Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSEVNEVURDERING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSEVNEVURDERING"— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSEVNEVURDERING
NETF’s kurs i arbeidsdeltakelse Trondeheim sept. 11 ARBEIDSEVNEVURDERING

2 Fra diagnose til Funksjon - fra problem til mulighet
- IKKE bidratt til at flere blir værende i jobb…… - IKKE bidratt til at flere kommer inn i arbeidslivet…… Viktig betydning HÅP ANSVAR HANDLEKRAFT Problem FORUTSIGELSE PASSIVISERENDE UTESTENGENDE NAV kan innhente medisinske opplysninger fra lege og annet helsepersonell der det ikke allerede foreligger tilstrekkelige opplysninger. Formålet med å innhente en erklæring avklares med bruker. Henvendelsene/spørsmålene til den som avgir erklæring, bør stilles slik at svarene inneholder den informasjon NAV-veilederen trenger om hvordan helsen kan påvirke brukerens situasjon.

3 Funksjonsvurdering som gap-modell
Arbeidsoppgave og -situasjon Utfordringen er å endre Utfordringen er å styrke Funksjonsvurdering Arbeidstakers forutsetninger Arbeidsgivers krav Journalopplysninger og epikriser gir ikke nødvendigvis slike svar. Derfor er det viktig å innhente mer spesifikke helseopplysninger i forhold til arbeidsevnevurderinger – opplysninger som relaterer seg til målet for brukers dialog med NAV.

4 Fokus på funksjon – en mulighet……
Samme diagnose, forskjellige liv……….Hvorfor?? GAP-modellen; hva skal til for at…? – fremtidsrettet Individets forutsetninger + omgivelsenes krav = MULIGHETSROMMET Jo flere muligheter, jo større behov for å velge – hva er det best mulige? Ferdinand Finne: ” Jeg tror man tiltrekker de muligheter man selv legger grobunn for ” Vi ser dette i praksis, men likevel er vi forvaltningsmessig styrt av diagnose og sterk samhandling med legene. Kjerneområde i ergoterapi

5 Strategi for oppfølging av brukere
Bestilling Kartlegging Arbeidsevnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse Arbeidsevnemetodikk i NAV Med utgangspunkt i behovsvurdering: Egenvurdering Ressursprofil Arbeidsevnevurdering Aktivitetsplan I hvilken grad er oppfølgingsmodellen i NAV gjenkjennbar ifht ergoterapien?

6 Ressursprofil og arbeidsevnevurdering
Ressursprofil: En systematisk kartlegging og framstilling av individforhold ( ressurser og barrierer) sett i forhold til relevante omgivelsesforhold Arbeidsevnevurdering: Helhetsvurdering av brukerens arbeidsevne Arbeidsevne: Den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet Kulepunkt 1: Ressursprofil er den systematiske framstillingen av en brukers ressurser og barrierer og skal gi et helhetlig bilde av relevante forhold knyttet til brukers arbeidsevne I ressursprofilen skal alle nødvendige opplysninger framkomme, for å kunne gi et godt og bredt nok grunnlag for en helhetlig arbeidsevnevurdering. Profilen skal gi en helhetlig og treffsikker beskrivelse av brukers muligheter opp mot brukers mål. Hovedmål vi være satt i behovsvurderingen. Kulepunkt 3: Arbeidsevnevurderingen er en helhetsvurdering av brukers samlede ressurser og barrierer sett i forhold til krav og forventninger i omgivelsene (arbeidsliv og dagligliv).

7 Arbeidsevne i NAVs metodiske arbeid Individ- og omgivelsesforhold
Med arbeidsevne menes den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet - arbeidsevnen framkommer i skjæringspunktet mellom individets ressurser og barrierer og omgivelsenes krav og forventninger Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Muligheter Fokuset er mot arbeid – ikke dagliglivets krav og forventninger. MESTRING er viktig! I NAV er omgivelsesfaktoren her vurdert til å være et hvert arbeid du kan være kvalifisert for eller kunne kvalifisere deg til. NAV har valgt en arbeidsmetodikk for vurdering av brukers arbeidsevne som i svært sterk grad betoner at arbeidsevnen framkommer når man ser på individuelle og omgivelsesrelaterte forhold samtidig - i enkelhet benevnt individ- og omgivelsesforhold. Her fokuseres det på at grafikken illustrerer den sammenheng det skal være mellom omgivelsesforhold og individforhold – det relasjonelle aspektet i arbeidsmetodikken på ressursprofil/arbeidsevnevurdering, og det mulighetsrommet som framkommer når disse overlapper hverandre. Den relasjonelle tilnærmingen innebærer at brukers (individuelle) ressurser og barrierer vurderes i forhold til relevante omgivelsesforhold i arbeidsliv og dagligliv. Veileder må i samhandling med bruker anvende skjønn for å vurdere hvilke konsekvenser dette får for brukers mulighet til å nå sitt mål om arbeid og aktivitet.

