Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revisjon av FoU-policy for høgskolene Problemstillinger – plan for arbeidet Januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revisjon av FoU-policy for høgskolene Problemstillinger – plan for arbeidet Januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Revisjon av FoU-policy for høgskolene Problemstillinger – plan for arbeidet Januar 2013

2 Ny FoU-policy for høgskolene – hvor er hovedutfordringene nå? Noen spørsmål  Høgskolenes plass i FoU-landskapet?  Profil utdanninger? Konsekvens for forskningen?  Utdanningsoppgaven – den regionale oppgaven: konsekvenser for forskningen?  Situasjonen for SAK?  En tydeligere ‘arbeidsdeling’ under utvikling? Ønskelig?  Kompetansesituasjonen?  Hvem skal drive forskningen?  Personalpolitikk – forskningspolitikk?  Rekruttering og forskerutdanning  Situasjonen nå?  Virkemidler for styrket rekruttering og gjennomføring?

3 Noen flere spørsmål  Særskilte utfordringer:  Helse- og sosialfagene  Ingeniørfagene  Hva med de økonomisk-administrative fagene?  De nasjonale finansieringsordningene til UH  Konsekvenser for FoU?  Institusjonelle utfordringer  Forutsetninger for utvikling av gode FoU-prosjekter  Strategisk ledelse  Kultur for forskning?  Prosjektutvikling – konkrete tiltak  Internasjonalisering  Hva ligger i dette – og hva er viktige innfallsvinkler for høgskolene

4 Høgskolenes behov – Forskningsrådets virkemidler  Utnyttes nåværende virkemidler tilstrekkelig?  Er virkemidlene – programmer og andre finansieringsordninger – tilstrekkelig relevante?  Behov for nye stimuleringstiltak – hva slags?  Tiltak fra Forskningsrådets side for mer og bedre FoU ved høgskolene?  Innsats fra flere hold

5 Framdriftsplan - 2013  Januar: Forberedende styrebehandling i Forskningsrådet  Januar – mars:  Dialoger med høgskolene  Dialog med UHR, med departementet  Januar – mai:  Tverrgående arbeid internt i Forskningsrådet  Juni:  Forslag til ny policy styrebehandles i Forskningsrådet  Policyen sendes på høring til UHR – frist 15. september  November - desember:  Ny policy vedtas i Forskningsrådet

6 Nåværende Policy - struktur  Innledning  FoU-virksomheten i høgskolesektoren  Mål  Resultater  FoU-midler fra Forskningsrådet  Tiltak og virkemidler  Profesjonsforskning  Høgskolen som regional aktør  Kompetanseheving

7 Mål  Samarbeid, arbeidsdeling (spesialisering), konsentrasjon  Kvalitet i forskerutdanning  Internasjonalisering  Forskjellige forutsetninger pga. ulik faglig innretning og forskningskompetanse  Profesjonsforskning – et særmerke  Regional rolle

8 Resultater - status for høgskolene ca. 2006 Nåværende policy fastslår:  Stipendiatstillinger - økt  Ansatte med doktorgrad – økt  NIFU 2006: 20% av FoU-aktivitetene i H er grunnforskning – 60% i U  FoU-ressursene er ulikt fordelt  Publisering – stor ulikhet U og H, unntatt forskere i toppstilling  Stor formidlingsaktivitet ved H  Regional FoU-aktivitet

9 FoU-midler fra Forskningsrådet  2005: Statlige høgskoler 10% av de totale FoU- utgiftene til UH-sektor  Vekst i utgifter til H raskere enn til U og VitH  Vekst i bevilgninger fra Forskningsrådet til H i perioden 2003-2007 var 75%  2006 – H mottok under 4% av midlene «som det var mulig å søke på i Forskningsrådet»  Samfunnsvitenskap – 15% av midlene – av de som totalt sett går til samfunnsvitenskap fra Forskningsrådet

10 Policyen prioriterer følgende satsingsområder og tiltak for perioden 2008-2012  SHP – fortsette eller avvikles? Evaluering skal gjennomføres  Alternativt:  Styrke kompetanseutvikling og FoU-innsats på «kunnskapsområder høgskolene har særskilt ansvar for»  Internasjonalisering  Samarbeid – nasjonalt og internasjonalt  Likestilling og kjønnsperspektiver

11 Policyen 2008- 2012 prioriterer (forts)  Profesjonsforskning  Utnytte eksisterende programmer  Utvikle en ny satsing  Høgskolen som regional aktør  VRI - Virkemidler for regional FoU og innovasjon – fra 2007  NHS - Næringsrettet høgskolesatsing – positivt tiltak  NæringsPhD - etablert 2008  Fond for regional forskning – RFF – fra 2010.  Målsetting: styrke kvaliteten på regional forskning og samspillet mellom næringsliv, høgskoler og regionen  Kompetanseheving  Rekrutteringsbehov  Nasjonale forskerskoler  Kompetansløft innenfor ingeniørfagene – behov for nasjonalt samarbeid


Laste ned ppt "Revisjon av FoU-policy for høgskolene Problemstillinger – plan for arbeidet Januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google