Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Seniorrådgiver Liv Telle Stjørdal, 10.11.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Seniorrådgiver Liv Telle Stjørdal, 10.11.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Seniorrådgiver Liv Telle Stjørdal, 10.11.2010

2 Helse- og omsorgsdepartementet 2

3 Generelt – endret regelverkstruktur • Den nye loven skal erstatte kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, jf. også forslag om div. endringer i andre lover • Dagens lovmessige skille mellom helsetjenester og omsorgstjenester oppheves • Forslaget innebærer felles regler for tjenester som i dag er regulert i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven, herunder felles klage- og tilsynsinstans (Helsetilsynet i fylket eller Fylkesmannen) 3

4 Helse- og omsorgsdepartementet Generelt - endret regelverkstruktur, forts. • Helsepersonelloven skal gjelde for alt personell som yter tjenester etter den nye loven. • Pasienters og brukeres rettigheter videreføres. Samles i pasientrettighetsloven. • Også klageordningen er foreslått regulert i pasientrettighetsloven. • Viderefører særrregler om bruk av tvang for utviklingshemmede og rusmiddelmisbrukere. 4

5 Helse- og omsorgsdepartementet Kommunens overordnede ansvar • Forslaget tydeliggjør kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester (”sørge- for-ansvar”). • Det presiseres at kommunen må planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav i lov og forskrift. Tilsvarende presisering foreslås i spesialisthelsetjenesteloven. • Kommunen gis stor frihet til selv å velge hvordan ansvaret skal oppfylles. 5

6 Helse- og omsorgsdepartementet Kommunens plikter • En mer overordnet og profesjonsnøytral angivelse av kommunens plikter. • Mer dynamisk reguleringsform i forhold til faglig utvikling og nye måter å organisere tjenestetilbudet på. • Større mulighet for lokal tilpasning i forhold til hensiktsmessig organisering av tjenestene ut fra lokale ønsker og behov. 6

7 Helse- og omsorgsdepartementet Økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid • Forslaget legger økt fokus på kommunens ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid. • Kommunen har allerede i dag et slikt ansvar, men dette foreslås tydeliggjort i lovforslaget. • Kommunens ansvar på dette feltet må sees i sammenheng med forslag til ny lov om folkehelsearbeid. 7

8 Helse- og omsorgsdepartementet Gjennomgående pasientforløp – sammenhengende tjenester • Kommunene skal legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester og andre tjenesteytere. • Tilsvarende foreslås i spesialisthelsetjenesteloven. • Kommunene skal også legge til rette for at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og integrert helse- og omsorgstjenestetilbud • Tilsvarende foreslås i spesialisthelsetjenesteloven. 8

9 Helse- og omsorgsdepartementet Lovpålagt avtalesystem - formål • Skal gi kommunene et mer likeverdig partsforhold og sikre mer enhetlig praksis. • Sikre at tjenesteyterne samhandler og koordinerer tjenestene slik at pasienten mottar en helhetlig tjeneste, i form av planlagte og sammenhengende forløp. 9

10 Helse- og omsorgsdepartementet Lovpålagt plikt til å oppnevne koordinator – koordinerende enhet • Egne lovbestemmelser om plikt til å oppnevne koordinator for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester • Funksjonen blir tydeliggjort ved at det lovfestes at koordinator skal: • Ha hovedansvar for å sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient/bruker • Sikre samordning av tjenestetilbudet og framdrift i arbeidet med individuell plan • Lovpålegg om koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet 10

11 Helse- og omsorgsdepartementet Pasientsikkerhet • Alle virksomheter i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal drive systematisk arbeid for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet. • Meldeplikten til Helsetilsynet i fylket etter spesialisthelsetjenestelovens § 3-3 (om betydelig personskade) foreslås endres slik at ordningen blir et rent læringssystem og forvaltes av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. • Helsepersonell kan melde om uønskede hendelser uten frykt for sanksjoner. Bedre data om omfang, fordeling og risiko. 11

12 Helse- og omsorgsdepartementet Elektronisk samhandling - IKT • Foreslås å gi departementet myndighet til å stille krav om at dokumentasjon og kommunikasjon av helseopplysninger skal skje elektronisk. • Helseforetak og kommunehelsetjenesten skal legge til rette for effektiv elektronisk samhandling. • Skal bidra til mer effektiv utveksling av viktige pasientopplysninger, og dermed også bedre helsehjelp. 12


Laste ned ppt "Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Seniorrådgiver Liv Telle Stjørdal, 10.11.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google