8 Egenvurdering Arbeidsevnevurderingen starter med en egenvurdering
Samtalen og prosessen frem til arbeidsevnevurderingen er ulik og individuell Har fast jobb, venter operasjon, tydelig rehabiliteringsløp og forventet friskmelding.... Historikk med avbrutte tiltak, manglende oppmøte, diffuse helseplager, liten kontakt med behandlingsapparat....

9 ARBEIDSEVNEVURDERING Brukers mål?
INDIVIDFORHOLD VURDERING (Det må gjøres delvurderinger mellom arbeidslivets krav og brukerens egenskaper for hvert av temaene i ressursprofilen) OMGIVELSESFORHOLD Ressurser (For lite spor av egenvurderingen og brukers ønsker) Hindringer (Mer presise beskrivelser av helseplager ”Sammensatte helseplager” / ”har dårlig helse”) Arbeidslivs-faktorer Dagliglivs-faktorer Arbeidserfaring All yrkeserfaring? Lite yrkeserfaring Ingen yrk.erfaring Vurdere brukers arb.- erfaring opp mot relevante omgiv.forh. Krav fra arb.giver? Hva kreves i ledige jobber / yrker? Transport-muligheter? Utdanning / kompetanse All utdanning og øvrig kompetanse Lite utdanning Foreldet utdaning Vurdere brukers utd. opp mot relevante omgiv.forhold Krav til bestemt utd. fra arb.giver /arb.mark? Interesser / fritid Språk, Idrett Egenskaper her som kan nyttegjøres i arb? Pers. muligh./ utfordringer Er strukturert og ryddig Liker å jobbe alene Ledige jobber som etterspør brukers egensk. / ønsker? Sos. / materielle forhold God øk. Bra bolig. Stabil fam.situasj. Uten fast bopel Omsorgsoppgaver Sos / mat. Forhold til hinder for arbeid? Kommunal bolig? Barnehageplass? Helse God fysisk / psykisk helse? Psykiske / fysiske plager Hvilke? Oppfyller bruker relevante helsekrav fra arb.giver / yrker? Helsekrav fra arb.giver / i bestemte yrker? Grunnlaget er alltid egenvurdering, samt CV... Vurderes mot ethvert arbeid. Hva er markedet ikke bare brukers ønsker KONKLUSJON / HELHETSVURDERING Skal bygge på de enkelte individ- og omgivelsesforholdene vi har beskrevet Skal beskrive hvorfor noen forhold vektes tyngre enn andre Konklusjonen må forklare hvorfor vi konkluderer som vi gjør

10 Samarbeid – kartlegging internt i NAV
Brukeren Egenvurdering Hjelpemiddel- sentraler Intro Arbeidsrådgivning Arbeidslivssentra Rådgivende leger Kommunale tjenester NAV- Kontoret Foretar sluttvurderingen Senter for yrkes- rettet attføring Generelt: De mest sentrale NAVinterne samarbeidspartnerene/kildene ved utarbeiding av ressursprofil en visualisert her. Litt kunstig, - men likevel omtales NAVinterne enheter i denne sammenheng som kilder/samarbeidspartnere på samme måter som eksterne kilder/samarbeidspartnere. Dette markerer at arbeidsevnevurderingen er NAVkontorets metodikk og vurdering, men at kontoret kan benytte en rekke kilder som spiller inn fakta og vurderinger i kontorets arbeid med ressursprofil og arbeidsevnevurderingen, herunder NAVinterne. Hvis fylket ikke har det allerede: Minne om at fylket/kontoret/de spesialiserte støtteenhetene med fordel lager sine egne, mer detaljerte oversikter tilbudet disse enhetene gir i det enkelte fylke. Omtalen av enhetenes tilbud på landsbasis blir generell, ettersom tjenestene, utover en felles portefølje av kjernetjenester, i stor grad varierer i innhold fra fylke til fylke Her listes de mest sentrale opp. Det kan finnes flere fagspesifikke enheter lokalt. Det vises til stikkordsveiledning på Navet, prosjektsidene, for kildehenvisning generelt. OBS: Bruker er den mest sentrale informanten! NAV Jobbservice/Jobbsenter/Markedsenhet NAV Arbeidslivssenter NAV Arbeidsrådgivning NAV Senter for Yrkesrettet attføring Rådgivende overleger i NAV NAV Intro NAV Hjelpemiddelsentraler

11 Samarbeidspartnere ved arbeidsevnevurdering
Brukeren Egenvurdering Arbeidsgiver Behandlere Utdanning/ skoler Rehabilitering Tiltaks- arrangører Andre spesialister Disse kan være aktører som både gir NAV innspill når man skal utarbeide en arbeidsevnevurdering, og kan være aktører vi benytter i gjennomføring av et tiltaksløp, mv NAV- Kontoret Foretar sluttvurderingen

