Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering av FOU - prosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering av FOU - prosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering av FOU - prosjekt
Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1.og 2. linjetjenesten Oppsummering av FOU - prosjekt

2 Mål med prosjektet Dokumentere hvordan det kan utvikles varige og likeverdige samhandlings-modeller mellom kommunene, fastlegene og spesialisthelsetjenesten. Utvikle modeller for læring og erfaringsoverføring i komplekse, moderne organisasjoner på tvers av forvaltnings-nivåene. Dette skal skje gjennom å identifisere gode eksempler på samarbeid og samhandling.

3 Metode og tilnærming Kontakt med alle landets helseforetak og KS` regionale ledd for kartlegging av gode modeller Fikk inn over 50 eksempler på samhandlings-modeller Valgte ut 16 modeller for nærmere kartlegging, dokumentasjon og vurdering Samtaler med representanter for begge parter og gjennomgang av skriftlig dokumentasjon på samarbeidet

4 Kriterier for å velge ut modeller:
Samarbeidsmodellene skal være basert på likeverd mellom foretak og kommune Samarbeidet skal ha fungert over tid Det skal være formulert mål for samarbeidet og det skal være mulig å dokumentere resultater Modellene skal omhandle pasientgrupper som er viktige for begge nivåer, og kravet til samarbeid, samordning og samhandling skal være stort 3

5 Hovedfunn og vurderinger

6 1. Viktig med forankring i et overordnet avtalesystem
Det understreker viktigheten av samarbeidet at den øverste administrative ledelsen selv deltar og underskriver avtaler En overordnet forankring bidrar til at problemer i samarbeidet som skyldes mer overordnede/ strukturelle forhold lettere kan få en løsning En slik forankring gjør at samarbeidet lettere går fra arbeidet med rutiner og mer praktiske spørsmål til å få et strategisk element

7 2. Fra samarbeid om rutiner til strategisk utvikling
Det bidrar til at partene mer systematisk analyserer utviklings- og endringsbehov i samarbeidet En sterkere strategisk forankring bidrar til å skape større likeverd og gjensidighet i samarbeidet Et mer strategisk fokus forutsetter som hovedregel et grundigere analysemateriale og mer gjennomarbeide og forpliktende prosesser

8 3. Likeverd er viktig Likeverd og gjensidig respekt er helt grunnleggende for samarbeidet – uavhengig av om partene har ulike roller, ulike oppgaver og forskjellig kompetanse Likeverd er en forutsetning for å skape trygghet og tillit i samarbeidsrelasjonen Likeverd dreier seg om å ha reell interesse for hva den annen part kan, gjør og står for

9 4. Fokuser på brukerperspektivet
Pasientene er lite opptatt av organisatoriske skiller. De ønsker å bli skikkelig utredet, få god behandling, og god omsorg og rehabilitering Et sterkt brukerperspektiv bidrar til å fokusere på pasientbehov og pasientløp, og ikke på organisasjonenes behov og interesser Et sterkt brukerperspektiv gir erfaringsmessig den største motivasjonen for de som deltar i samarbeidet Et slikt fokus bidrar også til å trekke inn pasientene/ brukerorganisasjonene i forbedringsprosessene

10 5. Sørg for god overgang fra prosjekt til drift
Det er en generell utfordring i alle endringsprosesser å sikre at resultatene fra prosjektarbeidet blir omsatt i praktisk handling De som har satset sterkt på å involvere linjelederne på mellomnivå, og forankret arbeidet hos disse, har lyktes best Etter hvert som samarbeidet i mange av modellene har blitt mer omfattende, komplekst og strategisk, kreves en stadig grundigere planlegging av overgangen fra prosjekt til drift

11 6. Viktig å dokumentere og evaluere samarbeidet
Det er viktig av pedagogiske grunner å dokumentere og kommunisere at planlagte tiltak gjennomføres Dokumentasjon og evaluering muliggjør korrigerende tiltak Dokumentasjon og evaluering bidrar til læring Gode resultater bidrar til å skape tro på at samarbeid og samhandling nytter og er til det beste for begge parter

12 Erfaringer med formidling og erfaringsoverføring

13 Eksempler på virkemidler for formidling og erfaringsoverføring
Utarbeid enkel, oversiktlig og konkret informasjon over hva samhandlingen omhandler Opprett informasjonssider på internett hvor modellen(e) beskrives Delta på aktuelle kurs og konferanser Ta imot besøk/delegasjoner og reis på besøk til andre som har gjennomført spennende grep Delta i eller opprett nettverk for å gi og hente inspirasjon Skriv artikler i fagtidsskrifter


Laste ned ppt "Oppsummering av FOU - prosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google