Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Først vil jeg takke for at Arbeidstilsynet er invitert hit til å holde innlegg om hvordan vi jobber med på å sette fokus på helsefremmende arbeidsplasser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Først vil jeg takke for at Arbeidstilsynet er invitert hit til å holde innlegg om hvordan vi jobber med på å sette fokus på helsefremmende arbeidsplasser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Først vil jeg takke for at Arbeidstilsynet er invitert hit til å holde innlegg om hvordan vi jobber med på å sette fokus på helsefremmende arbeidsplasser i norske virksomheter. Arbeidstilsynet skal både stille krav/gi pålegg med arbeidsmiljøloven i hånd når det er nødvending. Og vi skal veilede og motivere, slik at arbeidsgiver og virksomhetene har kontroll på utfordringene og selv er i stand til å skape et forsvarlig og godt arbeidsmiljø som fører til helsefremmende arbeidsplasser. Tema for dagens konferanse er .. "Et friskere Arbeidsliv« Helsefremmende arbeidsplasser. Jeg vil prøve å si litt om arbeidstilsynets samfunnsoppgave og hvordan vi tenker om helsefremmende arbeidsplasser. Nyttige budskap: - Det er mange som har inntrykk av at Arbeidstilsynet bare jobber med stillaser og bygg og anlegg. At vi først og fremst er en myndighet folk kan ringe til når noe er galt – og så rykker vi ut som et slags arbeidsmiljøpoliti. Vi gjør det også. Men dette er bare en del av det vi gjør. - Vi er en forebyggende etat. Ikke først og fremst en blålysetat. Kan være en utfordring for oss. Opplever tidvis at mange rundt oss forventer at vi skal være et arbeidsmiljøpoliti med mål om å ta flest mulig «på fersken» og straffe flest mulig. Det er ikke slik: Vi skal gjøre det også – gi pålegg og reaksjoner - men aller viktigst – ikke reparere og slukke branner – men forebygge at de oppstår.

2 600 ansatte i Arbeidstilsynet -på jobb for et godt arbeidsliv- i ca
600 ansatte i Arbeidstilsynet -på jobb for et godt arbeidsliv- i ca virksomheter med ca. 2,6 millioner arbeidstakere Norge: 600 ansatte, inkl direktoratet for arbeidstilsynet og svartjenesten. 2,6 mill arbeidstakere, i virksomheter 7 regioner. Region-Nord Norge dekker Finnmark ,Troms og Nordland. Regionkontor på Finnsnes. Arbeidstilsynets Svartjenesten ligger i Bodø og hører til under region Nord-Norge. Nyttige budskap: Jeg har møtt mennesker som har inntrykk av at Arbeidstilsynet bare jobber med stillaser og bygg og anlegg. At vi først og fremst er en myndighet folk kan ringe til når noe er galt – og så rykker vi ut som et slags arbeidsmiljøpoliti. Vi gjør det også. Men dette er bare en del av det vi gjør. Vi er en forebyggende etat. Ikke først og fremst en blålysetat. Kan være en utfordring for oss. Opplever tidvis at mange rundt oss forventer at vi skal være et arbeidsmiljøpoliti med mål om å ta flest mulig «på fersken» og straffe flest mulig. Det er ikke slik: Vi skal gjøre det også – gi pålegg og reaksjoner - men aller viktigst – ikke reparere og slukke branner – men forebygge at de oppstår.

3 Arbeidsmiljøloven. Kapittel 1.
§ 1-1. Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv «Lovens formål er altså «å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger». Dette er Arbeidstilsmiljølovens hovedmål

4 Arbeidstilsynet sitt mål er at:
Arbeidstakere skal ha lovlige arbeidsbetingelser. Arbeidsrelaterte helseplager, sykdom, skader og ulykker skal reduseres Virksomhetene skal arbeide systematisk for å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Virksomhetene skal sikre inkludering og tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å bli utstøtt fra arbeidslivet For å gjøre dette på best mulig måte har vi valgt fem hovedstrategier i dette arbeidet. Vi skal: - prioritere å gjøre tunge satsinger i utsatte næringer - styrke samarbeidet med partene spre kunnskap til de som er nye i arbeidslivet: Unge arbeidstakere og nyetablerte virksomheter aktivt følge opp de tips og meldinger vi får Styrke samarbeid med partene Aktiv oppfølging av tips og meldinger Utadrettet aktivitet basert på årlige prioriteringer

