Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagens situasjon – v/Lise Oppegaard og Paal Haavorsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagens situasjon – v/Lise Oppegaard og Paal Haavorsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagens situasjon – v/Lise Oppegaard og Paal Haavorsen
Kompetansestrategi for tilretteleggere, og aktuelle studier fra bransjen Dagens situasjon – v/Lise Oppegaard og Paal Haavorsen

2 Fra LO og NHO’s Handlingsplan for kompetanse
Kompetanse er den viktigste enkeltfaktor for den videre utvikling av nærings- og arbeidsliv i Norge, og dermed også for utviklingen av velferdssamfunnet. Oppdatert kompetanse er nødvendig for bedriftens konkurranse-evne, og for at den enkelte skal ha den kompetanse arbeidsmarkedet etterspør.

3 Hva menes med kompetanse?
Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål

4 Krav til bedriftens ledelse:
En ledelsesoppgave er å tilstrebe at bedriften har den kompetanse som trengs for å realisere bedriftens mål: Planlegge kompetansebehov Rekruttere inn rett kompetanse Ivareta og utvikle rett kompetanse Avvikle uønsket kompetanse

5 Hva kompetanse består av: 1
Kunnskaper (å vite) Ferdigheter (å gjøre) Evner (personlighet og mentale ressurser) Holdninger (innstilling, oppfatning, verdier) Alle disse komponentene hos personalet må samsvare med bedriftens mål

6 Hva kompetanse består av: 2
Fagkomp. (utdanning, erfaring, opplæring) Sosialkomp. (evne samarbeid, kommunikasjon mv.) Metodekomp (utvikle ny komp. ut fra ulike situasjon) Læringskompetanse (evne til å lære) Hvordan få et personale med optimal kompetanse?

7 Påstander om bedriftenes fortrinn !
Rimelig god økonomi Altruistiske eller ideologiske verdier står sterkt Positive tilbakemeldinger fra brukere Godt bransjesamarbeid Tilrettelagte studier, kurs mv.

8 Påstander om bedriftenes ulemper
Manglende konkurranse skaper stillstand Få krav til kompetanse fra Nav Tradisjonelt en ikke-akademisk kultur Høy kompetanse truer ledelsen Ingen etablerte belønningssystemer som incentiv for komp. heving

9 Tilretteleggeres kompetanse i dag – enige?
Håndverkere, sosionomer, ergonomer, halvstuderte røvere, psykiatrisk sykepleiere, tidl. Nav – byråkrater, hjelpepleiere, miljøarbeidere, kuratorer …

10 Endrer verden seg? Hvordan? Hvorfor? Hva gjør vi med det?

11 Morgendagens kompetanse!
ASVL og bransjeforeningen Attførings-bedriftene har innledet et samarbeid vedr. utvikling av kurs og studietilbud Utgangspunkt er at vi må selv utvikle en del spissede kurs som gir formalkompetanse

12 2 MI kurs 10 eller15 stp MI – motiverende intervju/samtale er:
En samtalemetodikk Lett å lære og lett å bruke Bidrar til brukermedvirkning i praksis Studiet bygger på en: Mestrings- og ressursorientert tilnærming Løsningsorientert metodikk

13 Karriereveiledning Karriereveiledning tar utgangspunkt i at mennesket kan lære seg å gjøre gode og veloverveide karrierevalg Nesten 2000 personer har vært på våre kurs eller studier, også mange Nav – ansatte Passer særlig godt til tilretteleggere! 10 stp. – dagers samlinger

14 ADHD, Asberger og Tourettes syndrom og løsninger i arb.livet
Spisset mot arbeidslivet og vil dreie seg om yrkesvalg, jobbmessige utfordringer, oppfølging og tilrettelegging og mestringsstrategier for å beholde jobb 10 stp. og passer svært godt til tilretteleggere i AB og Oppfølging.

15 Gr.opplæring i AB og Oppfølging
Faglig innhold og mål for studiet er: redegjøre for regelverk, kravspesifikasjoner, bransjestandard og kjeding mellom arbeidsmarkedstiltak beskrive hva som skiller og hva som forener Arbeid med Bistand - tiltaket og Oppfølgingstiltaket redegjøre for Jobbklubbmetodikk og IPS beskrive og redegjøre for metoder for tett oppfølging av tiltaksdeltakere og arbeidsgivere som sikrer varige arbeidsforhold prinsipper for markedsarbeid og brukerundersøkelser vite hva som er relevant innhold og struktur på en deltakers sluttrapport til NAV

16 Kreativ kommunikasjon 15 + 15 + 30 stp
Kreativt arbeid som redskap til å frigjøre personlige ressurser, videreutvikle egen kompetanse og bli kjent med grunnleggende kreative og kunstfaglige ferdigheter. Ledelse av utviklingsprosjekt – hvor kreativt arbeid danner grunnlag for tilrettelegging og gjennomføring av endringsprosesser på egen arbeidsplass.

17 Arbeidsevnekartlegging
AEK er en praktisk metode for å belyse den enkeltes ressurser og arbeidsmuligheter opp mot krav og forventninger i arbeidslivet. AEK består av tre hovedelementer: En strukturert samtale der helhet, ressurser, muligheter og motivasjon er i fokus. Observasjon av en tidsbegrenset praktisk utprøving med individuelt tilrettelagte oppgaver Etter gjennomført AEK utarbeides rapport som dokumenterer brukers historie, ressurser og muligheter opp mot krav og forventninger i arbeidslivet. For å være utreder på AEK kreves det sertifisering.

18 Tre nye studier under godkjenning, 10 stp.:
Letter psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet Alvorlige psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet Arbeidsinkludering og arbeidsrettede tiltak

19 Hva mer trenger vi?


Laste ned ppt "Dagens situasjon – v/Lise Oppegaard og Paal Haavorsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google