Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering for Levanger formannskap 01.02.06 Overordnet målbilde for nye arbeids- og velferdskontor NAV Interim 16.12.05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering for Levanger formannskap 01.02.06 Overordnet målbilde for nye arbeids- og velferdskontor NAV Interim 16.12.05."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering for Levanger formannskap 01.02.06 Overordnet målbilde for nye arbeids- og velferdskontor NAV Interim 16.12.05

2 Orientering for Levanger formannskap 01.02.06 Målet med reformen •Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad •Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov •En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

3 Orientering for Levanger formannskap 01.02.06 Noen rammebetingelser •Aetat og trygd legges ned og det opprettes en ny statsetat med alle tjenester fra disse etatene. •Ingen endring i ansvarsforhold mellom stat og kommune •Kommunal sosialtjeneste samordnes med den nye statlige etaten i et avtalt partnerskap mellom den enkelte kommune og staten. De lokale avtalene vil bygge på lovens formuleringer. •Én dør til NAV-kontoret i alle kommuner.

4 Orientering for Levanger formannskap 01.02.06 Hva mener vi med målbilde? •Et bilde av hva de nye NAV-kontorene –skal oppnå, –hva de bør inneholde –hvordan de skal oppleves av brukerne. •Målbilde er et utgangspunkt for den videre planlegging av NAV-kontorene.

5 Orientering for Levanger formannskap 01.02.06 Overordnet målbilde Utfordringer vi har Vi må få tilDet nye • •Flere i arbeid og aktivitet • •Ett kontor • •Flere beslutninger tas nærmere brukeren • •Tydelig arbeidslinje i front • •Målretta løp fra passivitet til aktivitet • •Tid til mer og bedre oppfølging • •Individuell tilpasset oppfølging • •Samordnede og samtidige tjenester • •Velferdskontrakt – det skal lønne seg å være aktiv • •Klart skille mellom ”produksjon” og arbeidsrettede prosesser • •Økt bruk av selvbetjeningsløsninger • •Enkle henvendelser håndteres enkelt • •Høy brukertilfredshet • •Reell brukermedvirkning • •For mange på stønad • •Tre kontor • •”Kasteballer og innelåsning” • •Blanding av arbeidsrettede prosesser og rene produksjonsoppgaver • •Lite effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers • •Flere datasystemer • •For lav brukertilfredshet • •For lite brukermedvirkning • •Samordning av tjenestetilbud • •Felles ledelse • •Endring i arbeidsoppgaver og roller • •Felles arbeidsmetoder som understøttes av IKT • •Felles kompetanse og kulturutvikling • •Ny kanalstrategi • •Tilpasning av lokaler

6 Orientering for Levanger formannskap 01.02.06 Ekspedisjon - kanalisering Veiledning egenaktivitet Behovsavklaring og veiledning Drop inn aktiviteter Infomøter Funksjoner i NAV førstelinje Korttidsoppfølging Individuell oppfølging Kartlegging Koordinering Kontaktperson Veiledning Spesialfunksjoner Beredskap for akutte henvendelser Produksjonsoppgaver Overordnet målbilde Formidling av arbeid

7 Orientering for Levanger formannskap 01.02.06 Tilrettelegging og oppfølging i forhold til arbeid/jobbsøking, arbeidsmarkedstiltak, graderte sykepenger, bedr.int. attføring mm Avklare økonomisk grunnlag -Løpende inntektssikring og utgiftsdekning Økonomisk og sosial trygghet Hovedoppgaver for NAV kontor NAV Tydelig Tilstede Løsningsdyktig Deltakelse Avklaring av arbeids- og funksjonsevne Fokus på de med størst behov Råd og veiledning, individuell oppfølging, tilpasning og tilrettelegging mm Behov for bistand til arbeid Behov for ikke arbeids- relaterte tjenester Brukermedvirkning Myndiggjøring Ansvarliggjøring Relevant kompetanse Støtte Inspirere Overordnet målbilde Vi gir mennesker muligheter Arbeid

8 Orientering for Levanger formannskap 01.02.06 Miljørettet oppfølging Arbeidsforberedende aktiviteter Arbeidsmarkedstiltak Kompetansehevende tiltak Tilrettelegging av arbeidsplass Oppfølging av sykmeldte Individuell oppfølging Avklaring, individuell veiledning, målrettet prosess Planlagt sammen med bruker og ev. arbeidsgiver Fokus på de med størst behov Kompetanse tilpasset brukers behov Støtte, motivasjon, inspirasjon Rehabilitering - behandling Spesial- kompetanse ved behov Arbeidsretta egenaktivitet Overordnet målbilde Arbeid Deltakelse HandlingsplanIndividuell plan Klare seg selv

9 Orientering for Levanger formannskap 01.02.06 Politikkutvikling Lover/Regler Kunnskapsbasert utvikling Forskning Statlige spesialist tjenester Arbeidsgivere Redusere fravær – flere i arbeid lengre God tilgang på arbeidskraft Bidrar til verdiskapning hos arbeidsgiver NAV Sentrale aktører for god måloppnåelse Tiltaksarrangører Leverandører av helse- og rehabiliteringstjenester Kunnskap om arb.marked og HMS-arbeidet Understøtte og følge opp Formidle arbeidskraft Overordnet målbilde Rus, psykiatri, Finn, barnevern, bolig, øk. rådgivning, tiltak, rehabilitering Partnerskap Arbeid i fokus


Laste ned ppt "Orientering for Levanger formannskap 01.02.06 Overordnet målbilde for nye arbeids- og velferdskontor NAV Interim 16.12.05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google