5 Virkemidler: Tilsyn som skal føre til en forbedring i virksomhetene.
Veiledning om regelverk og om hva som gir et helsefremmende arbeidsmiljø. Samarbeid med andre innen helse miljø og sikkerhetsområdet. Herunder partene i arbeidslivet, HMS-etatene, NAV, politi. Premissgivning ;bidra til å utvikle arbeidsmiljøregelverket og legge premisser for arbeidsmiljøstandarden Tilsyn skal føre til en forbedring i virksomhetene. Vi skal være mest mulig ute i virksomhetene. Effektivisering for å frigjøre mest mulig ressurser. Etatens viktigste virkemiddel... Veiledning i tilsyn og tilgjengeliggjøring av informasjon om regelverk og om hva som gir et helsefremmende arbeidsmiljø. Vi samarbeider med andre innen helse miljø og sikkerhetsområdet. Herunder partene i arbeidslivet, HMS-etatene, NAV, politi. skatt

6 Arbeidstilsynet gjennomførte 15 145 tilsyn i 2012.
Tilsyn er vårt viktigste virkemiddel – vi er en tilsynsetat. Vi kontrollerer, og når vi avdekker brudd på arbeidsmiljøloven krever vi at virksomheten retter opp og innfrir de kravene vi stiller. Men tilsyn innebærer også stor grad av veiledning. Målet er at virksomheten selv er i stand til å skape et godt arbeidsmiljø gjennom et kontinuerlig systematisk arbeid. Informasjon om regler intensjonen i disse. Vi når bare en liten andel av norske virksomheter gjennom tilsyn. Årlig er vi på tilsyn i ca. 5-6 % av virksomhetene. Vi har en svartjeneste der alle kan ringe hvis de har spørsmål om arbeidsmiljø – fra arbeidstakere, tillitsvalgte, verneombud, arbeidsgivere, advokater og andre. I Vi har svært godt besøkte nettsider med over 2 millioner besøk årlig. Og vi er til stede på viktige arenaer for arbeidsmiljø –som på denne konferansen. Vi jobber også med å forbedre regelverket. Når vi ser mangler, rapporterer vi det inn til departementet og vi får ofte oppgaven med å gjennomgå regelverket og foreslå endringer og forbedringer. Slik legges grunnlaget for et bedre fundament i arbeidsmiljøarbeidet. Arbeidstilsynets jurister har blant annet de siste årene jobbet mye med å forberede de nye arbeidsmiljøforskriftene. Foto: Colourbox.no

7 Prioriterte næringer 2012 - 2016
Renhold Helse og sosial Bygg og anlegg Overnatting/servering, og transport Ny i arbeidslivet Tilsyn: Dette er næringer som vi skal prioritere i neste fireårsperiode, og vi skal gå litt nærmere inn på aktiviteten nå i 2013. RENHOLD Målet for satsingen i renholdsnæringen er at Arbeidstilsynet skal bidra til at alle arbeidstakere i næringen får lovlige lønns- og arbeidsbetingelser for å redusere sosial dumping og at arbeidsrelaterte belastninger som fører til helseplager reduseres. Flere helsefremmende.. For å rydde i bransjen, har Arbeidsdepartementet innført en offentlig godkjenningsordning for renholdsvirksomheter. Arbeidstilsynet driver godkjenningsordningen, og fra 1. desember i2012 ble det forbudt å kjøpe renholdstjenester fra renholdsfirma som ikke er oppført i renholdsregisteret på For å bli godkjent må renholdsvirksomhetene dokumentere at de er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste oppfyller kravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg har ordning for økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade har skriftlige arbeidsavtaler oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale HELSE OG SOSIAL (sektoren) – prioritert næring i - I denne næringen registreres det flest arbeidsskader, og brudd på arbeidstidsbestemmelsene og uforsvarlig praksis er utbredt i deler av næringen. Næringen er kvinnedominert, og turnusarbeid, midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft er utbredt. Denne næringen dominerer også på sykefraværsstatistikken. - Innsats i helse- og sosialsektoren er ikke noe nytt for Arbeidstilsynet. Vi har vært der før. Men utfordringene er mange, noen blir bedre, nye utfordringer kommer til. Et godt arbeidsmiljø er viktig både de som jobber i helsesektoren, og for pasientsikkerheten. Vi møter noen utfordringer i at arbeidsmiljø settes opp mot pasienttilbud. Det skal ikke være slik at vår lov skal være nummer 2-loven. Det vi skal jobbe for å få til innenfor helse- og sosial neste fireårsperiode er å bygge videre på det arbeidet både vi og virksomhetene selv har gjort de siste ti årene – gjennomgående fokus vil være: «Fra system til praksis». Før har vi vært opptatt av at virksomhetene skal ha et system for å jobbe med HMS. Gjennom tilsynene våre ser vi at de i det store og hele har disse systemene for å jobbe med eget arbeidsmiljø på plass. Men de har fortsatt store utfordringer. Intensjonen er sjekke hvordan systemene fungerer i praksis. Vi skal inn og se på arbeidsbetingelser og hvordan arbeidet er organisert. Unge arbeidstakere og nyetablerte virksomheter – prioritert område i hele fireårsperioden Vi vet at de som er mellom 18 og 24 år er 50 prosent mer utsatt for ulykker enn andre. De er mer utsatt for støy og tunge løft. Og stadig flere blir skadet. Jobben og arbeidsplassen er nye for dem. De har mindre erfaring mer arbeidsmiljø og konsekvenser av uheldige arbeidsmiljøforhold. De kjenner ikke regelverket. Mange av dem vet ikke at det finnes en arbeidsmiljølov som skal beskytte dem, at det er viktig å ha en arbeidsavtale osv. Vi i Arbeidstilsynet vet at mange unge er sysselsatt i bransjer med en høy andel nye uføre. De som har arbeidskontrakt, har ofte en avtale som er mangelfull.

