Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSEVNEVURDERING NETF’s kurs i arbeidsdeltakelse Trondeheim sept. 11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSEVNEVURDERING NETF’s kurs i arbeidsdeltakelse Trondeheim sept. 11."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSEVNEVURDERING NETF’s kurs i arbeidsdeltakelse Trondeheim sept. 11

2 NAV, 11.07.2014Side 2 Fra diagnose til Funksjon - fra problem til mulighet - IKKE bidratt til at flere blir værende i jobb…… - IKKE bidratt til at flere kommer inn i arbeidslivet…… Viktig betydning  HÅP  ANSVAR  HANDLEKRAFT Problem  FORUTSIGELSE  PASSIVISERENDE  UTESTENGENDE

3 NAV, 11.07.2014Side 3 Arbeidsoppgave og -situasjon Utfordringen er å endre Utfordringen er å styrke Funksjonsvurdering Arbeidstakers forutsetninger Arbeidsgivers krav Funksjonsvurdering som gap-modell

4 NAV, 11.07.2014Side 4 Fokus på funksjon – en mulighet……  Samme diagnose, forskjellige liv……….Hvorfor??  GAP-modellen; hva skal til for at…? – fremtidsrettet  Individets forutsetninger + omgivelsenes krav =  MULIGHETSROMMET  Jo flere muligheter, jo større behov for å velge – hva er det best mulige? Ferdinand Finne: ” Jeg tror man tiltrekker de muligheter man selv legger grobunn for ”

5 NAV, 11.07.2014Side 5 Strategi for oppfølging av brukere Bestilling Kartlegging Arbeidsevnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse Arbeidsevnemetodikk i NAV Med utgangspunkt i behovsvurdering: Egenvurdering Ressursprofil Arbeidsevnevurdering Aktivitetsplan

6 NAV, 11.07.2014Side 6 Ressursprofil og arbeidsevnevurdering  Ressursprofil: En systematisk kartlegging og framstilling av individforhold ( ressurser og barrierer) sett i forhold til relevante omgivelsesforhold  Arbeidsevnevurdering: Helhetsvurdering av brukerens arbeidsevne  Arbeidsevne: Den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet

7 NAV, 11.07.2014Side 7 Med arbeidsevne menes den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet - arbeidsevnen framkommer i skjæringspunktet mellom individets ressurser og barrierer og omgivelsenes krav og forventninger Arbeidsevne i NAVs metodiske arbeid Individ- og omgivelsesforhold Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Muligheter

8 NAV, 11.07.2014Side 8 Egenvurdering  Arbeidsevnevurderingen starter med en egenvurdering  Samtalen og prosessen frem til arbeidsevnevurderingen er ulik og individuell – Har fast jobb, venter operasjon, tydelig rehabiliteringsløp og forventet friskmelding.... – Historikk med avbrutte tiltak, manglende oppmøte, diffuse helseplager, liten kontakt med behandlingsapparat....

9 NAV, 11.07.2014Side 9 ARBEIDSEVNEVURDERING Brukers mål? KONKLUSJON / HELHETSVURDERING Skal bygge på de enkelte individ- og omgivelsesforholdene vi har beskrevet Skal beskrive hvorfor noen forhold vektes tyngre enn andre Konklusjonen må forklare hvorfor vi konkluderer som vi gjør INDIVIDFORHOLD VURDERING (Det må gjøres delvurderinger mellom arbeidslivets krav og brukerens egenskaper for hvert av temaene i ressursprofilen) OMGIVELSESFORHOLD Ressurser (For lite spor av egenvurderingen og brukers ønsker) Hindringer (Mer presise beskrivelser av helseplager ”Sammensatte helseplager” / ”har dårlig helse”) Arbeidslivs- faktorer Dagliglivs- faktorer Arbeidserfaring All yrkeserfaring?Lite yrkeserfaring Ingen yrk.erfaring Vurdere brukers arb.- erfaring opp mot relevante omgiv.forh. Krav fra arb.giver? Hva kreves i ledige jobber / yrker? Transport- muligheter? Utdanning / kompetanse All utdanning og øvrig kompetanse Lite utdanning Foreldet utdaning Vurdere brukers utd. opp mot relevante omgiv.forhold Krav til bestemt utd. fra arb.giver /arb.mark? Interesser / fritid Språk, IdrettEgenskaper her som kan nyttegjøres i arb? Pers. muligh./ utfordringer Er strukturert og ryddig Liker å jobbe alene Ledige jobber som etterspør brukers egensk. / ønsker? Sos. / materielle forhold God øk. Bra bolig. Stabil fam.situasj. Uten fast bopel Omsorgsoppgaver Sos / mat. Forhold til hinder for arbeid? Kommunal bolig? Barnehageplass? Helse God fysisk / psykisk helse? Psykiske / fysiske plager Hvilke? Oppfyller bruker relevante helsekrav fra arb.giver / yrker? Helsekrav fra arb.giver / i bestemte yrker?

