Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategidokument for de regionale helseforetakene Forskning som strategisk satsingsområde i spesialisthelsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategidokument for de regionale helseforetakene Forskning som strategisk satsingsområde i spesialisthelsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategidokument for de regionale helseforetakene Forskning som strategisk satsingsområde i spesialisthelsetjenesten

2 1. Formål med dokumentet Dokumentet skal være et overordnet grunnlagsdokument for arbeidet i felles strategigruppe for forskning. Strategidokumentet skal ligge til grunn for gruppens råd om nasjonal samordning innenfor forskning i spesialisthelsetjenesten og forslag til felles tiltak innenfor utvalgte områder og prioritering av disse på kort og lengre sikt. Strategidokumentet skal også ligge til grunn for valg av forskningsområder og tiltak der gruppen mener det er hensiktsmessig med en samordning med andre aktører 2. Lovgrunnlag og ansvar 3. Formål med forskning i helseforetakene Sykehusene har, med sin samlete kompetanse og fokus på diagnostikk og pasientbehandling, et hovedansvar for pasientrettet forskning som ikke kan ivaretas av andre forskningsinstitusjoner.

3 Molekylær medisin Teknologiutvikling Epidemiologi/helseregistre/populasjonsfortrinn Endringer i demografiske forhold og i sykdomspanorama 4. Trender/Utfordringer

4 5. Målsetting Det er nødvendig å styrke medisinsk og helsefaglig forskning i Norge. Det bør være et ambisjonsnivå at norsk medisinsk klinisk forskning skal opp på nordisk nivå, både kvalitetsmessig og ressursmessig. Forskning innen både psykisk helse, tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere og somatikk skal vektlegges.

5 6. Mulige nasjonale fellessatsninger og fellesprioriteringer 1. Satsing på sterke miljøer og økt internasjonalisering   Sterke miljøer, spesielt miljøer av excellence-klassen bør bevares og styrkes uavhengig av fagfelt   Translasjonsforskning må prioriteres   Forskning knyttet til medisinsk teknologisk utvikling   Epidemiologisk forskning   Økt internasjonalisering 2. Mer systematisk prioritering og bedret finansiering av kliniske studier   Fase I/II studier med egeninnsats bør stimuleres   Utvalgte randomiserte, kontrollerte fase III studier   Legemiddelindustriuavhengige studier (fase I/II/III)   Fase IV – kvalitetssikring av dokumentert og godkjente behandlingsopplegg

6 6. Mulige nasjonale fellessatsninger og fellesprioriteringer 3. Styrking av utvalgte fagområder - Viktige/økende helseproblemer - Viktige satsninger nasjonalt - Liten forskningsaktivitet - Rekrutteringsproblemer - Liten fornyelse i faget o Strategi for oppbygging av forskningssvake miljøer bør diskuteres grundig.  Aktuelle satsningsområder: - Kirurgi, Psykiatri,- Kreft, Geriatri, Kroniske sykdommer, Rus og avhengighet, Rehabilitering og habilitering, Regenerativ medisin/stamceller Det er i tillegg viktig å prioritere helsefaglig forskning knyttet opp mot brukermedvirkning, pasientforløp ved kroniske sykdommer, effekten av lærings – og mestringssentra, kvalitet, pasientsikkerhet og ledelse.

7 6. Mulige nasjonale fellessatsninger og fellesprioriteringer 4. Helsetjenesteforskning  Hva bestemmer etterspørsel av 2. linjetjenester? o Pasientforløp o Brukermedvirkning o Lærings – og mestringssentra o Kvalitet og pasientsikkerhet o Samhandling mellom 1. og 2 linjetjenesten 5. Infrastruktur.  Iverksette felles regelverk for organisering og tilrettelegging av klinisk forskning  Felles enhet for tilgang til elektroniske tidsskrifter og kunnskapsdatabaser  Biobanker  Kvalitetsregistre  Sykdomsregistre  Systematikk for anskaffelse av dyrt forskningsutstyr

8 7. Administrative rutiner og videre samarbeid om forskning i spesialisthelsetjenesten:  Koordinering av rapporterings- og evalueringsrutiner - Publikasjons- og doktorgradsregistrering - Definere utviklingsarbeid  Samordnet system for ressurskartlegging  Samordnet regelverk og retningslinjer for kommersialisering /innovasjon  Samhandling vedrørende rekruttering, organisering og ledelse av forskning  Styrking av kunnskapsformidling og bruk av forskningsresultater

9 8. Videre oppfølgning av forskningsstrategien: Dokumentet behandles i AD-møtet Dokumentet behandles i de enkelte regioners forskningsutvalg Samarbeidsorganene med universiteter og høgskoler bør komme tilbake med forslag til nasjonale prioriteringer innen medio oktober 2005 Dokumentet behandles i Nasjonal samarbeidsgruppe ultimo oktober 2005 Felles forskningsprosjekter planlegges og settes i gang


Laste ned ppt "Strategidokument for de regionale helseforetakene Forskning som strategisk satsingsområde i spesialisthelsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google