8 Unge i arbeidslivet Vi vet at unge arbeidstakere er mer utsatt for ulykker, støy og tunge løft i arbeidslivet enn eldre arbeidstakere. Mange unge er sysselsatt i bransjer med en høy andel nye uføre. De har ofte mangelfulle arbeidskontrakter og mindre erfaring mer arbeidsmiljø og konsekvenser av uheldige arbeidsmiljøforhold. Derfor synes vi i Arbeidstilsynet det viktig å komme tidlig på banen å nå disse med relevant informasjon – og vi har hatt en egen satsing rettet mot unge de siste fire årene. I denne satsingen jobber vi spesielt med veiledning for å øke arbeidsmiljøkunnskapene hos de unge og deres arbeidsgivere. Målet er at de skal ha kunnskap om arbeidslivets regler og hva som skal til for å skape et godt arbeidsmiljø, slik at de unge har best mulig forutsetning for å få en god start i arbeidslivet.

9 Arbeidstilsynets svartjeneste:
Arbeidstilsynets svartjeneste: Veiledning: - Arbeidstilsynets svartjeneste mottar over henvendelser i året på telefon og på e-post. - Vi svarer også på spørsmål om arbeidsmiljø på vår facebookside, og deler viktig arbeidsmiljøinformasjon både her og på twitter. Vi tar i mot tips I Arbeidstilsynet følger vi aktivt opp de tips og meldinger vi får Hvert år mottar Arbeidstilsynet omkring 4000 tips om kritikkverdige arbeidsforhold

10 Veiledning. Nettstedet vårt er populært og har ca unike brukere hver måned Vi sender ut et ukentlig nyhetsbrev som alle kan abonnere på gratis. Nyhetsbrevet inneholder nyheter fra siste uke i Arbeidstilsynet. Vi arbeider kontinuerlig med søkeoptimalisering – når folk bruker søkemotorer så skal Arbeidstilsynet ligge blant de første når folk får resultatet, f. eks fra google. Det er faktasidene vår som er de mest populære: Mest besøkte faktasider i 2012 var de om feriepenger, oppsigelse og minstelønn, tett etterfulgt av faktasidene om arbeidstid, ferie og skriftlige arbeidsavtaler.

11 Samarbeid med andre Koordinering og samordning mellom HMS- etatene gir oss bedre oversikt og innsikt på et mer komplekst arbeidsliv Samarbeid mellom flere tilsynsetater Regelhjelp.no viser vei til regelverk for HMS og internkontroll Samarbeid med andre Helse, miljø og sikkerhetsetatene (Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsetilsynet, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Petroleumstilsynet, KLIF og Statens strålevern) samarbeider, bla om felles tilsynsaksjoner. De samme etatene, bortsett fra Mattilsynet, samarbeider også om nettstedet regelhjelp.no.

