Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen – hvor står psykisk helse og rusfeltet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen – hvor står psykisk helse og rusfeltet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen – hvor står psykisk helse og rusfeltet?
Ved avdelingsdirektør Arne Johannesen |

2 Samhandling for et friskere Norge
Prop.90 L ( ) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop.91 L ( ) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Meld.St. 16 ( ) Nasjonal helse og omsorgsplan ( ) | Arne Johannesen|

3 Utfordringsbildet Levealderen øker Sykdomsbildet endrer seg
Utgiftene øker Brudd og manglende helhet i tilbudet Ressursene utnyttes for dårlig/settes inn for sent i løpet | Arne Johannesen|

4 Samhandlingsreformens mål
Kvalitet: - møte pasienter/brukere på en bedre måte - rett behandling på rett sted til rett tid - koordinerte tjenester Bærekraft: - redusert behov for helsetjenester - dempet vekst i bruk av sykehus - en større del av helsetjenestene ytes av kommune- helsetjenesten | Arne Johannesen|

5 Samhandlingsreformens strategier
Folkehelsesatsing Satsing på habilitering/rehabilitering Desentralisere der vi kan uten å svekke kvaliteten Bruker- og medarbeiderinnflytelse Avtalte behandlingsforløp Forpliktende samarbeid IKT skal understøtte god samhandling Utdanning, rekruttering, forskning og innovasjon | Arne Johannesen|

6 Virkemidler Nytt lovverk – sterkere kommunal plikt til:
- helsefremmende og forebyggende arbeid - helse- og omsorgstjenester - Individuell Plan Nye samhandlingsmodeller og krav til samarbeidsavtaler Systematisk kvalitetsarbeid Kunnskapsbaserte tjenester - Faglige retningslinjer Sterkere pasientrolle Finansiering av tjenester | Arne Johannesen|

7 Paradigmeskifte for psykisk helse og rus?
Fra sykehusbaserte til lokalbaserte og tilgjengelige tjenester Fra fokus på sykdom til mestring Nye roller: fra makt - avmakt til likeverd Fra tvang og stigma til frivillighet, trygghet og åpenhet Fra ideologi til kunnskap og kvalitet Fra fragmenter til samarbeid og helhet Fra pasient- til befolkningsperspektiv (Opptrappingsplanenes strategi) | Arne Johannesen|

8 Hva handler det om? Mulighet til å leve et normalt liv - et sted å bo
- noe å leve av - noe å leve for - noen å leve sammen med - deltakelse og kontroll over eget liv Lett tilgjengelig og god hjelp - profesjonell behandling og oppfølging når det trengs, som skaper trygghet for brukere, pårørende og lokalt hjelpeapparat | Arne Johannesen|

9 Ny pasientrolle - brukermedvirkning
Bidrar til: Respekt og verdighet Økt kontroll over eget liv – mestring Terapeutisk effekt Brukerkunnskapen/erfaringskompetansen må anerkjennes! Nasjonal helseplan ”I en moderne behandler-pasient relasjon er pasienten aktiv deltager i eget forebyggings-, behandlings-, og omsorgsopplegg. Behandleren er pasientens samarbeidspartner.” (Departementets høringsdokument oktober 2010) | Arne Johannesen|

10 Folkehelseloven Krav og plikter for kommunen
Oversikt over helsetilstanden Involvere alle sektorer Iverksette tiltak Politisk forankring Folkehelse er alles ansvar * Alle myndigheter må se konsekvenser av tiltak * Statlige myndigheter legge til rette for nøkkeldata | Arne Johannesen|

11 Økt kommunalt ansvar – potensialet for ny arbeidsdeling
Døgntilbud: - Ikke planlagte innleggelser (ø.hjelp) - Kommunale korttidsplasser - Ambulante tilbud Poliklinikk: - flere kontroller/tettere oppfølging fra fastlegene - tverrfaglige team for oppfølging i kommunene Regjeringen vil vurdere om behandling til personer med rusmiddel- og/eller psykiske problemer skal omfattes av ø. hjelp-plikten etter hvert | Arne Johannesen|

12 Psykisk helse og rusfeltet
Tjenester der du bor når du trenger det Flytte ressurser fra - sykehus til DPS/desentralisert TSB - spesialisthelsetjeneste til kommune - døgnbehandling til polikliniske og ambulante tjenester - ACT-team - Ambulante akutteam - Ambulante tjenester forøvrig Spisse sykehusfunksjonene | Arne Johannesen|

13 Mulige samarbeidspartnere 1. og 2. linje Flere kommuner
Lokalmedisinsk senter – en paraplyorganisasjon for samhandling i helsevesenet Mulige samarbeidspartnere 1. og 2. linje Flere kommuner Tjenester/profesjoner i kommunen Kommunen og frivillige lag/organisasjoner Eierskap og driftsansvar reguleres i lokal avtale | Arne Johannesen|

14 - Samling av faggrupper - Tverrfaglige team
Lokalmedisinsk senter – en paraplyorganisasjon for samhandling i helsevesenet Mulige tjenester Dagtilbud - Samling av faggrupper - Tverrfaglige team - Habilitering/rehabiliteringstilbud - Lærings- og mestringssentra - Spesialisttilbud | Arne Johannesen|

15 - Brukerstyrte senger psykisk helse/rus - Etterbehandling
Lokalmedisinsk senter – en paraplyorganisasjon for samhandling i helsevesenet Mulige tjenester Døgntilbud - Tilsyn/behandling - Brukerstyrte senger psykisk helse/rus - Etterbehandling - Lindrende behandling - Habilitering/rehabilitering - Intermediærtilbud | Arne Johannesen|

16 Utfordringer og muligheter
Kompetanse som utfyller hverandre og styrker brukerne og tjenestetilbudet: - Kommunal kompetanse - spesialistkompetanse - erfaringskompetanse – i alle ledd og på alle nivå Styrket rolle for Lærings- og mestringssentrene i samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjonene - Kommunale lærings-og mestringstilbud bl.a. med lavterskeltilbud Alle Forpliktende samarbeid – gjøre hverandre gode! | Arne Johannesen|


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen – hvor står psykisk helse og rusfeltet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google