10 NAV, 11.07.2014Side 10 Hjelpemiddel- sentraler Intro Arbeidslivssentra Rådgivende leger Samarbeid – kartlegging internt i NAV NAV- Kontoret Foretar sluttvurderingen Brukeren Egenvurdering Arbeidsrådgivning Senter for yrkes- rettet attføring Kommunale tjenester

11 NAV, 11.07.2014Side 11 Samarbeidspartnere ved arbeidsevnevurdering NAV- Kontoret Foretar sluttvurderingen Brukeren Egenvurdering Arbeidsgiver Tiltaks- arrangører Utdanning/ skoler Behandlere Rehabilitering Andre spesialister

12 NAV, 11.07.2014Side 12 Hva er en god arbeidsevnevurdering???  Målrettet  Ivaretar brukermedvirkning  Tydelig argumentasjon og dokumentasjon  Gjenkjennbar/identifiserbar av brukeren  «rød tråd» til behovsavklaring og oppfølgingsvedtak (14A), samt planen videre  Både avklaringsverktøy og kommunikasjonsverktøy  Dynamisk

13 NAV, 11.07.2014Side 13 Bestilling Kartlegging Arbeidsevne- vurdering Plan Gjennomføring Evaluering Behovsvurdering Egenvurdering Ressursprofil Ressursprofilen, basert på egenvurderingen og øvrig kartlegging, skal munne ut i en konklusjon – en arbeidsevnevurdering – som blant annet vil danne grunnlag for vurdering av inngangvilkår til ytelser og tiltak. NAV-kontoret skal utarbeide ressursprofil og konklusjonen i samarbeid med brukeren.

14 NAV, 11.07.2014Side 14 Arbeidsevnevurdering og skjønnsutøvelse  Ressursprofil og arbeidsevnevurdering – en skjønnsutøvende prosess  Avveining av hensyn – vurdering av mulige alternativer etter et prinsipp om likebehandling  Ressursprofil bygget opp av ulike individ- og omgivelsesforhold som beskrives og sammenholdes – Skjønnet følger en felles framgangsmåte/metodikk  I denne sammenheng: Skjønnsutøvelsen munner ut i en konklusjon som svarer på: – Hvorvidt brukeren har arbeidsevne til å beholde eller skaffe seg arbeid, eventuelt øke sin deltakelse i samfunnet – og i hvilken grad denne eventuelt er nedsatt

15 NAV, 11.07.2014Side 15 Skjematisk framstilling av arbeidsevnevurdering Omgivelsesforhold På arbeidsplass; på arbeidsmarkedet/i bransje; i dagliglivet Arbeids- erfaring Konklusjon = Arbeidsevnevurdering Utdanning/ kompetanse/ ferdigheter Interesser/ fritid Personlige muligheter og utfordringer Sosiale og materielle forhold Helse Individforhold

16 NAV, 11.07.2014Side 16 Ergoterapeutens kompetanse i arbeidsevenvurdering?  Hva kan vi i kraft av fagutdanningen?  Hva har vi av metodisk verktøy som gir et bredere perspektiv på arbeidsevnevurderingen?  Hva må vi fokusere mer på?  Er det noe i den metodiske måten å gjøre en arbeidsevnevurdering på som vi ikke mener er hensiktsmessig utfra et ergoterapeutisk syn?  Summe.....


Laste ned ppt "ARBEIDSEVNEVURDERING NETF’s kurs i arbeidsdeltakelse Trondeheim sept. 11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google