12 Nytt regelverk Premissgivning:
1. Januar 2013 trådte nye arbeidsmiljøforskrifter i kraft - 47 forskrifter ble erstattet med seks nye - Kravene er i hovedsak de samme som før, men strukturen er ny - Den nye strukturen gir et mer helhetlig overblikk over relevante forskrifter og er basert på hvordan virksomhetene systematisk skal planlegge og gjennomføre arbeidsmiljøarbeidet (følger også av internkontrollforskriften) Arbeidet med å endre forskriftene har pågått over flere år i Arbeidstilsynet. Siden 2006 har arbeidet vært gjennomført som et trepartssamarbeid med deltakelse av partene i arbeidslivet. I tillegg har Arbeidstilsynets regelverksforum, hvor partene i de største arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene er representert, hatt funksjon som referansegruppe og arbeidsgruppe for prosjektet. Om det nye regelverket Kravene i regelverket er i hovedsak de samme som før. De nye forskriftene innebærer først og fremst en endring i hvordan regelverket er bygget opp. Forskriftenes struktur er basert på hvordan virksomhetene systematisk skal planlegge og gjennomføre arbeidsmiljøarbeidet, noe som også følger av internkontrollforskriften. Dette gjøres ved at en vektlegger tre forhold: Før arbeidet starter: Risikovurdering og tilrettelegging (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning) Før arbeidet starter: Utforming og innretning av arbeidsplassen (arbeidsplassforskriften) Sikker utførelse av arbeidet (Forskrift om utførelse av arbeid) De tre øvrige forskriftene gjelder tiltaks- og grenseverdier, administrative ordninger samt konstruksjon, utforming og produksjon av enkelte typer arbeidsutstyr. Den nye strukturen gir et mer helhetlig overblikk over relevante forskrifter. Hovedpoenget har vært å redusere antallet og gi forskriftene en struktur som fører til at partene blir kjent med helheten i regelverket, og ikke bare forholder seg til én spesiell forskrift.

13 Helsefremmende arbeid
«Den prosessen som gjør individer, grupper og organisasjoner i stand til å øke kontrollen over faktorer som påvirker helse» Dette er en mye brukt definisjon og som setter fokus på – hvilke prosesser den enkelte virksomhet iverksette for å få økt kontroll over de arbeidsmiljøfaktorene som påvirker helse – ikke bare uhelse . Men som og kan være med på å skape helsefremmende arbeidsplasser

14 Begrepet Helsefremmende
WHO «Helse er ikke bare frihet fra sykdom og lyte, men fullstendig legemlig, psykisk og sosialt velvære». Helsefremmende arbeid (Health promotion): ”den prosess som setter folk bedre i stand til å få økt kontroll over og forbedre og bevare sin helse” Nutbeam (1986) 1986 Ottawa Charteret Angir fem strategier for helsefremmende arbeid. God helse betraktes som en ressurs og ikke som et tilværelsenes mål. Helse er et positivt begrep som legger vekt på sosiale og personlige ressurser samt fysisk yteevne. Helse skapes og utvikles i hverdagslivet. 1997 Luxembourgdeklarasjonen. Helsefremmende arbeidsplasser handler om å forbedre det fysiske og organisatoriske arbeidsmiljøet, fremme aktiv deltakelse og styrke de ansattes faglige og personlige utvikling 2002 Lillestrømerklæringen Norsk oppfølgingen av Luxembourgdeklarasjonen. Grunnlagsdokument Fremhever at helsefremmende arbeidsplasser skapes når virksomheten blir en vekstplass for den ansatte med en bedriftskultur som inkluderer og er åpen for egenart og mangfold. Arbeidsplasser som møter den enkeltes behov, ressurser og potensial. Helsefremmende arbeidsplasser utvikles gjennom deltakerstyrte prosesser. Et viktig element er det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet som reduserer risiko for sykdom og ulykker. 2006 Arbeidsmiljøloven av har tatt inn i formålsparagrafen at loven skal bidra til helsefremmende arbeidsmiljø og til et inkluderende arbeidsliv. WHO sin definisjon av helse har vært kritisert, blant annet fordi den legger grunn et ideal til grunn som er umulig å oppnå. Resultater fra norsk helseundersøkelse i 1985 viste at størsteparten av dem som oppgav å ha en sykdom/diagnose, likevel var fornøyd med egen helse…. Fram til midten av 80 tallet var WHO sin strategi å forebygge sykdom for eksempel gjennom vaksinasjonsprogram og regulering av røyking. Men i tråd med WHO sin definisjon av helse vokste den fram et nytt begrep; Health promotion eller helsefremmende arbeid. Ottava konferansen: Lillestrømerklæringen: Erklæringen ble utarbeidet av deltakerne på konferansen og partene i arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven som tok inn det helsefremmende perspektivet Den nye arbeidsmiljøloven av har tatt inn i formålsparagrafen at loven skal bidra til helsefremmende arbeidsplasser og til et inkluderende arbeidsliv. Et viktig element i forhold tilhelsefremmende arbeidsplasser er det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, som skal bidra til å redusere risikoen for sykdom og ulykker. Helsefremmende arbeidsplasser fokuserer på hvordan vi kan skape et arbeidsmiljø og en kultur som gir god helse og utvikling for alle på arbeidsplassen. Ottawa konf: Strategien for dette arbeidet ble utformet av WHO på den såkalte Ottawa konferansen i I Ottawa Charteret skisseres fem hovedstrategier for det helsefremmende arbeidet( WHO 1987; NOU 1991:10) Helsefremmende Arbeidsplasser

