Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsrådets policy for FoU ved høgskolene Møte med Høgskolen i Telemarks styre 19. september 2013 Spesialrådgiver Berit Hyllseth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsrådets policy for FoU ved høgskolene Møte med Høgskolen i Telemarks styre 19. september 2013 Spesialrådgiver Berit Hyllseth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsrådets policy for FoU ved høgskolene Møte med Høgskolen i Telemarks styre 19. september 2013 Spesialrådgiver Berit Hyllseth

2 Er det behov for en egen policy for høgskolene – og er det mulig?  Én sektor gjennom felles UH-lov i 2005. Slår fast at alle skal gi FoU-basert utdanning og alle skal forske  Strukturendring: Færre høgskoler, lite ensartet gruppe institusjoner  FoU-behov defineres snarere ut fra fag/temaområder enn ut fra institusjonstype  Forskningsrådet: I prinsippet institusjonsnøytral konkurransearena

3 Forskningsrådet mener likevel ja: • Høgskolereformen i 1994: Høyskolene i sterk utvikling som forskningsinstitusjoner • Ulike mål (utdanning, regional kunnskapsleverandør) og rammebetingelser gjør at høgskolene ikke konkurrerer på like vilkår med andre FoU-institusjoner • Forskningsrådet ønsker å: • Støtte aktivt opp under den positive utviklingen • Bidra til at høgskolene optimaliserer sin forskning ut fra de gitte betingelser

4 Erfaringer og resultater fra policyperioden 2009 - 2012 Høyskolenes posisjon som forskningsinstitusjoner styrket med • Kompetanse: Flere førstestillinger • Kapasitet: Flere lykkes i å innhente eksterne midler • Produktivitet: Vekst i antall publikasjonspoeng Midler fra Forskningsrådet har bidratt til dette Men: Store forskjeller mellom institusjonene mht. • Søknader • Innvilgede prosjekter

5

6

7

8

9

10

11 Utfordringer • Lave basisbevilgninger til FoU • Kompetanse • Små og spredte miljøer • Internasjonalisering ….og muligheter • Egenart: Profesjonsrettet, tverrfaglig, regional • Samspillet med regionen og mellom utdanning, forskning og utvikling/innovasjon • Bli gode på enkeltområder (spissing og profilering)

12 Politiske signaler Meld.St. 18, 2012-2013 Lange linjer – kunnskap gir muligheter gir viktige prioriteringer for høyskolene: • Velferd og forskningsbasert profesjonsutøvelse • Bedre helse og helsetjenester • Kunnskapsbasert næringsliv i hele landet • Samspill mellom utdanning, FoU og innovasjon • SAK og profilering • Internasjonal deltakelse: Horisont 2020

13 Hvordan kan Forskningsrådet bidra til å nå disse målene? Forskningsrådet skal bidra til at høgskolene optimaliserer sin FoU gjennom konsentrasjon og spissing, men: • I hvilken utstrekning skal Forskningsrådet gi særbehandling?  Mange høgskoler mener nei  Ønsker samtidig å opprettholde SHP • Er Forskningsrådets virkemidler tilpasset høyskolenes mandat?  Favner våre kvalitetskriterier høgskolenes formål og egenart? • Kan en policy utgjøre en forskjell?  Bidrar til oppmerksomhet og bevissthet omkring høgskolenes særskilte utfordringer og muligheter

14 Mål Forskningsrådet skal, gjennom forskningspolitiske råd, forvaltning av forskningsmidler og utvikling av møteplasser • bidra til at høgskolenes FoU er av høy faglig kvalitet, • medvirke til forskningsbasert utdanning og profesjonsutøvelse, og • fremme høgskolenes rolle som moderne kunnskapsinstitusjoner med arbeidsformer som bidrar til å realisere ambisjonene i kunnskapstriangelet

15 Mål og tiltaksområder i ny policy Tiltaksområder Overordnede målStyrke kompetanse og kapasitet Konsentrere og profilere Mer FoU i samspill FoU av høy faglig kvalitet XXX Forskningsbasert utdanning og profesjonsutøvelse XXX Moderne kunnskaps- organisasjoner XXX

16 Styrke kompetanse og kapasitet Forskningsrådet vil: • Styrke rekruttering, kvalifisering, kompetanseutvikling og studentaktiv forskning • videreføre ordningen med nasjonale forskerskoler • innrette egne virkemidler slik at de også er tilpasset høgskolenes samfunnsoppdrag • sikre representasjon fra høgskolene i relevante programstyrer og komiteer • styrke kunnskapsgrunnlaget for FoU ved høgskolene

17 Konsentrere og profilere Forskningsrådet vil: • videreføre satsingen Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) til og med 2017. eventuelt nytt, institusjonsnøytralt virkemiddel • forutsette og stimulere til reelt samarbeid • videreutvikle rådgivningstjenesten mot EU • støtte langsiktig samarbeid med utenlandske institusjoner

18 Mer FoU i samspill Forskningsrådet vil: • støtte forskningsprosjekter forankret i utdanningenes behov • styrke praksisrettet FoU • bidra til utvikling av nye arenaer for samspill • nærings-ph.d. • offentlig ph.d. • deltakelse i virkemidler for regional utvikling og innovasjon • systematisk dialog med høgskolene

19 Prosess Våren 2013: • Innledende samtaler i FR og med eksterne parter Høsten 2013: • Innspill og kommentarer på foreløpig utkast • Intern forankring i FR (Divisjonene, Direktørmøtet, Divisjonsstyret • Formell høring i UHR Januar 2014: Endelig godkjenning i Forskningsrådets hovedstyre

20 Spørsmål • Hvilke tiltak er viktigst for Høgskolen i Telemark? • Regional forankring og faglig spissing - en motsetning? Flere eksempler på det motsatte.. • Hvordan styrke det faglige samspillet • mellom Høgskolen og universiteter? • mellom Høgskolen og arbeidslivet?


Laste ned ppt "Forskningsrådets policy for FoU ved høgskolene Møte med Høgskolen i Telemarks styre 19. september 2013 Spesialrådgiver Berit Hyllseth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google