Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra NAV på boligfeltet Hege Løchen, KS storbyforum 23.10.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra NAV på boligfeltet Hege Løchen, KS storbyforum 23.10.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra NAV på boligfeltet Hege Løchen, KS storbyforum 23.10.2009

2 NAV, 18.11.2014Side 2 Statsbudsjettet, Kap 621, post 63  Videreføre boligsosiale tiltak som i 2009, bevilgingene samles  Kompetansehevende tiltak til boligsosialt arbeid og økonomisk rådgivning  Kompetanse- og utviklingstiltak som skal bidra til at personer som oppholder seg i hospits og andre midlertidige botilbud får tilbud om varig bolig  Bygge opp og styrke oppfølgingstjenestene rundt bostedsløse og rusmiddelmisbrukere. Rette arbeidet mot ordinære tjenester og varige tiltak  Videreføre strategien ”På vei til egen bolig” i samarbeid med Fylkesmannen og Husbanken

3 NAV, 18.11.2014Side 3 Utfordringer  Stabil og trygg bolig forutsetning for å lykkes med rehabilitering og kvalifisering og hindre utstøting av arbeidslivet  Effekt av rehabiliteringsarbeidet i institusjoner minsker når det ikke følges opp i egen bolig  Flere bostedsløse (600) Bekymringsfullt med økning av unge uten bolig, utdanning og arbeid, med psykiske - og/eller rusproblemer. Flere bostedsløse med ansvar for barn, personer som skrives ut fra institusjoner uten bolig

4 NAV, 18.11.2014Side 4 Aktivitet i kommuner og NAV-kontor  85% av NAV kontorene som var opprettet februar 2009 hadde lagt boligsosialt arbeid inn på NAV-kontoret  54 mill i tilskudd til boligsosiale oppfølgingstjenester i 94 kommuner  6124 deltakere inne i Kvalifiseringsprogrammet per 30.9.2009  10473 innbyggere søkt Kvalifiseringsprogrammet i 2008 og 2009!  På bakgrunn av resultater fra ulike forsøk har vi satt i gang opplæringsprogram for ansatte som skal ha oppfølging av brukere i Kvalifiseringsprogrammet

5 NAV, 18.11.2014Side 5 Forts…  1.2.2010 NAV-lovens § 14 A; lovfester rett til å få behovsvurdering av behov for tiltak for å beholde eller skaffe arbeid og rett til aktivitetsplan  1.3.2010 Den nye stønaden Arbeidsavklaringsstønad, AAP. Skal sikre bedre tilpasning av virkemidler for brukeren, styrke brukermedvirkning, og mye mer  I 2010 blir Kvalifiseringsprogrammet tilbudt innbyggerne i alle kommuner  Barnefattigdomsprosjekter for å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon kompetanse- og utviklingstiltak for å forebygge og redusere fattigdom blant barn og barnefamilier som mottar bistand fra sosialtjenesten 30 mill

6 NAV, 18.11.2014Side 6 Forts…  Treårig prosjektet fra fengsel til kvalifisering. Finne frem til gode modeller som sikrer innsatte kontinuitet, integrerte tjenesteforløp og tettere individuell oppfølging i overgangen fra fengsel til frihet  Håndboken som følge av prosjektet: ”Fra midlertidig til varig bolig”  Fra midlertidig til varig bolig: 5,3 mill kr  Tiltak rettet mot ungdom med rusmiddel- og atferdsproblemer: 2,1 mill kr. Satsingen har fokus på overgangsfaser  Målrette tiltakene; ungdom 18-25, bostedsløse, personer i midlertidige botiltak, løslatte fra fengsel, rusmiddelmisbrukere. Ekstra innsats mot for storbyer

7 NAV, 18.11.2014Side 7 Forts….  Økonomisk rådgivning mer tilgjengelig gjennom 800GJELD-økonomirådstelefonen i NAV, enkle råd på nett  Tidlig intervensjon 5 mill  HUSK; Høgskole- og universitetssosialkontor. Utvikle nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. Mål å styrke kompetanse og kvalitet i sosialtjenesten.  Nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse, bl.a med ungdomssatsning  Samarbeid frivillige organisasjoner, ideelle og brukerorganisasjoner

8 NAV, 18.11.2014Side 8 Ny lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen 2010 § 1 Lovens formål og virkeområde ”Formålet med loven er å bedre levekårene til vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid og sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.” §15 Boliger til vanskeligstilte ”Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.” (medvirkningsansvar) §27 Midlertidig botilbud:” Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. ”

9 NAV, 18.11.2014Side 9 Forts ny lov om sosiale tjenester i NAV  §Internkontroll  Internkontroll og tilsyn skal sikre brukernes rettssikkerhet. Statens helsetilsyn får et overordnet faglig tilsyn. Fylkesmannen får ansvar se etter om kommunen oppfyller sitt ansvar i henhold til loven. Kommunen får plikt til å føre internkontroll som understøtter forsvarlighetskravet  §4 Krav til forsvarlighet  Lovfester at tjenester etter sosialtjenesteloven i NAV er forsvarlige, dvs ”kvalitativt nivå som er i samsvar med samfunnsutviklingen og gjeldende norm for godt sosialfaglig arbeid.” (Ot prp. Nr 103 s 30). Tjenester som ikke er forsvarlige er brudd på loven


Laste ned ppt "Nytt fra NAV på boligfeltet Hege Løchen, KS storbyforum 23.10.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google