15

16 Virksomhetene kan bidra ved
et godt og inkluderende arbeidsmiljø (både IA virksomheter og andre…) at linjeledere, arbeidsledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetansen for å utføre arbeidet, at tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte får reell medvirkning, at det systematiske arbeidsmiljøarbeidet er langsiktig arbeid, å tilrettelegge arbeidsforholdene for arbeidstakere med spesielle behov, å sikre at det utføres systematisk oppfølging av sykefravær å følge opp forpliktelsene i forhold til arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som vil være del av det systematiske HMS arbeidet i virksomheten og som kan bidra til et inkluderende arbeidsmiljø og en helsefremmende arbeidsplass. Eksempler kan være: Klare roller ansvar, myndighet, oppgaver (eks. den enkelte arbeidstaker, arbeidsgiver, VO, AMU, TV, BHT) Klare kommunikasjons- og informasjonsrutiner (eks. mas, personalmøter) Opplæring (eks. i HMS systemet, medvirkning, sykefraværsrutiner..) Kartlegging og risikovurdering (hvilken rolle har den enkelte…?) Rutiner for medvirkning – hvor skal medvirkning skje og hvordan Arbeidstilsynets rolle:Arbeidstilsynet bidrar til å skape helsefremmende arbeidsplasser ved å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Vi veileder virksomheter i hvordan de kan gå frem for å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Kontrollerer og veileder Det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet med fokus på risikoforhold og det som fremmer helse Vernetjenesten (verneombud, arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste) Kunnskap om HMS og arbeidsmiljø Medvirkning fra ansatte Arbeidets organisering, arbeidstilknytning og arbeidsavtaler Inkluderende arbeidsliv; tilrettelegging og sykefraværsrutiner Bruk av bedriftshelsetjeneste

17 Helsefremmende perspektiv
Helsefremmende arbeidsplasser Helsefremmende perspektiv Helsefremmende Arbeidsplasser

18 Helsefremmende arbeidsplass
En helsefremmende arbeidsplass setter fokus på hvordan man kan organisere arbeidet, skape et arbeidsmiljø og en samværskultur som gir god helse og utvikling for alle ansatte Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for å reduserer risiko for sykdom og ulykker Ikke bare fokusere på uheldige forhold, men også rette fokus på de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet Kombinasjon arbeidsorganisering og arbeidsmiljø: aktiv medvirkning, motivering til personlig utvikling, styrke ansattes mestringsfølelse og skape et meningsfylt arbeid. Arbeidet organiseres og tilpasses den enkeltes arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger. Mestring er avgjørende. Hva må til: Fungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Helsefremmende perspektiv må være forankret i ledelsen Det er utarbeidet Rutiner og praksis for å vurdere helsekonsekvenser av ulike endringer i organisasjonen Aktivt arbeid for å fremme inkludering og forebygge utstøting (IA) Etablert verneorganisasjon og partssamarbeid Fokus på prosesser og langsiktighet En organisasjon som stadig ønsker å utvikle seg og sine medarbeidere gjennom faglig og personlig utvikling Muligheter for reell medvirkning for alle Ledere som har relasjonelle ferdigheter, er tydelige og som anerkjenner sine medarbeidere Arbeid og oppgaver som oppleves som meningsfylte, håndterbare og forståelige


Laste ned ppt "Først vil jeg takke for at Arbeidstilsynet er invitert hit til å holde innlegg om hvordan vi jobber med på å sette fokus på helsefremmende arbeidsplasser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google