Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansesatsing For ansatte i barnehagen 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansesatsing For ansatte i barnehagen 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansesatsing For ansatte i barnehagen 2013
Vennskap og deltagelse GLØD

2 GLØD Øke rekrutteringen av personer med høy kompetanse til barnehagen
Styrke kompetansen til de som allerede er der Øke statusen for arbeid i barnehagen

3 Delmål i GLØD-arbeidet
økt kvalitet i barnehagelærerutdanningen økt rekruttering av barnehagelærere til barnehagen økt rekruttering av personer med relevant høyere utdanning til barnehagen økt rekruttering av barne- og ungdomsarbeidere til barnehagen beholde og videreutvikle kompetansen i barnehagen

4 mål prioriteringer innhold ansvar

5 Målsetting jf. Meld. St. 24 Oppfylle dagens pedagognorm
Øke andelen ansatte med relevant utdanning I løpet av strategiperioden skal alle ansatte ha fått muligheten til å øke sin kompetanse

6 Strategiens mål er å: Rekruttere og beholde barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen Heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen Øke statusen for arbeid i barnehagen

7 Forutsetning: Alle aktørene tar sitt ansvar, samarbeider og
deltar aktivt i kompetansearbeidet for å bidra til økt og god kvalitet i barnehagene

8 Kommunen som barnehagemyndighet: sikre at barna i barnehagen får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud Barnehageeier: ansvar for at de ansatte får den nødvendige opplæringen og får delta i kompetanseutviklingen på sin egen arbeidsplass Styrer og barnehagelæreres kompetanse er nødvendig for at barnehagen skal kunne gjennomføre kompetanseutvikling for alle ansatte.

9 Målgruppen for tiltakene: De ansatte i barnehagen
Målgruppen for strategien: Alle aktører i barnehagesektoren Må være kjent med innholdet i strategien og bidra til gjennomføringen av den

10

11 Tematiske satsingsområder
Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon Danning og kulturelt mangfold Et godt språkmiljø for alle barn Barn med særskilte behov

12 Barnehagen må ha en Pedagogisk ledelse
som setter i gang og leder refleksjons- og læringsprosesser i organisasjonen Ledelse av utviklings- og endringsprosesser er en sentral oppgave for styreren i samarbeid med de pedagogiske lederne. Lederne er rollemodeller med særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag og rammeplanens intensjoner etterleves i praksis. Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis og kultur bidrar til å fremme disse verdiene.

13 Danning Kulturelt mangfold
er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter, både i samspill med omgivelsene og med andre mennesker Kulturelt mangfold Å forstå sin egen identitet og kultur i møtet med det flerkulturelle samfunnet, er en forutsetning for inkludering og toleranse.

14 Et godt språkmiljø betyr at det finnes og gis rom for mange former for kommunikasjon gjennom fysiske, estetiske, og verbale uttrykk Ulike former for kommunikasjon er viktig for barns samhandling, og de er en forutsetning for utvikling av vennskap og deltagelse i barnehagens fellesskap.

15 Barn med særskilte behov
omfatter både funksjonsnedsettelser og utviklingsmessige, språklige, emosjonelle, kognitive og sosiale vanskeligheter. - Tidlig innsats - Rask hjelp og støtte Arbeid med barn med særskilte behov handler både om hvordan barnas behov kan imøtekommes i det allmennpedagogiske arbeidet i barnehagen og hvordan de kan møtes med spesialpedagogiske tiltak.

16 Roller og ansvar Viktig at de ulike partene og nivåene er kjent med og bevisst på hvilke oppgaver og roller de ulike har og hvor ansvar og myndighet er plassert

17

18 Gruppedialog Har barnehagene god kompetanse:
Styrer Pedagogiske ledere Assistenter / øvrige ansatte Hvilke kompetansehevingstiltak har vært iverksatt? Rekrutteringstiltak BLU Barne- og ungdomsarbeiderfag Assistentutdanning Veiledning av nyutdannede Forslag til tiltak på ulike nivå


Laste ned ppt "Kompetansesatsing For ansatte i barnehagen 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google