Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva gjør Arbeids- og velferdsdirektoratet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva gjør Arbeids- og velferdsdirektoratet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva gjør Arbeids- og velferdsdirektoratet?
Nettverk for implementering av barnekonvensjonen i kommunene, Bodø 22 – 23 januar 2013 Hva gjør Arbeids- og velferdsdirektoratet?

2 Formålet med lov om sosiale tjenester i NAV
Bedre levekårene for vanskeligstilte Bidra til sosial og økonomisk trygghet Den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig Fremme overgang til arbeid Fremme sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet Bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud Bidra til likeverd og likestilling Forebygge sosiale problemer

3 Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV
Lov nr 131 Korttittel: Lov om sosiale tjenester i NAV Forkortes STL Trådte i kraft Loven regulerer de kommunale, sosiale tjenester som inngår i NAV-kontoret (utgjør minimumsløsningen) Hovednummer 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV – Rundskriv – Rettskildene Utarbeidet , Arbeids- og velferdsdirektoratet

4 Barnekonvensjonens artikler 26 og 27
SOSIALTJENESTER Staten skal sikre at barnet får den sosiale hjelpen og den økonomiske støtten det har krav på etter landets lover. LEVESTANDARD Barnet har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. Foreldrene, eller andre som har ansvar for barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre de livsvilkårene som er nødvendig for barnets utvikling. Staten har plikt til å støtte de foresatte.

5 Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV - § 18 – Stønad til livsopphold
Hvis tjenestemottaker har barn, skal det tas særlig hensyn til barnas behov i alle vurderinger som foretas. Barn og unge skal sikres en trygg oppvekst og kunne delta i alminnelig skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økonomi. Utgifter til barn og unge skal være en del av livsoppholdet.

6 Barnekonvensjonens artikkel 12
Å SI SIN MENING OG BLI HØRT Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. STL § 42 – Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottaker. Det skal legges stor vekt på hva vedkommende mener. Hvis barn er berørt, skal deres behov og synspunkter fremmes gjennom foreldre eller foresatte Tilrettelegge for medvirkning, f eks oppsøkende virksomhet når det gjelder vanskeligstilt ungdom Barn skal aldri brukes i stedet for tolk

7 Dagens situasjon – Erfaringer fra tilsyn med sosialtjenestens barneperspektiv
Statens helsetilsyn har i 2012 gjennomført landsomfattende tilsyn med økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar. I omkring 2/3 av de undersøkte NAV-kontorene er det funnet avvik. Eksempel på avvik: Sikrer ikke at barn sine behov blir forsvarlig kartlagt i saker som gjelder økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar for barn. Underkant av ¼ av NAV-kontorene har fått merknader. Eksempel på merknad: Innføre skriftlige rutiner/beskrivelse av lovkrav i forhold til kartlegging for å redusere risiko i forhold til etablert praksis.

8 Barnefamilier som mottar sosialhjelp
Omkring barn i hushold som mottok sosialhjelp i 2010 Omkring barn med foreldre som mottok langvarig økonomisk stønad i seks måneder eller mer i løpet av året ¼ av sosialhjelpsmottakere forsørger barn under 18 år i Av disse: - Nær halvparten forsørget et barn - Litt mer enn ¼ forsørget to barn

9 Barnefattigdom i Norge
EUs mål: I underkant av 8 prosent av barna opplevde vedvarende lavinntekt i – tilsvarer barn OECDs mål: 5 prosent av barna opplevde vedvarende lavinntekt – tilsvarer barn Innvandrerbarn er overrepresentert: Fire av ti barn med lavinntekt har innvandrerbakgrunn - Blant annet de med bakgrunn fra Somalia, Irak, Afghanistan, Pakistan og Tyrkia Andre utsatte: Barn med en forsørger, i barnerike familier, forsørgere utenfor arbeidslivet Økning i en tiårsperiode, men stabilt de siste årene Fattigdom går i arv Problemer som fører til sosialhjelpsmottak går i arv

10 Utfordringer Barneperspektivet i NAV – Hindre reproduksjon av fattigdom – Sosialtjenesteloven Forebygging – Hindre sosiale problemer i samarbeid med andre Mange mangler fullført videregående opplæring – få yrker som ikke krever videregående opplæring Integrering – Lav yrkesdeltakelse særlig blant kvinner – ytelser vs arbeidsinntekt overfor barnerike familier – Har vi gode nok virkemidler? Sosiale tjenester og inntektssikring dersom en ikke kan jobbe

11 Arbeids- og velferdsdirektoratets rolle og oppgaver
Arbeider mye gjennom Fylkesmannen Tilsyn bidrar til å avdekke forhold Opplæring av NAV-kontorene i rundskrivet Tilskudd til NAV-kontorene for å bidra til å forebygge og bekjempe fattigdom i barnefamilier og boligsosialt arbeid - primært bidrag til sosial inkludering og oppfølging av vanskeligstilte Satsinger rettet mot ungdom - Ny GIV, utviklingsarbeider rettet mot NAV-kontorenes satsing på ungdom, Ungdom i svevet, fokus på psykisk helse og minoriteter – direktoratene koordinerer seg

12 Forebygge og bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon blant barn, unge og barnefamilier
Styrke forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge Utvikle tjenestene og sikre barneperspektivet i tjenesten Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier ved bruk av hele NAVs virkemiddelapparat Utvikle samarbeidsstrukturer og rutiner for samhandling med det øvrige tjenesteapparatet Særlig fokus på innvandrerfamilier og ungdom mellom år som er utenfor skole og arbeid Sikre barns ferie- og aktivitetstilbud som en integrert del av en helhetlig oppfølging Utvikling av kommunale handlingsplaner for utsatte barn og ungdom – Sjumilssteget en viktig del av dette arbeidet

13 En trygg og god bosituasjon er en viktig forutsetning for å sikre barns oppvekst, jf STL § 15
Viktige elementer i det boligsosiale (tilskudds)arbeidet: redusere bruken av midlertidige botilbud –  Spesielt viktig ifht barnefamilier og ungdom legge til rette for et helhetlig boligsosialt arbeid lokalt – Spesielt viktig ifht barnefamilier og ungdom tiltak overfor ungdom og yngre voksne i etableringsfasen  - De fleste tiltak retter seg mot personer over 18 år, men noen har med ungdom ned til 15 år.  Viktig : En helhetlig kommunal boligpolitikk Gode kartlegginger og analyser Fokus på arbeid og aktivitet (for å sikre varige botilbud) Forhindre utkastelser, utkastelser spesielt traumatisk for barnefamilier/barn og unge Tett individuell oppfølging – mange parallelle prosesser. Individuell plan og vedtak på tjenestene

14 Midlertidig bolig, STL § 27
Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Kun unntaksvis til barnefamilier og ungdom Ikke være stigmatiserende Ivareta barn og unges rett til privatliv og sosialt samvær med andre Mulighet til å gjøre lekser uforstyrret Når benyttes skal NAV-kontoret så vidt mulig umiddelbart iverksette tiltak for å sikre overgang til varig botilbud 207 husstander med barn i midlertidig bolig i 2011 2009: 133 og 2010: 147 33 husstander med opphold i mer enn 3 måneder i 2011 2009: 31 og 2010: 30


Laste ned ppt "Hva gjør Arbeids- og velferdsdirektoratet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google