12 Hva er en god arbeidsevnevurdering???
Målrettet Ivaretar brukermedvirkning Tydelig argumentasjon og dokumentasjon Gjenkjennbar/identifiserbar av brukeren «rød tråd» til behovsavklaring og oppfølgingsvedtak (14A), samt planen videre Både avklaringsverktøy og kommunikasjonsverktøy Dynamisk Vi opplever noen ganger at behandlere eller andre samarbeidspartnere ikke har formidlet sin vurdering til bruker, men i rapport til oss. Gir ekstra utfordringer i vår kommunikasjon. Skal vurderingen og målsettinger ha eierskap må bruker også ha erkjennelse og kunnskap om grunnlaget

13 Arbeidsevne- vurdering
Bestilling Kartlegging Behovsvurdering Egenvurdering Arbeidsevne- vurdering Ressursprofilen, basert på egenvurderingen og øvrig kartlegging, skal munne ut i en konklusjon – en arbeidsevnevurdering – som blant annet vil danne grunnlag for vurdering av inngangvilkår til ytelser og tiltak. NAV-kontoret skal utarbeide ressursprofil og konklusjonen i samarbeid med brukeren. Ressursprofil Plan Gjennomføring Etter at ressursprofil et utarbeidet og det er gjennomført en vurdering av relevante individ- og omgivelsesforhold opp mot hverandre, skal det foretas en helhetlig vurdering av den enkeltes arbeidsevne. Sammenholde: Vurderingene innenfor de 6 ulike individområdene stilles opp mot hverandre Vekte: De enkelte ressursene og barrierene vektes Helhetlig vurdering av arbeidsevne Når det gjelder å vurdere i hvilken grad arbeidsevnen er nedsatt, vil gjeldende regelverk innenfor de ulike inntektssikringsordningene gi retningslinjer for hvordan dette skal vurderes. Veileder må derfor ha kunnskap om de ulike regelverk for å kunne vurdere om arbeidsevnen er nedsatt. Evaluering

14 Arbeidsevnevurdering og skjønnsutøvelse
Ressursprofil og arbeidsevnevurdering – en skjønnsutøvende prosess Avveining av hensyn – vurdering av mulige alternativer etter et prinsipp om likebehandling Ressursprofil bygget opp av ulike individ- og omgivelsesforhold som beskrives og sammenholdes Skjønnet følger en felles framgangsmåte/metodikk I denne sammenheng: Skjønnsutøvelsen munner ut i en konklusjon som svarer på: Hvorvidt brukeren har arbeidsevne til å beholde eller skaffe seg arbeid, eventuelt øke sin deltakelse i samfunnet – og i hvilken grad denne eventuelt er nedsatt Vise til innledning på kurset, hvor skjønnsutøvelse generelt omtales. Vise til skjønnsdelen i metodeheftet.

15 Skjematisk framstilling av arbeidsevnevurdering
Omgivelsesforhold På arbeidsplass; på arbeidsmarkedet/i bransje; i dagliglivet Individforhold Arbeids- erfaring Utdanning/ kompetanse/ ferdigheter Interesser/ fritid Personlige muligheter og utfordringer Sosiale og materielle forhold Helse Her kan man snakke litt mer om hvordan man metodisk går fram når man skal gjøre en skjønnsmessig vurdering av det enkelte individforhold opp mot relevante omgivelsesforhold i tråd med skjønnsutøvelse omtalt i metodeheftet. Man kan videre slå fast at det er en skjønnsmessig vurdering av enkeltvurderingene gjort på de 6 ulike individforholdene som legger grunnen for arbeidsevnevurderingen. Beskrive og vurdere under utarbeiding av ressursprofil Sammenholde og vekte under konklusjon/arbeidsevnevurdering Rent praktisk vil man kunne bevege seg fram og tilbake på de ulike forhold i Arena når man skal beskrive og vurdere. Jfr at Arena er tilrettelagt for at det skal ligge maksimalt med Arenaregistrert informasjon i bildene, og man lett skal kunne bevege seg mellom disse i det praktiske arbeidet. Konklusjon = Arbeidsevnevurdering

16 Ergoterapeutens kompetanse i arbeidsevenvurdering?
Hva kan vi i kraft av fagutdanningen? Hva har vi av metodisk verktøy som gir et bredere perspektiv på arbeidsevnevurderingen? Hva må vi fokusere mer på? Er det noe i den metodiske måten å gjøre en arbeidsevnevurdering på som vi ikke mener er hensiktsmessig utfra et ergoterapeutisk syn? Summe.....


Laste ned ppt "ARBEIDSEVNEVURDERING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google