Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Joachim Bjerkvik 5.5.2010. 2 Der Ungdommen Er Et bo- og nærmiljøtiltak i Bergen kommune. Bergen kommune Helsedirektoratet ”Tillitspersonforsøket” Husbanken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Joachim Bjerkvik 5.5.2010. 2 Der Ungdommen Er Et bo- og nærmiljøtiltak i Bergen kommune. Bergen kommune Helsedirektoratet ”Tillitspersonforsøket” Husbanken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Joachim Bjerkvik 5.5.2010

2 2 Der Ungdommen Er Et bo- og nærmiljøtiltak i Bergen kommune. Bergen kommune Helsedirektoratet ”Tillitspersonforsøket” Husbanken ”Tett oppfølging i egen bolig”

3 3 Objektmål DUE-tiltaket skal i samarbeid med barnevernstjenesten og sosialtjenesten bidra gi utsatt ungdom et helhetlig, sammenhengende, fleksibelt og tilgjengelig tilbud om oppfølging i eget nærmiljø.

4 4 Effektmål knyttet til målgruppen Bidra til økt sosial inkludering og livsmestring for den enkelte Forebygge institusjonsopphold eller redusere lengden på oppholdet gjennom ressursmobilisering og oppfølging i hjem og nærmiljø. Sikre gode overganger mellom tjenestesteder. Sikre kvalifisering til utdanning og arbeidsliv gjennom tett individuell oppfølging og utforming av tiltak. Sikre at flere får utarbeidet en individuell plan som benyttes som et aktivt verktøy i samhandlingen mellom bruker og tjenesteyter. Redusere antall ungdommer i midlertidige botilbud.

5 5 Ordningen består av: En ansvarlig tjenesteyter (koordinator) –Med ansvar for oppfølging av tjenestemottaker En kartlegging –av brukerens mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder Et plandokument –Utarbeides i et samarbeid med bruker på tvers av sektor, etat og nivå –bør kontinuerlig evalueres og revideres KISS

6 6 Effektmål knyttet til lokal fagutvikling, organisering og økonomi: Styrke tjenestetilbudet til vanskeligstilt ungdom i Bergen kommune Styrke kommunens forutsetning for å møte målgruppen gjennom å utvikle og styrke kompetansen og utvikle kvalitetssystemer. Videreutvikle og etablere samarbeidstiltak og samarbeidsformer på tvers av tjenestesteder og fremme hensiktsmessige måter å organisere arbeidet på.  Bidra til å sikre gode overganger fra institusjoner/hjem til egen bolig. Bidra til fag- og kunnskapsutvikling, samt bidra til formidling og forankring av kunnskap i kommunene. Videreutvikle metodisk tilnærming gjennom bruk av koordinatorer og tillitspersoner.  Utprøving av alternative metoder for å fremskaffe egnede boliger til målgruppen.

7 7 Målgruppe: Ungdom mellom 16 og 25 år der et eller flere av følgende kriterier er oppfylt: –Står i fare for å utvikle problematikk som kvalifiserer til plassering i institusjon –Behov for behandlingsoppstart –Trenger videre oppfølging etter endt opphold i institusjon eller fengsel. –Mangler bolig og/eller aktivitetstilbud på dagtid –Befinner seg i en overgang mellom barnevernet og sosialtjenesten

8 8 Nav Arbeid Nav Sosiale tjenester Nav Trygd PUT Barnevern Fastlege LAR Politi og fengsel Skole Pårørende En bruker – Mange rundt... Nettverk

9 9 Arbeidsmodell: Det etableres et prosjekt rundt hver ungdom Ledes av ungdomskoordinator –Matching God tilgjengelighet Prosjektet baseres på systematisk arbeid ut fra tiltaksplan / individuell plan og systematisk bruk av ansvarsgrupper

10 10 Metodisk tilnærming Eklektisk tilnærming –Kan bistå en differensiert målgruppe Sosial kompetanse –grunnleggende sosial ferdigheter –mestringsopplevelser –handlingskompetanse Arbeidsallianse

11 11 Arbeidsalliansen En god relasjon Avklarte Målsettinger Avklart oppgavefordeling Handling innenfor tidsramme SSS = Små Sikre Suksesser

12 12 Koordinators ansvarsområder: Koordinere tiltak Alliansebygging, tett kontakt med ungdom I samarbeid med ungdom og innsøkende instans utarbeide tiltaksplan/individuell plan Måloppnåelse jfr. tiltaksplan/individuell plan Kartlegge behov og nettverk Boligsosialt arbeid Økonomisk rådgivning og styring Bakvakt Delta på koordinatorsamlinger og kompetansehevende tiltak Rapportere til ledelse

13 13 Nøkkeltall 2009: År Antall ungdommer Antall koordinatorer Antall bosatt i egen bolig Antall informasjons- oppdrag 200814123 200940313632

14 14 Hvem er i tiltaket pr. i dag 40 ungdommer Alder: 17-24 år Kjønnsfordeling: ca. 50% Bakgrunn / Problematikk

15 15 Ungdommenes egne målsettinger Bolig Arbeid Rusfri tilværelse Godt nettverk ”Et liv som rusfri i egen bolig, hvor utdanning og jevnlig kontakt med gode, rusfrie venner er en del av hverdagen.”

16 16 Etablering i egen bolig Motivasjon til å motta oppfølging Individuelle behov Mangel på kommunale boliger Muligheter på det private utleiemarkedet Mulighet til å påvirke valg av bolig

17 17 Boligsituasjon 33 etablert i egen bolig –4 i kommunal bolig –29 på det private utleiemarkedet 5 bor hos foreldre 1 omsorgstiltak 1 UFB

18 18 ”Tett oppfølging i egen bolig” Pilotprosjekt – ”Eie egen bolig” Overgangsbolig Boveileder for ungdom –Brukermedvirkning

19 19 DUE-tiltakets nettsider http://www.bergen.kommune.no/due


Laste ned ppt "Joachim Bjerkvik 5.5.2010. 2 Der Ungdommen Er Et bo- og nærmiljøtiltak i Bergen kommune. Bergen kommune Helsedirektoratet ”Tillitspersonforsøket” Husbanken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google