Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NY ARBEIDS OG VELFERDSFORVALTNING •Desember 2001 –Stortingets sosialkomitee •Desember 2002 –Stortingsmelding SATS •Mai 2003 –Stortinget avviste regjeringens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NY ARBEIDS OG VELFERDSFORVALTNING •Desember 2001 –Stortingets sosialkomitee •Desember 2002 –Stortingsmelding SATS •Mai 2003 –Stortinget avviste regjeringens."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NY ARBEIDS OG VELFERDSFORVALTNING •Desember 2001 –Stortingets sosialkomitee •Desember 2002 –Stortingsmelding SATS •Mai 2003 –Stortinget avviste regjeringens forslag •Juni 2004 –NOU En ny arbeids- og velferdsforvaltning •Mars 2004 –Stortingsproposisjon 46 NAV •Mai 2005 –Stortingsbehandling

2 2 Regjeringens forsøksstrategi Utprøving av organisatoriske løsninger Utvikling av tverrfaglig arbeid/metode

3 3 Fokusområder •Brukermedvirkning •Kartlegging •Individuell plan •Koordinator •Samhandling med andre

4 4 Brukermedvirkning Samhandling med andre Kartlegging Individuell plan Handlingsplan

5 5 En helt ny organisering hvor brukeren står i fokus •Dagens ordning med et trygdekontor, et arbeidskontor og et sosialkontor forsvinner. •Det blir et arbeids- og velferdskontor i alle kommuner. Det vil være brukernes kontaktsted for alle de statlige tjenestene og som et minimum økonomisk sosialhjelp. •Arbeids- og velferdskontoret vil være et samarbeid mellom stat og kommune, men brukeren skal oppleve det som ett kontor. •Aetat og trygdeetaten forsvinner. Det blir en ny statlig arbeids- og velferdsetat. •Kommunen beholder ansvaret for sosialtjenesten.

6 6 Hvorfor er det behov for reform? •Alt for mange personer i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet og mottar offentlig stønad. Dagens organisering er ikke godt nok innrettet mot å hjelpe folk til arbeid. •Brukerne møter en oppsplittet forvaltning. Mange har behov for hjelp og bistand på tvers av dagens organisatoriske skiller.

7 7 Antall personer i yrkesaktiv alder som helt eller delvis står utenfor arbeidslivet og som mottar offentlig stønad

8 8 Målene for reformen •Flere i arbeid og aktivitet – færre på stønad. •Enklere for brukerne og tilpasning til brukernes behov. •En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

9 9 De organisatoriske hovedvalg •Hva skal være arbeidsdelingen mellom stat og kommune? •Hvordan kan vi sikre brukeren en dør inn til alle tjenestene? •Hvordan bør organiseringen av det statlige ansvaret være?

10 10 Brukeren skal møte én etat •Det er avgjørende å få etablert en førstelinjetjeneste basert på et fast regulert og forpliktende samarbeid mellom stat og kommune. –Et arbeids- og velferdskontor i hver kommune. –Likeverdig tilbud uavhengig av bosted og bemanning lokalt. –Rask helhetlig behovsavklaring og tjenestetilbud. –Brukere med arbeidsevne raskt inn i arbeidsrettet prosesser.

11 11 Grunnlaget for en felles førstelinjetjeneste lokalt •Rammeavtale med KS og lokale forpliktende avtaler mellom statsetat og den enkelte kommune. •En lovmessig forankring som understøtter avtaleprosessen og markerer at reformen også forplikter kommunene. •Lovmessig tilrettelegging for fleksible løsninger lokalt. •Tiltak for å skape en felles plattform stat/kommune (kompetanse- og lederutvikling, utvikling av verktøy og rutiner, FoU-satsing mv.)

12 12 Sosial kontrakt – individuell plan •Økt bruk av individuelle planer, som vil fungere som en sosial kontrakt/en borgerkontrakt som viser rettigheter og plikter. •Arbeidsrelaterte stønader bør følges av tydelige krav, samtidig som mottagerne sikres helhetlig oppfølging og aktive tiltak. •En sosial kontrakt mellom brukeren og samfunnet skal balansere rettigheter og plikter.

13 13 Samfunnsøkonomiske gevinster •Marginale forbedringer i måloppnåelse kan dekke inn betydelige omstillingskostnader (NOU 2004: 13). •Regneeksempler: –I dag kommer 45 pst av de som avslutter attføring, i arbeid. –Dersom andelen økes med 1 prosentpoeng hvert år i 10 år, kan den akkumulerte gevinst i nåverdi anslås til 3.7 milliarder kroner. –Dersom varigheten på stønadsforløp for de som er under attføring reduseres med 1 måned, kan den akkumulerte gevinst i nåverdi anslås til 2.9 milliarder kroner.

14 14 1.1.2005 Stortingsbehandling 1.1.2006 1.1.2007 2010 InterimsorganisasjonLovforslagNy statsetat Etablering av arbeids- og velferdskontorer Gjennomføring Med forebehold om stortingsbehandling av proposisjon og lovforslag

15 15 Utfordringer for NFU •Hold dere oppdatert på lokal omorganisering!! •Krev brukermedvirkning – systemnivå!! •Det blir lokale variasjoner!! •Det kommunale handlingsrommet •Hvilke grensesnitt er best tilpasset ”vårt” livsløp?


Laste ned ppt "1 NY ARBEIDS OG VELFERDSFORVALTNING •Desember 2001 –Stortingets sosialkomitee •Desember 2002 –Stortingsmelding SATS •Mai 2003 –Stortinget avviste regjeringens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google