Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kari Reine, mor og jurist Landskonferansen om Down Syndrom 2012 Rettigheter og plikter i det gode liv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kari Reine, mor og jurist Landskonferansen om Down Syndrom 2012 Rettigheter og plikter i det gode liv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kari Reine, mor og jurist Landskonferansen om Down Syndrom 2012 Rettigheter og plikter i det gode liv

2 Hva er det gode liv? FNs verdenserklæring om menneskerettighetene: Alle skal ha mulighet til å ha et trygt og godt liv. Det vi trenger for å kunne leve et godt liv, kaller vi gjerne behov. Behovene våre kan vi dele i to hovedgrupper: - det kroppen trenger (fysiske behov) - det vi trenger fra folk rundt oss (sosiale behov) Å leve er ikke nok. Solskinn, frihet og en liten blomst må man ha! (H.C.Andersen) ) Folk flest syns økonomi og sosiale relasjoner er viktig. Mens noen ikke bryr seg om gode venner, familie og trygghet: -De vil heller hoppe i fallskjerm. Anders Barstad, forsker i SSB, om nordmenn

3 Samhandling om det gode liv •Samhandlingsreformen startet 1.januar 2012 •Reformen er en retningsreform som skal sikre pasienter og brukere et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte bruker •Ikke særlige endringer i innholdet i omsorgstjenestene •Kommunene får større ansvar på helseområdet •Ny folkehelselov •Ny helse- og omsorgstjenestelov •Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

4 Litt oversikt over helse- og omsorgstjenesteloven •Erstatter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven •Er en pliktlov for kommunen, med krav til hvilke helse- og omsorgstjenester kommunen skal tilby •I denne loven finner vi bla: helsetjenester i hjemmet, støttekontakt, avlastning, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, individuell plan, koordinator, koordinerende enhet, mv •Det er også lovfestet forsvarlighetskrav, krav til systematisk kvalitetsforbedrings- og pasient – og brukersikkerhetsarbeid, samarbeid med frivillige organisasjoner mv.

5 Det gode liv med helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1. Lovens formål er særlig å: 1.forebygge, behandle og tilrettlegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, 2.fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer 3.sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre, 4.sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, 5.sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, 6.sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og 7.bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

6 Det gode liv med pasient- og brukerrettighetsloven Formål: -å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse – og omsorgstjenesten

7 Brukermedvirkning •Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner (helse- og omsorgstjenesteloven) - systemnivå •Pasientens og brukerens rett til medvirkning (pasient- og brukerrettighetsloven) - individnivå

8 Forsvarlighetskravet •Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige •helhetlige og koordinerte •verdige •tjenesten skal utføres iht lovpålagte plikter •tilstrekkelig fagkompetanse

9 Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet •Kommunen har ansvar for IP •Kommunen skal tilby koordinator •Kommunen skal ha koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet (egen forskrift: F16.12.2011 nr. 1256)

10 Litt om omsorgstjenestene •avlastning •praktisk bistand og opplæring •støttekontakt •personlig assistanse/brukerstyrt personlig assistanse •omsorgslønn •boliger til vanskeligstilte

11 Bittelittegrann om helsetjenester (pasient- og brukerrettighetsloven) •nødvendig helsehjelp •fastlege •vurdering og fornyet vurdering •fritt sykehusvalg •individuell plan •syketransport •medvirkning, samtykke og informasjon •journal •klage

12 Andre ytelser som kan bidra til det gode liv Lov om folketrygd: - grunn- og hjelpestønad - omsorgspenger - pleiepenger - opplæringspenger - hjelpemidler Opplæringsloven: - rett til spesialundervisning - rett til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder

13 Klageadgang og hjelpere •Fylkesmannen •Organisasjoner •Pasient- og brukerombudene


Laste ned ppt "Kari Reine, mor og jurist Landskonferansen om Down Syndrom 2012 Rettigheter og plikter i det gode liv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google