Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmarkedsbedriftene – veien videre Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen 14. juni 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmarkedsbedriftene – veien videre Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen 14. juni 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmarkedsbedriftene – veien videre Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen 14. juni 2007

2 2 Regjeringens ambisjoner for arbeidsmarkedspolitikken Regjeringen legger stor vekt på et inkluderende arbeidsliv basert på enkeltmenneskets ressurser og verdighet Deltakelse i arbeidslivet er viktig for det enkelte individ og det er viktig for den videre utviklingen av vårt velferdssamfunn at vi har en høy yrkesdeltakelse og god utnyttelse av arbeidskraften Regjeringen ønsker derfor å føre en aktiv arbeidsmarkedspolitikk som både legger til rette for at arbeidssøkere kommer i arbeid og motvirker utstøting fra arbeidslivet

3 3 HOVEDGREP FOR Å FÅ FLERE I ARBEID Stortingsmelding nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering beskriver en helhetlig politikk for å få flere i arbeid og færre på stønad, og må ses i sammenheng med: –NAV-reformen –Nytt pensjonssystem –Uførepensjonsutvalgets utredning –Ny arbeidsmiljølov –Helse- og omsorgsdepartementets arbeid for å fremme bedre helse –Kunnskapsdepartementets arbeid for bedre kvalitet i utdanningen

4 4 Mål og ambisjoner for NAV-reformen En helt ny arbeids- og velferdsforvaltning En ny organisatorisk ramme for nye virkemidler Et helhetlig og samordnet tilbud Færre kasteballer Redusere innelåsning på stønadsordninger

5 5 Hovedgrep i AVI-meldingen 1.Enklere og mer arbeidsrettet tidsbegrenset inntektssikring 2.Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av virkemidler 3.Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester - varig lønnstilskudd - nye avklarings- og oppfølgingstiltak 4.Kvalifiseringsprogram

6 6 Dagens system Sykepenger Rehabiliteringspenger Tidsbegrenset uførestønad Uførepensjon Attføringspenger Jobb

7 7 Nytt system – hovedgrep 1 Sykepenger Jobb Uførepensjon Ny tidsbegrenset inntektssikring

8 8 Praksis i framtiden – hovedgrep 2 Tilbud etter behov Avklaring Individuell oppfølging Lønnstilskudd Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsopplæring Ordinær utdanning Motivasjons- og mestringstiltak Medisinsk rehabilitering Økonomisk rådgivning Kvalifiseringsprogram Arbeidsevnevurdering

9 9 Varig lønnstilskudd som nytt tiltak – hovedgrep 3 Gi brukere med varig nedsatt arbeidsevne et tilbud om arbeid i stedet for trygd Forebygge varig uførepensjonering Gjøre det lettere for arbeidsgiver både å beholde og ansette personer med kroniske lidelser og redusert arbeidsevne Oppstart med forsøk i fem fylker i 2007 Nødvendig: –med tydelig avgrensning av målgruppen –å håndtere fortrengning –å unngå kostnadsoverveltning

10 10 Formål og innretning: Særlig rettet mot personer som i dag har økonomisk sosialhjelp over lengre tid Målet er flere i arbeid gjennom en tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging Deltakelse gir rett til stønad på 2G ( 2 / 3 under 25 år) De første kommunene skal tilby programmet i løpet av 2007 Nytt kvalifiseringsprogram og ny kvalifiseringsstønad – hovedgrep 4

11 11 Nye avklarings- og oppfølgingstiltak Målgruppen for et nytt avklaringstiltak er personer med behov for mer omfattende avklaringsbistand enn det Arbeids- og velferdsetaten i dag kan tilby. Målgruppen for et nytt oppfølgingstiltak er langtidsledige, ungdom og grupper av innvandrere og sosialhjelpmottakere. De nye tiltakene vil ikke få noen konsekvenser for det avklarings- og oppfølgingstiltaket som i dag finnes for yrkeshemmede. De nye tiltakene skal tre i kraft fra og med 1. januar 2008.

12 12 Forsøk med ny finansieringsform for Arbeid med bistand Hensikten er å prøve ut alternative finansieringsformer som støtter opp under målsettingen med tiltaket Forsøket vil skje i samarbeid med berørte aktører, herunder Attføringsbedriftene. Ingen endringer i regelverket for Arbeid med bistand

13 13 Nye muligheter Arbeids- og velferdsmeldingen endrer ikke den rollen arbeidsmarkedsbedriftene har som tilbyder av tiltak for yrkeshemmede arbeidssøkere. Det nye avklarings- og oppfølgingstiltaket skal anskaffes av tiltaksarrangør i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Alle kan legge inn anbud, og aktører som kan dokumentere god attføringsfaglig kompetanse vil stille sterkt i en slik anbudskonkurranse.

14 14 En god arbeidsmarkedsbedrift… gir tilbud om individuelt tilpasset avklaring, kvalifisering og arbeidstrening har god kontakt med næringslivet og fokus på formidling har produksjonsområder som er i tråd med brukernes behov for arbeidstrening og kvalifisering har vilje og evne til omstilling i forhold til endrede behov hos målgruppene eller i arbeidsmarkedet har god dokumentasjon i forhold til brukeren og er samarbeidsorientert i forhold til NAV

15 15 Hvordan bli bedre? Viktig å ha kontinuerlig fokus på kvalitet og muligheter for forbedring, både i arbeidsmarkedsbedriftene og i NAV. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har derfor valgt å støtte Attføringsbedriftene i arbeidet med å innføre kvalitetssikringssystemet EQUASS.

16 16 Et felles kvalitetssikringssystem er viktig fordi: Det vil bidra til å styrke det attføringsfaglige fokuset i hver enkelt bedrift. Det vil bidra til å skape en felles forståelse mellom NAV og tiltaksarrangør på hva som ligger i begrepet god attføring. En felles forståelse er en forutsetning for god dialog og samhandling mellom NAV og tiltaksarrangør, og vil resultere i et bedre resultat for brukeren.

17 17 Veien videre Etablere NAV-kontorer i alle kommuner –Innen utgangen av 2009 Kvalifiseringsprogrammet –Odelstingsproposisjon legges fram våren 2007 Endringer på tiltaks- og tjenesteområdet - høring i 2007 -iverksetting fra 2008 Endringene i folketrygdloven (lovarbeid) - i kraft f.o.m. 2009


Laste ned ppt "Arbeidsmarkedsbedriftene – veien videre Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen 14. juni 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google