Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakteppe. Definisjon av rehabilitering Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakteppe. Definisjon av rehabilitering Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakteppe. Definisjon av rehabilitering Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjon og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Utdypet videre: Individuell prosess hvor bruker har ansvaret, en prosess hvor ulike aktører er inne i en tidsavgrenset periode, men prosessen for bruker er kontinuerlig og aktørene må derfor tenke samhandling - at en ser prosessen som medisinsk, sosial og psykososial rehabilitering. Det vil si at en ikke har syn bare for sitt eget felt. ARR – arbeids retta rehabilitering - deltakelse i arbeidslivet som overordnet mål. Funksjonsvurdering og handlingsplan mot deltakelse i arbeidslivet som forankres lokalt. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet

2 Samhandlingsprosjekt 2008-2014 Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet

3 Delprosjekt 1 Utvikling av en modell for samhandling mellom lokale NAV kontor, kommunehelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjon. hovedmål • Skape en modell der pasienten møter en sammenhengende og helhetlig rehabiliteringstjeneste gjennom å bedre koordineringen mellom aktuelle aktører. Delmål • Øke kompetansen om hverandres kompetanse • Integrere behandlingstilbudet ved rehabiliteringsinstitusjonen inn i det lokale rehabiliteringsforløpet for å øke effekten. • Skape møteplasser. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet

4 Konklusjon • Rom for bedre samhandling både internt i den enkelte kommune og mellom kommunehelsetjeneste og spesialistinstitusjon. • Skape nye og bedre samhandlingsmønstre mellom ulike aktører er nødvendig for å sikre bedre måloppnåelse. • Økt kompetanse om hverandre sin kompetanse og forslag til modell for samhandling mellom ulike aktører for å skape en sammenhengende og helhetlig rehabiliteringsforløp. «Spreng oppholdet» samhandling før, under og etter Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet

5 Delprosjekt 2 Utvida samhandling i form av felles utskrivningssamtale etter tverrfaglig institusjonsbasert rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. Hovedmål: • Prøve ut felles utskrivningssamtale ved videokonferanse som samhandlingsarena. Tverrfaglig, tverretatlig og tverrsektorielt samarbeid. • økt samhandling for å oppnå kontinuitet og konsensus i veiledning og rehabiliteringsforløp for pasienten. • Pasienten i sentrum • Fremme ressursfokus. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet

6 Konklusjon • Aktørene trur på at utvida samhandlingsdimensjon i form av felles utskrivningssamtale vil ha effekt på pasienten si måloppnåing. • økt samhandling i form av felles utskrivningssamtale nådde målet om enighet rundt pasienten sin plan. Utfordring: Tidsperspektivet – må være «på» med en gang for koordinering. Bevisstgjøre fastleger og pasienter på denne muligheten – før pasienten kommer til senteret. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet

7 Delprosjekt 3 Evaluering av en modell for samhandling i praksis mellom NAV, kommunehelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjon. Hovedmål: Å betra koordineringa mellom dei ulike involverte aktørane for å skapa eit samanhengande og helselag rehabiliteringsforløp. FØR-UNDER-ETTER. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet

8 vurdert: Utprøving av modell gjennom heile rehabiliteringsprosessen Hvordan oppleves tett samhandling – opp mot «vanlig prosedyre» Hvordan fungerer bruk av videokonferanse og telefonmøter. Hvordan fungerer det i praksis å være i dialog etter strukturert mønster. Avdekke forbedringsmuligheter og utfordringer. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet

9 Arbeidsmetode • Rehabiliteringssenteret har dialog med pasient og fastlege før pasienten kommer til senteret • Uke 2 av opphold: Dialog mellom senteret, pasient og fastlege i form av telefonmøte. • Felles utskrivningssamtale ved utreise. «Spreng oppholdet» Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet

10 Evaluering/utfordringer så langt.. • Fokusgruppeintervju av pasienter og fastleger som har deltatt i prosjektet. Utfordringer: Rammer for samhandling før opphold. Koordinering – arbeidskrevende Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet

11 Delprosjekt 4 Utprøving og evaluering av samhandling med pasientens arbeidsgiver og Nav som en del av arbeids retta rehabilitering. Hovedmål: Betre kartleggingsarbeidet vi gjør. Utvidelse av samhandlingsfeltet ved inkludering av arbeidsgiver for å støtte opp under pasienten sin vei videre og få arbeidsgiver med på lag – så pasienten også der opplever støtte. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet

12 Registrerte svar fra spørreskjema 25/28 pasient og 18/28 arbeidsgivere • Mye som tyder på at pasientene har nytte av denne utvida samhandlinga og at det har betydning for måloppnåelse, og for videre dialog lokalt. • Arbeidsgiver ser ut til å ha nytte av samhandling med andre aktører i rehabiliteringsprosessen til sin arbeidstaker. • Arbeidsgiver og pasient gir uttrykk for at dialog mellom helsetjeneste og arbeidsplass har stor betydning for om tilbakeføring til arbeid skal lykkas. Samhandling mellom arbeidsgiver og fastlege har forbedringspotensialer. • Endelig rapport ferdig i mars 2014 Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet

13 Veien vider i samhandling…. Verktøykasse Individuell tilpassing «Raskere tilbake» - og alle de andre…. Gode samhandlingsarenaer – viktig for å lykkes i praksis Individuell plan.handlingsplan NAV, oppfølgingsplan fra arbeidsgiver. Fremtiden gir økte muligheter - telemedisin.. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet

14 Takk for meg! Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet


Laste ned ppt "Bakteppe. Definisjon av rehabilitering Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google