Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV’s rolle i forhold til rusarbeid. Erfaringer av samarbeid rundt målgruppen. NAV gir mennesker muligheter / NAV og LAR Geir Johnsen Sissel Vogstad Leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV’s rolle i forhold til rusarbeid. Erfaringer av samarbeid rundt målgruppen. NAV gir mennesker muligheter / NAV og LAR Geir Johnsen Sissel Vogstad Leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV’s rolle i forhold til rusarbeid. Erfaringer av samarbeid rundt målgruppen. NAV gir mennesker muligheter / NAV og LAR Geir Johnsen Sissel Vogstad Leder for Kvalifiseringsavdelingen LAR-rådgiver NAV Midtbyen NAV Midtbyen

2 NAV, 27.06.2014Side 2 Spesialenhet forvaltning Spesialenhet utbetaling 330 milliarder kr. i året NAV-kontor Informasjon og veiledning Intern organisering Kontaktsentrene 17 fylker i 2011 Alle 19 fylker i 2012 Postmottak og skanningsenhet Brukernes kanaler Post 22 mill. dokumenter årlig Personlig oppmøte flere mill. besøk årlig Internett 1,5 mill. besøk hver måned Telefon 8,5 mill. samtaler årlig til kontaktsentrene Mottak og distribusjon av post Mottak, informasjon og oppfølging Saksbehandling 400 000 innkomne saker pr mnd. Utbetaling av ytelser Et blikk inn i NAV-hverdagen Brukere 2,8 mill.

3 NAV, 27.06.2014Side 3 Oppgaver og ansvar i NAV-kontoret Bistå og følge opp bruker for arbeid og aktivitet Oppgaver i NAV-kontoret: Ta imot bruker, avklare behov og beslutte videre behandling Informere Bistå og følge opp brukere er den viktigst oppgaven i kontoret •Flere brukere skal få mer og bedre tilpasset oppfølging •Økt fokus på markedsarbeid og arbeidslivskontakt •Skille aktivitet fra ytelsesløpet •Utarbeidelse av plan (myndighet) •Gjennomføre arbeidsevnevurdering ved behov Etablere et nært samarbeid med lokale arbeidsgivere Forvaltningsoppgavene skal i hovedsak løses utenfor NAV- kontoret. Flere ansatte kan brukes til oppfølgingsoppgaver.

4 NAV, 27.06.2014Side 4 NAVs strategi 2011- 2020 Visjon: Vi gir mennesker muligheter Verdier: Tydelig – til stede – løsningsdyktig Målbilde: • Høy yrkesdeltakelse • Sosial inkludering • Forhindre trygdemisbruk • Tillit til NAV • Samfunnet får dekket sitt behov for arbeidskraft

5 NAV, 27.06.2014Side 5 NAVs strategi – fem innsatsområder  Arbeid først  Pålitelig forvaltning  Aktive brukere  Kunnskapsrik samfunnsaktør  Løsningsdyktig organisasjon

6 NAV, 27.06.2014Side 6 Helse  Legemeldt sykefravær på ca 6,1 % første kvartal 2011  Ca 125 000 mottakere av sykepenger i 2010  Ca 175 000 mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2010  Ca 300 000 mottakere av uførepensjon i 2010  Ca 146 000 mottok hjelpemidler fra NAV i 2010

7 NAV, 27.06.2014Side 7 Kontaktsentre  Gir generell informasjon om etatens tjenester, og svarer på spesifikke spørsmål  Et felles telefonnr til NAV: – 55 55 33 33 fra des. 2011 (Oslo og Akershus kobles på i 2012)  Sentralbord for den kommunale delen av NAV- kontorene  Mer enn 8,5 mill henvendelser pr telefon årlig  70 % av samtalene besvares innen 30 sek.

