Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Koordinerende enhet Brukerutvalget NLSH 13. Juni 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Koordinerende enhet Brukerutvalget NLSH 13. Juni 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Koordinerende enhet Brukerutvalget NLSH 13. Juni 2006

2 Hvorfor prosjekt? •Regional plan for habilitering og rehabilitering 2004 – 2010 •Hva er en koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten •Skur hadde et prosjekt

3 Utvikling til nå i Helse Nord •Regionalt fagråd laget mandat og anbefalte NLSH å søke midler til arbeidet mai 2005 •Dette er et delprosjekt i prosjekt habilitering og rehabilitering i Helse Nord og oppfølging av kronikersatsingen •Står i bestillerdokumentene til foretakene •NLSH fikk restmidler 2 mndr i 2005 og siden midler til prosjektleder 2006 og 2007 •Prosjektleder ansatt på full tid fra november 2005

4 Forts: Prosjekt koordinerende enhet(KE) i Helse Nord er et firedelt prosjekt: 1.Utvikle modell for KE i Nordlandssykehuset 2.At denne modellen kan være inspirasjon for utvikling av KE i alle foretakene 3.Utvikle en regional KE i Helse Nord ved UNN 4.Delta i det nasjonale nettverket som skal utvikle kvalitetskriterier for kommunenes og helseforetakenes håndtering av lovkrav og intensjoner knyttet til ordningen med koordinerende enhet og eksemplifisere ulike måter å realisere dette på gjennom etablering av koordinerende enhet i den enkelte kommune og ved helseforetakene. Disse modellene kan ikke sees på som atskilte modeller, da de er gjensidig avhengige av hverandre.

5 Stortingsmelding 21(1998-99) Ansvar og meistring(Rehabiliteringsmeldingen) Strategier for et mer systematisk og effektivt re-/habiliteringsarbeid på brukernes premisser Rehab krever samarbeid mellom ulike faggrupper, etater og forvaltningsnivå Utvikle en helhetlig politikk som skal sikre at ulike tiltak trekker i samme retning. Utvikle lokale tilbud på tvers av målgrupper for å dekke fundamentale behov som f.eks anledning til læring og utvikling, sosial deltagelse, selvstendighet og noe meningsfullt å gjøre

6 Forskrift habilitering og rehabilitering § 8. Planlegging, organisering og samarbeid •Kommunen skal planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, jf. lov om helsetjenester i kommunen § 1-3 nr. 3. •Det skal finnes en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere. •Kommunehelsetjenesten skal ved behov samarbeide med sosialtjenesten og andre samarbeidende etater.

7 Forskrift habilitering og rehabilitering § 13. Organisering •Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skal inngå i tilbudet av helsetjenester som det regionale helseforetaket skal sørge for. •Det skal finnes en koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten som skal ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen. Enheten skal også ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i kommunehelsetjenesten.

8 Hva er spesialisthelsetjenesten? •Helse- og omsorgsdepartementet •Det regionale helseforetak •Helseforetak •Regionssykehus •Sentralsykehus •Lokalsykehus •Private institusjoner og opptreningsinnstitusjoner •Spesielle helseinstitusjoner •Kompetansesentra •Annet •Skal alle disse ha koordinerende enheter, og hva skal disse enhetene gjøre? Hvem skal ha ansvar for oversikt over hvilke kommuner. Handlingsplanen sier en KE i hvert foretak, lokal variasjon i organiseringen

9 H Finnmark HF UNN NLSH Hålogaland HF Helgeland HF KE RHF Kommuner Samarb.partner Brukerorg. Kommuner Samarb.partn Brukerorg. Kommuner Samarb.partn Brukerorg. Kommuner Samarb.partn Brukerorg. Kommuner Samarb.partn Brukerorg. Nasjonalt prosjekt Regional prosjektorganisering i Helse Nord

10 Konkrete arbeidsoppgaver •Pasientflyt, koordinering av avtaler •Individuell plan, kurs •Dialogkonferanser Salten og Lofoten


Laste ned ppt "Koordinerende enhet Brukerutvalget NLSH 13. Juni 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google