Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regelverk og tilbud i NAV sin regi Hvordan jobber NAV? Rådgiverkonferanse 28 september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regelverk og tilbud i NAV sin regi Hvordan jobber NAV? Rådgiverkonferanse 28 september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regelverk og tilbud i NAV sin regi Hvordan jobber NAV? Rådgiverkonferanse 28 september 2010

2 NAV, 22.06.2014Side 2 Ungdomsgarantien ( Klipp fra Mål og disponeringsbrev) ”Ungdomsgarantien” Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak i samarbeid med den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten.

3 NAV, 22.06.2014Side 3 § 1-3. Vilkår for deltakelse i tiltak Første ledd: ”Før tildeling av tiltak, bør deltakelse i tiltaket vurderes å være nødvendig og hensiktsmessig for at deltakeren skal skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Arbeids- og velferdsetaten kan kreve at brukeren skal gjennomføre en behovs- eller arbeidsevnevurdering. Valg, utforming og varighet av tiltak foretas i samarbeid med deltakeren”

4 NAV, 22.06.2014Side 4 Hva legges vekt på i vurdering av nødvendig og hensiktsmessig?  Alder  Evner  Utdanning  Yrkesbakgrunn  Helse  Egnethet  Kostnader ved tiltaket  Arbeidsmuligheter hjemsted eller andre steder det er rimelig å ta arbeid

5 NAV, 22.06.2014Side 5 Behovsvurdering  Skal identifisere brukere som kan ha behov for en grundigere arbeidsevnevurdering  Skal være obligatorisk for alle brukere som ønsker bistand rettet mot arbeid og aktivitet  Skal sikre at brukere som kun har behov for enklere/kortvarig bistand ikke føres inn i et omfattende vurderingsløp

6 NAV, 22.06.2014Side 6 Standard innsats  Det forventes at brukeren skal kunne nå sitt mål om å skaffe eller beholde arbeid gjennom egenaktivitet/initiativ  Bistand fra NAV KUN omfatter generelle tjenester, eks jobbsøkingskurs, formidlingsbistand, veiledning om yrkesvalg, informasjonsmøter, selvbetjeningstjenester, osv  Målgruppe:  Nyutdannede, jobbskiftere, studenter, osv

7 NAV, 22.06.2014Side 7 Situasjonsbestemt innsats  Brukeren anses å ha vansker med å skaffe eller beholde arbeid på egenaktivitet eller eget initiativ  Bistand fra NAV omfatter kvalifisering i tillegg til de generelle tjenestene som er nevnt ovenfor  Målgruppe:  Mismatch mellom enkeltes kvalifikasjoner og arbeidslivets krav  Store endringer i arbeidsmarkedet – høy ledighet  Språkproblemer – fremmedspråklige  Stønadsmottakere - ensligforsørgere

8 NAV, 22.06.2014Side 8 Behov for arbeidsevnevurdering  Legges til grunn at brukeren trenger omfattende bistand fra NAV for å skaffe eller beholde arbeid  Prosessen er ment til å kartlegge relasjonen mellom den enkeltes ressurser og begrensninger og omgivelsenes krav og forventninger  Mål: fastslår om brukeren har nedsatt arbeidsevne for å kunne beholde eller skaffe arbeid på eget initiativ  Resultat:  Spesielt tilpasset innsats  Varig tilpasset innsats

9 NAV, 22.06.2014Side 9 Arbeidsevnen beskriver den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet Arbeidsevne i NAVs metodiske arbeid Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Muligheter

10 NAV, 22.06.2014Side 10  Tiltakstrappa – ”filtrering”  Bevisst bruk av behovsvurdering  Forebygge lange og unødvendige løp

11 NAV, 22.06.2014Side 11  Aktiv sykmelding med rehabiliteringspenger  Aktiv sykmelding med sykepenger  AMO opplæring  Arbeid med bistand  Arbeidsplassvurdering  Arbeidspraksis i ordinær virksomhet  Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)  Avklaring av kortere varighet  Avklaring i ordinær virksomhet  Avklaring i skjermet virksomhet  Bedriftsintern opplæring  Fadder/praktisk hjelp  Friskmelding til arbeidsformidling  Funksjonsassistent  Funksjonsvurdering i attføringsbedrift  Garantibevis  Gradert sykemelding  Hjelpemidler og ombygging på arbeidsplass  Honorar til bedriftshelsetjeneste (forbeholdt IA- virksomheter)  IA-plass  Jobbklubb  Kjøp av behandling for lettere psykiske og sammensatte lidelser Kjøp av individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering  Lese- og sekretærhjelp  Midlertidig sysselsettings-tiltak/vikarplass  Mobilitetsfremmende stønad  Raskere behandling hos spesialist  Reisetilskudd ifm aktiv sykmelding med rehabiliteringspenger  Reisetilskudd som alternativ til sykepenger/rehabiliteringspenger  Tidsbestemt lønnstilskudd  Tidsubestemt lønnstilskudd  Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift  Tilretteleggingsgaranti  Tilretteleggingstilskudd (forbeholdt IA-virksomheter)  Tolk på arbeidsplass  Transport til arbeid og utdanningsreiser  Unntak fra arbeidsgiverperioden ved langsvarig eller kronisk sykdom  Unntak fra arbeidsgiverperioden ved svangerskapsrelatert sykdom  Utdanning for yrkeshemmede  Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i ordinær virksomhet  Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet  Yrkesrettet attføring Oversikt over NAVs virkemidler og tiltak

