Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen? Erfaringer fra ACT-team.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen? Erfaringer fra ACT-team."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen? Erfaringer fra ACT-team

2 Agenda •Eksempel på samhandling innen psykiatrifeltet •Om den nasjonale satsingen på ACT-team i Norge – hvorfor? •Målgruppen for ACT-team •ACT-teammodellen •ACT-team Skien •Ergoterapeutens rolle i ACT-team

3 Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen •Kapittel om rus og psykiatri – ACT-team ACT – Assertive Community Treatment = Aktivt oppsøkende behandling i lokalmiljøet

4 Hvem er målgruppe for ACT? Personer med en alvorlig psykisk lidelse; dvs. psykoselidelse eller alvorlig bipolar lidelse + tilleggskriterie som f.eks.: •Ikke greier å benytte det ordinære behandlings- og hjelpeapparatet •Rusproblematikk •Hyppige innleggelser ved psykiatrisk akuttavdeling •Vanskelig for å beholde bolig, ta vare på bolig •Svekket egenomsorgsevne •Hyppig kontakt med politi / fengselsvesen (kriminalitet) •Stor slitasje i familie / nettverk …for å nevne noe

5 Hvorfor ACT-satsing i Norge? •Evaluering – Opptrappingsplan for psykisk helse •Forskning – ACT-team (USA + Storbritannia) - dokumentert gode resultater for målgruppen: - Reduserte sykehuskostnader - Bedre effekt av behandling - Økt pasienttilfredshet

6 ACT-Team: •etableres med personell både fra kommune- og spesialisthelsetjeneste. •kjennetegnes ved at det er: - aktivt oppsøkende - tverrfaglig - og også leverer basistjenester

7 Prosjektorganisert ACT-satsing over 3år Hensikt: Prøve ut om ACT-teammodellen kan være virksom under norske forhold. •Pilotprosjekt – Moss fra 2007 •Fra 2009 – 2010 – etablert 12 ACT-team (15) •Helsedirektoratet Prosjektmidler •NAPHA (Nasjonalt senter for psyksk helsearbeid) Opplæringsansvar •KoRus Øst (Kompetansesenter for rus – helseregion øst Utgitt ACT-håndbok / norsk (bl.a. fidelityskala) Evalueringsansvar (Modelltrohet + effekt) •Utredningspakke •Ukeregisrering

8 ACT-team Skien SAMHANDLINGSPROSJEKT Skien kommune – Psykiatrisk klinikk / DPS Skien •50 – 50 innsats (økonomi / personalressurser) •Prosjektmidler fra Helsedirektoratet pr. år: 1,4 mill kr •Forpliktelse •Kompetanse og ressurser •Base •Åpningtider

9 Definerte roller i ACT-team •Kjernebemanning : - Teamleder ( praktiserende kliniker) - psykiater - sykepleier (vernepleier) - psykolog (kun i Norge) •Spesialistbemanning: -Rusfaglig spesialist - Spesialist på arbeid og Rehabilitering - Brukerspesialist

10 Behandlings”ideologi”: •Mestrings- og recovery-perspektiv •Stress – Sårbarhetsmodellen Generell målsetting: Bidra til at den enkelte pasient takler hverdagen sin på best mulig måte; med fokus på mestring, deltagelse, nettverk og psykoedukasjon.

11 ACT-team fokuserer på •Kartlegging av psykososiale forhold •Medikamentell behandling •Symptomlindring •Støtte og gjennomføring av daglige aktiviteter og gjøremål •Arbeid, bolig, meningsfull aktivitet og fritid •Integrert behandling av rus og psykiatri •Familiestøtte •Psykoedukasjon •Samarbeid med fastlege og andre aktuelle aktører

12 Modellen for ACT-team Hva skal vi tilby? Hvordan jobber vi? 1.Helhetlig tilbud (både 1. og 2.linjenivå) Basistjenester / Behandling / Rehabilitering / Planarbeid / Nettverksarbeid 2.Aktivt oppsøkende 3.Møter pasienten der pasienten befinner seg 4.Oppfølgingen skal ha et langvarig preg 5.Alle team-medlemmer skal kjenne alle pasienter 6.Multiskill 7.Mestrings- og recovery-perspektiv

13 Samarbeid og bruk av ordinære tjenester: •Fastlege – somatisk oppfølging •Bestillerkontor – ”sikre rettigheter” •Hjemmetjenester •Hjelpeverge •NAV •Boligkontor •Psykiatrisk klinikk •Politi f.eks

14 Ergoterapeutens rolle i ACT-team Skien •Gi generell ergoterapi til enkeltpasienter •Spesialist arbeid og rehabilitering •”Multiskill” •Rådgiving / veiledning til teamet i enkeltsaker og på generell basis (aktivitetsanalyse / funksjonsvurderinger / tilrettelegging for mestring av kognitive utfordringer f.eks) •Kartlegging mtp planarbeid

15 •Ergoterapeuter har mye å bidra med overfor pasienter, innad i ACT-teamet og overfor samarbeidspartnere. •ACT-team er en modell for god samhandling rundt behandling og oppfølging av aktuell målgruppe •ACT-teamsatsingen i Norge er et eksempel på at det er nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen Oppsummering


Laste ned ppt "Nye oppgaver for ergoterapeuter i kjølvannet av Samhandlingsreformen? Erfaringer fra ACT-team."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google