Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen og nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Møteplass: Allmennhelse 13. Mai 2009 Mette Kolsrud forbundsleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen og nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Møteplass: Allmennhelse 13. Mai 2009 Mette Kolsrud forbundsleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen og nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Møteplass: Allmennhelse 13. Mai 2009 Mette Kolsrud forbundsleder

2 Innspill til nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering •Sentrale områder for videre arbeid hvor medvirkningen må styrkes: •Samhandling: •Lover, forskrifter og regelverk må styrkes og følges opp med tilsyn •Kvalitet i tjenestene •Kapasitet, kompetanse og utdanning •Forskning, metode- og kompetanseutvikling •Dokumentasjon og statistikk som synliggjør behov og innsats på rehabiliteringsfeltet

3 Innspill til handlingsplan for habilitering av barn og unge -Vektlegging av helsefremmende tiltak og forebygging av helseproblemer -Tidlig intervensjon og målrettet trening -Integrerte tiltak -Samarbeid om individuelle planer -Inkluderende omgivelser - universell utforming -Ressursorientering framfor diagnoser •

4 Utgangspunktet for samhandlingsreformen må være: •Hva skal til for at mennesker som har fått varige funksjonsbegrensninger skal få et mest mulig selvstendig og aktivt liv? •Hva skal til for at mennesker med behov for sammensatte tjenester skal få effektive og hensiktsmessige tjenester gitt til rett tid, rett sted og med riktig dimensjon?

5 Hovedbudskap: Større fokus på mestring •Fokus på mestring, aktivitet og deltagelse – ikke på diagnose og funksjonsbegrensninger •Større fokus på individets egen ressurser •Kommunale/interkommunale lærings- og mestringssentraer •Universell utforming

6 Forebygging av helseproblem eller reduksjon i funksjon •Forebygging er en tverrsektoriell utfordring •Styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten med bl. a. tidlig intervensjon og større tverrfaglighet •Økt satsing på både primær- og sekundærforebygging •Forebygging både individuelt og i grupper ”Life style redesign”, energiøkonomisering, tilrettelegging av bolig, arbeidsplass •Varierte aktivitetstilbud i nærmiljø

7 LEON – prinsippet eller REON-prinsippet •Behandling på laveste effektive omsorgsnivå •Må ikke være til hinder for: –Spesialisert utredning som grunnlag for riktig behandling –Intensitet av behandling/trening

8 Behandlingsforløpsstrategien •Metode for å se samhandlingsutfordringer •Beskrive 13 ulike diagnosegruppers behandlingsforløp – Viktig: - å ikke se behandlingsforløp som bare linjere - å fokusere på mer på å leve med funksjonsbegrensninger - å se nye tilnærmingsmåter og ikke bare gjøre mer av de man tidligere har gjort - å ikke bare se på utfordringene mellom nivåer i helsevesenet, men også mellom ulike etater (Nav, utdanning, kultur, etc)

9 Spesialisthelsetjenesten - kommunehelsetjenesten •Spesialisthelsetjenesten: spisskompetansen på utredning, behandlingsmetoder og utvikling av ny kompetanse innen ulike diagnoser og overføre kompetanse til kommunehelsetjenesten - Forskning på sykdom og sykdomsforløp •Kommunehelsetjenesten: kjennskap til lokal kompetanse, muligheter og ressurser i miljø, tilrettelegging av tilbud og omgivelser - Forskning på mestring, aktivitet og deltagelse i hverdagslivet

10 Viktige satsningsområder •Økt satsning på rehabilitering – spesielt i kommunehelsetjenesten •Hjemmerehabilitering •Tidlig intervensjon både på trening og tilrettelegging •Trening og tilrettelegging der folk bor •Hensiktsmessige samhandlingsarenaer – styrke de koordinerende enhetene •Styrke arbeidet med individuelle planer (IP)

11 Samhandlingsreformen - en kommunehelsetjenestereform •kommunale selvbestemmelse er i dag et viktigere prinsipp enn brukernes krav på likeverdige tjenester uavhengig av bosted •kommunehelsetjenesten det svakeste ledd •må få klare krav til kvalitet, kompetanse og kapasitet i kommunene, gjerne i form av nasjonale retningslinjer

12 Sats på kommunehelsetjenesten Kommunene må ha: •Kompetanse på helhetlige vurderinger – tverrfaglige team som foretar vurderinger •Styrking av de koordinerende enheter som tar et helhetlig ansvar for brukere med sammensatte behov •Fastleger som deltar i tverrfaglig arbeid og som følger opp pasienter med kroniske lidelser og funksjonshemminger •Fastleger som innkaller pasienter i risikosoner og som henviser pasienter til relevant viderebehandling •Ressurser til opptrening og tilrettelegging i stedet for til pleie og passive tjenester •Lett tilgjengelig rådgivings- og veilednings ressurser til brukere og pårørende •Ressurser til forebyggende arbeid

13 Forskning Stort behov for forskning på kommunale helsetjenester med fokus på mestring i dagliglivet •Mer midler og forskningskompetanse til kommunene •Utprøving av ulike samhandlingsmodeller og organisering av tjenestene •Utprøving av nye tilbud og tilnærmingsmetoder •Forskning på effekt av ulike behandlingsmetoder •Kunnskapssenterets kunnskapsoppsummering

14 Finansiering •Nytt finansieringssystem som fremmer helhetlige helsetjenester og fjerner ”Svarte- Per-spill” •Fastlønnstilskudd for ergoterapeuter for å styrke rehabiliteringstjenestene

15 Lov- og forskrifter •Revisjon av lov om kommunehelsetjeneste: Kommunene skal ha lovpålagte oppgaver og ingen lovpålagte tjenester - eller inkludere ergoterapi som en lovpålagt tjeneste •Ny lov om rehabilitering


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen og nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Møteplass: Allmennhelse 13. Mai 2009 Mette Kolsrud forbundsleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google