12 NAV, 22.06.2014Side 12 Forskrift om arbeidsrettede tiltak  Avklaring –inntil 12 uker (4+4+4) – i ordinær virksomhet – i skjermet virksomhet  Arbeidspraksis – i ordinær virksomhet 1 år (+ 2 år) – I skjermet virksomhet 1 år (+ 1 år)  Oppfølging – 6+6 mnd (inntil 3 år ved særlige behov)  Arbeid med bistand – inntil 3 år  Opplæring – AMO- kurs – inntil 10 mnd (+6 md) – Utdanning –inntil 3 år  Bedriftsintern opplæring –inntil 13 uker  Tidsbegrenset lønnstilskudd – inntil 1 år og inntil 3 år  Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift – Kvalifisering –inntil 2 år – Tilrettelagt arbeid -tidsubegrenset  Varig tilrettelagt arbeid - tidsubegrenset – i ordinær virksomhet – i skjermet virksomhet

13 NAV, 22.06.2014Side 13 Ungdomsgarantien ( Klipp fra Mål og disponeringsbrev) ”Ungdomsgarantien” Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak i samarbeid med den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten.

14 NAV, 22.06.2014Side 14 Samarbeidsavtalen Hordaland fylkeskommune og NAV Hordaland Samarbeide om å følge opp ungdom med rett til videregående utdanning  Mål for avtalen:  Flest mulig ungdom i målgruppen oppnår studiekompetanse, fag-/svennebrev eller planlagt grunnkompetanse

15 NAV, 22.06.2014Side 15 Gjelder ungdom som det aktuelle skoleåret :  Ikke har søkt eller tatt imot elev-/læreplass  Avbryter slik utdanning eller  Ikke er i varig arbeid eller  Har tapt retten som følge av vedtak om bortvisning eller vedtak om heving av lærekontrakt

16 NAV, 22.06.2014Side 16 Innhold i avtalen  Det er en samarbeidsavtale hvor avtalens intensjon er viktigere enn ”avtalens bokstav”  Beskriver arbeidsfordeling og samhandling mellom Fylkeskommunen (skole/OT/PPT) og NAV  Skisserer rutiner for innholdet og ansvarsfordeling i oppfølgingen og møtehyppighet mellom partene.

17 NAV, 22.06.2014Side 17 Roller og ansvar: Videregående skole Når det gjelder elever med spesielle behov kan skolen innkalle NAV til møte når skolen mener dett er nødvendig. Dette kan være:  I møtepunktet ved overgang fra grunnskole og videregående skole  Når elever er i ferd med å slutte eller har avbrutt videregående opplæring  Når det gjelder elever som etter videregående skole kan være aktuelle for arbeid i skjermet virksomhet

18 NAV, 22.06.2014Side 18 OT/PPT - NAV  Kontaktpersoner fra begge parter med ansvar for lokal samhandling og for å følge opp avtalen.  Opprettet en arbeidsgruppe som skal følge opp avtalens intensjon og støtte opp om lokalt samarbeid.  Alle uklarheter og uenigheter i samarbeidet kan og bør meldes inn til arbeidsgruppen slik at det ikke blir til hinder for oppfølging av målgruppen

19 NAV, 22.06.2014Side 19 Hva kjennertegner god og målrettet oppfølging av ungdom fra NAV  Samarbeidsklima Fylkeskommune (skole/OT/PPT – arbeidsliv – NAV)  Enighet om roller hvem gjør hva  ”Unngå kasteball” effekt  Organisering lokalt  God markedskontakt  Bruk av tiltak som er knyttet tett opp mot arbeidsmarkedet

20 NAV, 22.06.2014Side 20 Utfordringer for NAV og Fylkeskommunen (skole/ot/ppt)  Klare og tydelige roller og ansvar  Budsjetter  Prioritering av ressurser til oppfølging


Laste ned ppt "Regelverk og tilbud i NAV sin regi Hvordan jobber NAV? Rådgiverkonferanse 28 september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google