Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BOLIGER - eget hjem for mennesker med funksjonsnedsettelser Fellesmøte RIO Oslo og bydelsrådene 24. Oktober 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BOLIGER - eget hjem for mennesker med funksjonsnedsettelser Fellesmøte RIO Oslo og bydelsrådene 24. Oktober 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 BOLIGER - eget hjem for mennesker med funksjonsnedsettelser Fellesmøte RIO Oslo og bydelsrådene 24. Oktober 2013

2 Boligpolitiske føringer og dokumenter RIO Forskning Kommunale planer Statlige føringer

3 Statlige dokumenter 1 •FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, ratifisert av Norge 3.6.2013. •Diskriminerings og tilgjengelighetsloven av 1.1.2009 •TEK 10. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 2010-03-26 nr 489. •Rom for alle, NOU 2011:15. •Byggje - bu og leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar. Meld. St. 17 (2012–2013).

4 Statlige dokumenter 2 •Ansvarsreformen - Midler­tidig lov om avvikling av institusjoner. Ot. Prp. Nr. 49 (1987-88). •Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming. Meld. St. 45 (2012-2013). •Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres. Informasjons og utviklingsprogram for mennesker med utviklingshemming 2010-1013. Rapport, 15.10.2010. Barne- likestillings- og inkluderingsprogrammet. •Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene. Meld St. nr 25 (1996–97). •Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 – 2006. Endringer i statsbudsjettet for 1998. St.prp. nr. 63 (1997-98 ).

5 Lokale dokumenter Oslo 1 •Bystyremelding nr. 2/2008. Bystyremelding om sosial boligvirkemidler i Oslo kommune. •Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 – Byrådssak 152.2 av 26.09.2012 •Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser, rullering 2012-2014. Vedtatt av bystyret 24.10.2012. •Oslos kommunes strategiske plan for universell utforming, under arbeid.

6 Lokale dokumenter Oslo 2 •Veiledere: - Veien til egen bolig for mennesker med funksjonsnedsettelser. April 2013. Utgitt av Trondheim kommune og Oslo kommune med støtte fra Husbanken. - Veileder til etablering av borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Et samarbeid mellom pårørende og kommunen. Oslo kommune, Helse- og velferdetaten 2008.

7 Forskning • Lite forskning • Jan Tøssebro, NTNU • Arne Holm, NIBR

8 RIO Oslo arbeidsprogram – eget hjem RIO Oslo vil arbeide for at: -At boligbehovsplanen for Oslo kommune 2013-2016 blir fulgt opp -At det i Oslo etableres boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser som, både når det gjelder størrelse og tjenesteyting, er i henhold til Husbankens regelverk og ansvarsreformens intensjoner om eget hjem for enkeltmennesket -Å få en oversikt i samarbeid med bydelens råd for funksjonshemmede, over boligsituasjonen i Oslo for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det gjelder boligbehov, nye planlagte prosjekter samt godt fungerende botiltak -At husbanken ikke gir støtte til finansiering av boliger som bryter med de krav som er lagt gjennom nasjonale føringer for bosetting av mennesker med funksjonsnedsettelser -At mennesker med nedsatt funksjonsevne fritt kan flytte til andre bydeler og få den nødvendig bistand der -At medbestemmelse og brukermedvirkning sikres -At universell utforming av boliger ligger til grunn for all byutvikling

9 Begreper • Bofellesskap • Innleide boliger • Institusjon • Kommunal bolig • Omsorgsboliger • Ordinært bomiljø • Personalbase • Samlokaliserte boliger

10 Boliger og tjenester •Hvilken bolig du har påvirker tjenestene du får •Kollektivisering kontra enkelt individet

11 TILGJENGELIGHET – UNIVERSELL UTFORMING •Tilgjengelighet - Teknisk forskrift TEK 10. Tilgjengelighet for rullestol til bad og soverom •Heis til boligkomplekser med 2 etg. eller mer. Tilrettelagte uteområder. •Kampanje fra OBOS og Selvaag mot TEK 10. SKANSKA mener kampanjen er tull. •Det blir lettere å komme hjem til slike boliger etter skade eller sykehusopphold •Man kan bo lenger i slike boliger selv om en taper funksjoner •Bedre forhold for å kunne motta hjemmetjenester eller BPA •Enkelt for forflytningshemmede å komme på besøk

12 Utfordringer- dagens bilde • Regelrytteri og press? Asker kommune etablerte en omsorgsfabrikk med 22 beboere, – Borgenbråten omsorgsbolig. Husbanken nektet å yte tilskudd og kommunen beklaget seg. I et leserinnlegg i avisen Budstikka, forklarer Alette Reinholdt hvorfor det var riktig av Husbanken å nekte tilskudd. • ?


Laste ned ppt "BOLIGER - eget hjem for mennesker med funksjonsnedsettelser Fellesmøte RIO Oslo og bydelsrådene 24. Oktober 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google