Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Samhandlingsreformen – hvor står psykisk helse og rusfeltet? Ved avdelingsdirektør Arne Johannesen 21.09.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Samhandlingsreformen – hvor står psykisk helse og rusfeltet? Ved avdelingsdirektør Arne Johannesen 21.09.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Samhandlingsreformen – hvor står psykisk helse og rusfeltet? Ved avdelingsdirektør Arne Johannesen 21.09.2011

2 Arne Johannesen|| Samhandling for et friskere Norge • Prop.90 L (2010-2011) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) • Prop.91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) • Meld.St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015)

3 Arne Johannesen|| Utfordringsbildet • Levealderen øker • Sykdomsbildet endrer seg • Utgiftene øker • Brudd og manglende helhet i tilbudet • Ressursene utnyttes for dårlig/settes inn for sent i løpet

4 Arne Johannesen|| Samhandlingsreformens mål • Kvalitet: - møte pasienter/brukere på en bedre måte - rett behandling på rett sted til rett tid - koordinerte tjenester • Bærekraft: - redusert behov for helsetjenester - dempet vekst i bruk av sykehus - en større del av helsetjenestene ytes av kommune- helsetjenesten

5 Arne Johannesen|| Samhandlingsreformens strategier • Folkehelsesatsing • Satsing på habilitering/rehabilitering • Desentralisere der vi kan uten å svekke kvaliteten • Bruker- og medarbeiderinnflytelse • Avtalte behandlingsforløp • Forpliktende samarbeid • IKT skal understøtte god samhandling • Utdanning, rekruttering, forskning og innovasjon

6 Arne Johannesen|| Virkemidler • Nytt lovverk – sterkere kommunal plikt til: - helsefremmende og forebyggende arbeid - helse- og omsorgstjenester - Individuell Plan • Nye samhandlingsmodeller og krav til samarbeidsavtaler • Systematisk kvalitetsarbeid • Kunnskapsbaserte tjenester - Faglige retningslinjer • Sterkere pasientrolle • Finansiering av tjenester

7 Arne Johannesen|| Paradigmeskifte for psykisk helse og rus? • Fra sykehusbaserte til lokalbaserte og tilgjengelige tjenester • Fra fokus på sykdom til mestring • Nye roller: fra makt - avmakt til likeverd • Fra tvang og stigma til frivillighet, trygghet og åpenhet • Fra ideologi til kunnskap og kvalitet • Fra fragmenter til samarbeid og helhet • Fra pasient- til befolkningsperspektiv • (Opptrappingsplanenes strategi)

8 Arne Johannesen|| Hva handler det om? • Mulighet til å leve et normalt liv - et sted å bo - noe å leve av - noe å leve for - noen å leve sammen med - deltakelse og kontroll over eget liv • Lett tilgjengelig og god hjelp - profesjonell behandling og oppfølging når det trengs, som skaper trygghet for brukere, pårørende og lokalt hjelpeapparat

9 Arne Johannesen|| Ny pasientrolle - brukermedvirkning Bidrar til: • Respekt og verdighet • Økt kontroll over eget liv – mestring • Terapeutisk effekt Brukerkunnskapen/erfaringskompetansen må anerkjennes! Nasjonal helseplan ”I en moderne behandler-pasient relasjon er pasienten aktiv deltager i eget forebyggings-, behandlings-, og omsorgsopplegg. Behandleren er pasientens samarbeidspartner.” (Departementets høringsdokument oktober 2010)

10 Arne Johannesen|| Folkehelseloven Krav og plikter for kommunen • Oversikt over helsetilstanden • Involvere alle sektorer • Iverksette tiltak • Politisk forankring Folkehelse er alles ansvar * Alle myndigheter må se konsekvenser av tiltak * Statlige myndigheter legge til rette for nøkkeldata

11 Arne Johannesen|| Økt kommunalt ansvar – potensialet for ny arbeidsdeling • Døgntilbud: - Ikke planlagte innleggelser (ø.hjelp) - Kommunale korttidsplasser - Ambulante tilbud • Poliklinikk: - flere kontroller/tettere oppfølging fra fastlegene - tverrfaglige team for oppfølging i kommunene Regjeringen vil vurdere om behandling til personer med rusmiddel- og/eller psykiske problemer skal omfattes av ø. hjelp-plikten etter hvert

12 Arne Johannesen|| Psykisk helse og rusfeltet • Tjenester der du bor når du trenger det • Flytte ressurser fra - sykehus til DPS/desentralisert TSB - spesialisthelsetjeneste til kommune - døgnbehandling til polikliniske og ambulante tjenester - ACT-team - Ambulante akutteam - Ambulante tjenester forøvrig • Spisse sykehusfunksjonene

13 Arne Johannesen|| Lokalmedisinsk senter – en paraplyorganisasjon for samhandling i helsevesenet Mulige samarbeidspartnere • 1. og 2. linje • Flere kommuner • Tjenester/profesjoner i kommunen • Kommunen og frivillige lag/organisasjoner • Eierskap og driftsansvar reguleres i lokal avtale

14 Arne Johannesen|| Lokalmedisinsk senter – en paraplyorganisasjon for samhandling i helsevesenet Mulige tjenester • Dagtilbud - Samling av faggrupper - Tverrfaglige team - Habilitering/rehabiliteringstilbud - Lærings- og mestringssentra - Spesialisttilbud

15 Arne Johannesen|| Lokalmedisinsk senter – en paraplyorganisasjon for samhandling i helsevesenet Mulige tjenester • Døgntilbud - Tilsyn/behandling - Brukerstyrte senger psykisk helse/rus - Etterbehandling - Lindrende behandling - Habilitering/rehabilitering - Intermediærtilbud

16 Arne Johannesen|| Utfordringer og muligheter • Kompetanse som utfyller hverandre og styrker brukerne og tjenestetilbudet: - Kommunal kompetanse - spesialistkompetanse - erfaringskompetanse – i alle ledd og på alle nivå • Styrket rolle for Lærings- og mestringssentrene i samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjonene - Kommunale lærings-og mestringstilbud bl.a. med lavterskeltilbud Alle • Forpliktende samarbeid – gjøre hverandre gode!


Laste ned ppt "| Samhandlingsreformen – hvor står psykisk helse og rusfeltet? Ved avdelingsdirektør Arne Johannesen 21.09.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google