Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke regler skal gjelde for Arbeid med Bistand og andre tiltak i 2006? Odd Wålengen, ASD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke regler skal gjelde for Arbeid med Bistand og andre tiltak i 2006? Odd Wålengen, ASD."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke regler skal gjelde for Arbeid med Bistand og andre tiltak i 2006? Odd Wålengen, ASD

2 Disposisjon •Noen utviklingstrekk •Endringer i tiltaksregelverket •Statsbudsjettet 2006 •Status for arbeidet med ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV)

3 Sterk vekst i sykdomsrelaterte ytelser Kilde: Ulike registre Antall stønadsmottakere

4 Lav vekst i arbeidsstyrken Kilde: SSB (middelalt.)

5 Utviklingen i helt ledige og yrkeshemmede

6 Utvikling i diagnosetyper

7 Endrede krav til attføringsarbeidet ” Markedsmessige” krav •Økt tilstrømming øker faren for opphopning og flaskehalser •En mer heterogen gruppe av yrkeshemmede setter nye krav til tilbudet •Glidende overgang mellom ”ordinære” arbeidssøkere og yrkeshemmede ”Politiske krav” •Stortinget bad i 2004 regjeringen foreta en samlet vurdering av behovet for tiltaksplasser for yrkeshemmede. Vurderingen skulle ses i sammenheng med yrkeshemmedes behov for avklaring, arbeidspraksis og opplæring.

8 Tiltaksendringer fra 2006 •Arbeid med bistand •Avklaringstiltak •Lønnstilskudd •Varig tilrettelagt arbeid •Noen mindre endringer

9 Nytt avklaringstiltak - bakgrunn •Flaskehalsproblemer. For å redusere ventetiden fram til starten av tiltak er det viktig med tilstrekkelig kapasitet og et variert tilbud tilpasset ulike arbeidssøkergrupper. •Evaluering av dagens regelverk viser at varigheten er noe kort. •Fra 1.7.2005 skal alle arbeidssøkere få et behovsvurderingsvedtak fra Aetat iht. ny lov om arbeidsmarkedstjenester

10 Nytt avklaringstiltak - endring •Utvidet maksimal varighet fra 8 til 12 uker •Kan tilbys av andre skjermede virksomheter enn AMB-ene •Ved kapasitetsmangel kan eksterne tilbydere utenfor skjermet sektor tilby avklaringstiltak

11 Nye lønnstilskuddsordninger •En lønnstilskuddsordning med forholdsvis kort varighet. Målgruppen kan omfatte både ordinære arbeidssøkere og yrkeshemmede. •En ordningen med lengre varighet og mulighet for høyere subsidieringsgrad. Forbeholdt yrkeshemmede arbeidssøkere hvor fortrinnsvis andre attføringstiltak er prøvd.

12 Arbeid med bistand - bakgrunn •Evaluering viser at dagens Arbeid med bistand har fungert mer som et avklaringstiltak ved søknad om uførepensjon enn som et formidlingstiltak. •Styrking av avklaringstiltaket og lønnstilskuddsordningen gjør at AB i større grad kan bli et rent oppfølgingstiltak

13 Arbeid med bistand - endring •Utvidet målgruppe. Alle yrkeshemmede med behov for tilrettelegging og oppfølging •Vurdere alternative finansieringsordninger •Forsøk med oppfølging overfor ordinære arbeidssøkere.

14 VTA-plasser i ordinært arbeidsliv •Adgang til å opprette plasser enkeltvis innenfor Varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv. •Vil være et supplement til de plassene som i dag finnes innenfor arbeidssamvirkene og arbeidsmarkedsbedriftene.

15 Noen mindre endringer •Fjerner kravet om Aetats deltakelse i styre og rådgivende utvalg i skjermede virksomheter •Fjerner kravet om at tjenester som attføringsbedriftene selger til andre skal være attføringsrelaterte •Språklige endringer Fase 1 - Avklaring Fase 2 - Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift Fase 3 - Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift

16 Statsbudsjettet 2006 •Stortingsproposisjon nr 1 (2005-2006) framlagt av Bondevik-regjeringen 14.10.2005 •Tilleggsproposisjon framlagt av Stoltenberg-regjeringen 10.11.2005

17 Arbeidsmarkedstiltak for ordinære arbeidssøkere St.prp. nr 1 (Bondevik II) •10 400 plasser i 2006, 12 700 i 1. halvår og 8 000 i 2. halvår. •Herav 500 nye plasser til tiltaksplan mot fattigdom Tilleggsproposisjonen (Stoltenberg) •12 500 plasser i 2006, 14 000 i 1. halvår og 11 000 i 2. halvår

18 Arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede St.prp. nr 1 (Bondevik II) •26 300 tiltaksplasser for yrkeshemmede i 2006. Dette er om lag 1 200 flere tiltaksplasser enn i 2005. •Herav 600 flere tiltaksplasser til tiltaksplanen mot fattigdom ved slutten av 2006 (300 i snitt for året) •Tiltak som bidrar til avklaring og utprøving av den enkeltes arbeidsevne prioriteres •Ytterligere arbeid med å finne fram til bedre og mer effektive virkemidler følges opp i stortingsmelding om arbeid og velferd.

19 Andre satsninger St.prp. nr 1 (Bondevik II) •Avsatt midler for å styrke den målrettede arbeidsrelaterte innsatsen for personer med psykiske lidelser Tilleggsproposisjonen (Stoltenberg) •Aetat styrkes med personellressurser (20 mill. kroner) •Feriepengeopptjening i dagpengeordningen innføres med virkning fra 1. juli 2006.

20 Målene for ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) •Få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad •Forenkle for brukerne og tilpasse til brukernes behov •Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

21 Organisering av ny arbeids- og velferdsforvaltning •Aetat og trygdeetaten forsvinner. Det blir en ny statlig arbeids- og velferdsetat. •Dagens ordning med et trygdekontor, et arbeidskontor og et sosialkontor forsvinner. Det blir ett arbeids- og velferdskontor i alle kommuner •Arbeids- og velferdskontoret vil være et samarbeid mellom stat og kommune, men brukeren skal oppleve det som ett kontor. •Kontoret blir brukernes kontaktsted for alle de statlige tjenestene og som et minimum økonomisk sosialhjelp.

22 Tidsplan Stortingsbehandling 1.1.2007 2010 InterimsorganisasjonLovforslagNy statsetat Etablering av arbeids- og velferdskontorer


Laste ned ppt "Hvilke regler skal gjelde for Arbeid med Bistand og andre tiltak i 2006? Odd Wålengen, ASD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google