øke kompetansen i kommunene og tjenesteapparat forøvrig, slik at det ytes gode og tilpassede tjenester til mennesker med funksjonshemming.

6 Definisjon på habilitering Habilitering er planmessig arbeid og tiltak for å støtte og utvikle funksjonsevnen. En tar sikte på størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet på egne premisser hos mennesker med medfødte eller tidlig ervervet funksjonshemming.

7 Definisjon på habilitering Habilitering omfatter tilrettelegging av tiltak både på individ- og systemnivå, og må foregå i et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

8

9

10 Målgrupper Hovedmålgruppen er mennesker over 18 år med medfødt eller tidlig ervervet funksjons­hemming / langvarig sykdom og kognitiv svikt som har behov for tverrfaglig habiliteringstjeneste på spesialistnivå. Eksempel på målgrupper kan være mennesker med psykisk utviklingshemming, autisme eller andre utviklingsforstyrrelser, cerebral parese, forskjellige syndrom…

11 Arbeidsform ved VHT Molde sjukehus Ambulant, der folk bor Innleggelse – (av kommunen) Poliklinikk Læring- og mestringsarbeid

12 Ambulant tjeneste

13 Våre arbeidsområder er: utredning og behandling av enkeltklienter utredning av miljøbetingelser og tjenestetilbud tiltaksutvikling i kommunene opplæring, veiledning og kompetanseheving for klienter, familie og fagpersoner i hjelpeapparatet

14 Arbeidsmodell for VHT (forenklet) Diagnostisering/ Kartlegging: Individ Ulike funksjoner Miljø Sosialt, fysisk, materielt, kompetanse, med mer. IndividuellIndividuell planplan Målsettinger og iverksetting av tiltak: etter tverrfaglige, tverretatlige drøftinger - og beslutninger tatt undervegs i prosessen.

15 Generell habiliteringskompetanse: kompetanse som er nødvendig for å definere, igangsette og gjennomføre tiltak og tjenester for alle, eller de fleste, av klientene med behov for et habiliteringstilbud. Kunnskap og praktisk erfaring knyttet til igangsetting og gjennomføring av organisatoriske rammetiltak.

16 Spesialisert habiliteringsarbeid Innbefatter kunnskap på Teoretisk nivå - både fagspesifikt og administrativt/organisatorisk, å inneha bred faglig kompetanse Praktisk på individnivå, å inneha ulike ferdigheter

17 Et rikt livskart ICF som bakteppe: tegne inn alle områder og arenaer som er aktuelle å fokusere på og arbeidet med hos den enkelte. Grad og art av funksjonshemmingen i relasjon til: resursene i familien og nærmiljøet, lokalsamfunnet og kulturen.

18 Et rikt livskart En spesifikk funksjonshemming eller diagnose som i utgangspunktet er lik, vil framstå som ulike, avhengig av de resurser, muligheter og begrensninger som finnes lokalt og i nærmiljøet.

19 Funksjonshemmingsbegrepet Ivar Lie og gap-modellen ”summen av de aktivitetsproblemer som oppstår som resultat av et misforhold (gap) mellom forutsetninger og krav på områder der personen er interessert i å delta”

20 Brobyggermodellen

21 Medisinsk modell Behandling og trening av funksjonstap. (i individet). Her var fokus på funksjonssvikt og aktivitet/ aktivitets begrensninger Sosialpedagogisk modell Problem ut i fra synspunkt om integrasjon av mennesker med funksjons- hemminger i samfunnet. Funksjonshemming er ikke en personlig egenskap, men en kompleks samling av forhold som er skapt av de sosiale omgivelsene. Brobyggermodellen

22 Det er ikke et enten eller, men et både og. Det bør være et dialektisk forhold mellom de to modellene. ICF har til hensikt å skape en syntese av de forskjellige dimensjonene av helse på biologisk, individuelt og sosialt nivå.

23

24 Konsolidering, evaluering

25 Annen praktisk nytte av ICF Individuell plan ”arbeidsseminar” eller ”Per-dag” med person, pårørende, personalet og VHT Ex.: Hvem er Per? og hva er det gode liv for Per? Ved kurs ex. ”syndromkurs” Dokumentasjon av behov for kompetanse i habiliteringstjenesten – tverrfaglighet/arbeidsform Kartleggingsskjema (eget)


Laste ned ppt "ICF Som bakteppe i arbeidet ved Voksenhabiliteringstjenesten Molde sjukehus, HNR HF Stjørdal 17.november 2004 Ellen Munthe-Kaas."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google