8 NAV, 27.06.2014Side 8 To hovedkilder til livsopphold NAV Arbeids- marked

9 NAV, 27.06.2014Side 9 NAV og rus (minimumsløsningen) 1. LAR 2. KVP 3. ”Ungdomsteam” / mottak 4. OSK team 5. Aktiv start 6. Samarbeid med Oppfølgingstjenenesten mfl 7. Annet (lokale varianter)

10 NAV, 27.06.2014Side 10 Visjon - også for de med rusproblemer // Vi gir mennesker muligheter Reflekterer tre fundamentale samfunnsmessige funksjoner: – Muligheter for arbeid for flest mulig – Mulighet for meningsfull aktivitet for mennesker med spesielle behov – Mulighet for inntektssikring i henhold til rettigheter etablert i lovgivningen

11 NAV, 27.06.2014Side 11 Verdier Tilstede // fordi vi alltid skal være tilstede gjennom flere kanaler, gjennom NAV-kontor, på telefon og på internett. For å være tilstede må man feste blikket, være fokusert, høre hva folk sier, forstå hva de mener, bidra. Tydelig // fordi det skal være tydelig hva vi kan bidra med, og hva vi krever tilbake, både av brukere og partnere. Det skal være tydelig hvor vi er, hva vi vil og hva vi kan. Løsningsdyktig // fordi vi alltid skal finne løsninger sammen med brukeren, hos brukeren og i vårt eget apparat. Dette krever samarbeid.

12 Implementering av innholdet i NAV-reformen

13 NAV, 27.06.2014Side 13 Hva er NAV-lovens § 14a? Bestemmelse i NAV-loven som gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til:  Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid – Arbeidsevnevurdering ved behov for en mer omfattende vurdering  Aktivitetsplan dersom man har et bistandsbehov  Behovet skal sammenfattes i et Oppfølgingsvedtak som i tillegg skal beskrive: – Brukerens mål – Virkemidler for å nå målet

14 NAV, 27.06.2014Side 14 AAP - arbeidsavklaringspenger  Erstatter dagens rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbestemt uførepensjon.  Fokus er mer forutsigbar økonomi, og en gjensidig forpliktende plan for overgang til arbeid eller aktivitet.  Arbeidsevnevurdering  Handlingsplan  Krever mer samhandling og oppfølging  Meldeplikt

15 NAV, 27.06.2014Side 15 Arbeidsevnevurderinger i NAV Med arbeidsevne menes den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet - arbeidsevnen framkommer i skjæringspunktet mellom individets ressurser og barrierer og omgivelsenes krav og forventninger. Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Muligheter

16 NAV, 27.06.2014Side 16 Arbeidsevnevurdering Omgivelsesforhold På arbeidsplass; på arbeidsmarkedet/i bransje; i dagliglivet Arbeids- erfaring Utdanning/ kompetanse/ ferdigheter Interesser/ fritid Personlige muligheter og utfordringer Sosiale og materielle forhold Helse Individforhold

17 NAV, 27.06.2014Side 17 ? ? ? NAV LOKALT Kort avklaring (Hva trenger bruker) (Hvem kan hjelpe) (Når fåes hjelp) •Løse saken (uten oppfølgingsbehov/ aktivitetskrav) NAV- Loven § 1 §15 §14a Avklaring/veiledning/info Oppfølging YTELSER, VIRKEMIDLER, TILTAK grunnstønad hjelpestønad pensjon uførepensjon utdanningsykepenger praksisplass økonomisk sosialhjelp bidrag dagpenger AAP individstønad andre tiltak KVP m.m. SAMARBEIDS- PARTNERE spesialisthelsetjenesteIntro ARK forvaltning fastlege ALSarbeidsgiver rådg.lege hjelpemiddelsentralen pensjonsenhetpsykiatrirusomsorgoppfølging kommune m.m. bolig NAV Sør-Trøndelag aug. 2009 Bestilling Kartlegging Arbeidsevnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Evaluering Gjennomføring Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

18 NAV, 27.06.2014Side 18 Hva skal til for å få en LAR-pasient ut i jobb? Hvem må jeg samarbeide med og hvordan? Rusfritt nettverk Jobb/lønnstilskudd m/ansettelse Ekstern arbeidspraksis Førerkort Jobbsøking/jobbklubb Arbeids- og sosial trening Dommer fullført Behandling andre sykdommerhepatitt o.l. Gjeld/økonomi Tannhelse Motivasjon rusfrihet LAR-pasient 6m 12m 18m 24m 30m 36m 42m 48m 54m 60m 66m Varig tilknytning til arbeids- livet

19 NAV, 27.06.2014Side 19 SPØRSMÅL? Vi er alle i samme båt!?


Laste ned ppt "NAV’s rolle i forhold til rusarbeid. Erfaringer av samarbeid rundt målgruppen. NAV gir mennesker muligheter / NAV og LAR Geir Johnsen Sissel Vogstad Leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google