Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AVLASTNING Melhus 16.11.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AVLASTNING Melhus 16.11.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 AVLASTNING Melhus

2 LOST Kap 4 § 4-2 De sosiale tjenester skal omfatte
a) Praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse til de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker b) Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid

3 c) Støttekontakt for personer og familier som har
behov for dette på grunn av en funksjonshemming, alder eller av andre årsaker d) Plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller av andre årsaker e) Lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

4 NY HELSE OG OMSORGSTJENESTELOV
Kapittel 1 Formål og virkeområde § 1-1 Lovens formål Lovens formål er særlig å: 1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,

5 NY LOV FORTS 2. fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, 3. sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,

6 NY LOV FORTS 4. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, 5. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,

7 NY LOV FORTS 6. sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og 7. Bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

8 § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: a. helsetjenester i hjemmet, b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt c. plass i institusjon, herunder sykehjem og d. avlastningstiltak.

9 § 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid
Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det.

10 § 3-6 Omsorgslønn Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

11 § 3-7 Boliger til vanskeligstilte
Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker.

12 § 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse
Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

13 FORMÅLET MED LOVEN Sikre at familier med særlig tyngende omsosrgsansvar får mulighet til å: * fungere så normalt som mulig * ivareta omsorg for søsken * sikre gode tilrettelagte fritidstilbud til den funksjonshemmede som trenger ekstra bistand

14 FORUTSETNINGER For å oppnå intensjonene om avlastning må følgende være tilstede: * en god kartlegging av behov * god dialog om ulike alternativer * utprøving og tilpassning

15 HVA ER AVLASTNING ? Avlastning for hvem? Avlastning i hjemmet?
Avlastning i kommunal leilighet? Avlastning hos annen familie? Annen privat avlastning? Hvordan finne det beste alternativet?

16 ENKELTVEDTAK Søknad om avlastning fremmes til kommunen v/…..
Enkeltvedtak som kommunen har truffet kan påklages til fylkesmannen Opplysning om klageadgang skal komme frem i vedtak Avlastning er vederlagsfritt.


Laste ned ppt "AVLASTNING Melhus 16.11.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google