Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av brukere Ingar Heum Arbeids- og Velferdsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av brukere Ingar Heum Arbeids- og Velferdsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av brukere Ingar Heum Arbeids- og Velferdsdirektoratet

2 NAV // 01.07.2014Side 2 ”Vi gir mennesker muligheter!”  Strategi for oppfølging av NAVs brukere  Hovedtrekkene av AVI-meldinga  Konsekvensene for attføringsområdet Agenda

3 NAV // 01.07.2014Side 3 ”Vi gir mennesker muligheter!”  Få flere i arbeid og færre på stønad: – Sikre målrettet bistand til etatens brukere – Nærhet til arbeidslivet  Forenkle for brukerne og tilpasse til brukernes behov – Brukermedvirkning – Individuelt tilpassede løsninger – Likebehandling  Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning – Helhetlig forvaltning – Effektiv forvaltning Overordnede føringer

4 NAV // 01.07.2014Side 4 ”Vi gir mennesker muligheter!” Organisering  Forvaltningsoppgaver i egne enheter  Samle kompetanse  Tilgjengelighetsstrategi Felles faglig plattform  Målretting/arbeidsretting  Lokalt handlingsrom, skjønn og individuelt tilpasset  Fokus på brukere med behov for mer omfattende bistand  Arbeidsgiverkontakt og markedsarbeid  Endringer i regelverk Felles oppfølgingsverktøy Oppfølging av brukerne - grunnmuren i NAV-reformen

5 NAV // 01.07.2014Side 5 ”Vi gir mennesker muligheter!” Oppfølgingsstrategi Strategien ble vedtatt av begge direktorater 15/3 Vi skal innen 1/6 utarbeide en plan for utvikling av området: hvordan skal forventningene realiseres? Dette omfatter blant annet videre planer for metodeutvikling, utvikling av IKT-løsninger, utvikling av kompetansetiltak for ansatte og tiltak for å tilgjengeliggjøre strategien.

6 NAV // 01.07.2014Side 6 ”Vi gir mennesker muligheter!” Oppfølgingsstrategi Strategien har følgende elementer: 1. Mål for det enkelte oppfølgingsområde: hva skal brukeren kunne forvente av NAV? 2. Minstestandarder for hvert oppfølgingsområde: hva forventes av NAVs medarbeidere?

7 NAV // 01.07.2014Side 7 ”Vi gir mennesker muligheter!” Med oppfølging forstås all samhandling mellom bruker og NAV som har til formål å understøtte framdriften i den enkeltes prosess mot et mål. • Sikre kontinuitet • Tilpasse til den enkeltes behov • Brukermedvirkning og myndiggjøring • Individuelt tilpassede tjenester • Sikre en kvalitativ god veiledning Oppfølging

8 NAV // 01.07.2014Side 8 ”Vi gir mennesker muligheter!” Arbeidsevnen beskriver den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet Arbeidsevne i NAVs metodiske arbeid Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Muligheter

9 NAV // 01.07.2014Side 9 ”Vi gir mennesker muligheter!” Perspektiver i oppfølgingen PERSPEKTIVForebyggingInkluderingAktivisering Utrede og kartlegge arbeidsevne Opprettholde og bedre arbeidsevne Benytte arbeidsevne MÅLMÅL Beholde arbeidSkaffe arbeid Ø ke deltakelse

10 NAV // 01.07.2014Side 10 ”Vi gir mennesker muligheter!” Overordnet modell for arbeidsprosesser Bestilling Kartlegging Arbeidsevne-/funksjons- evnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

11 NAV // 01.07.2014Side 11 ”Vi gir mennesker muligheter!” Oppfølgingsområdene Oppfølgings- område Definisjon Oppfølging (generelt) All samhandling mellom bruker og NAV som har til formål å understøtte framdriften i den enkeltes prosess mot et mål. BestillingBrukeren presenterer sitt behov og sine forventninger, for at NAV skal kunne iverksette de riktige tjenestene. Gjennom en dialog som fremmer respekt, medvirkning og innflytelse skal bestillingen utformes. KartleggingBrukers ressurser, muligheter og hindringer belyses i forhold til bestillingen. Arbeidsevne-/ funksjonsevne- vurdering Den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet vurderes. PlanEn gjensidig avtale som forplikter bruker og NAV utarbeides. Planen brukes for å systematisere arbeidet mot målet. Planer omfatter både Individuelle planer (IP) og planer som verktøy og vilkår knyttet til rettighetsvurderinger. GjennomføringAktiviteter iverksettes i henhold til plan og følges opp underveis. EvalueringGjennomførte aktiviteter vurderes for å avdekke om målet er nådd og om aktivitetene har blitt gjennomført i følge plan

12 NAV // 01.07.2014Side 12 ”Vi gir mennesker muligheter!” Mål for bestilling Bruker skal kunne forvente:  å få presentere sitt behov og sine forventninger  at bestillingen skal utformes gjennom en dialog som fremmer respekt, medvirkning og innflytelse  at bruker og veileder skal ha som mål å utforme en bestilling som begge er enige om  at veileder sier noe om den videre oppfølgingen i NAV

13 NAV // 01.07.2014Side 13 ”Vi gir mennesker muligheter!” Mål for kartlegging Brukeren skal kunne forvente:  Kartlegging tar utgangspunkt i en felles forståelse av hva bestillingen er.  NAV og bruker sørger sammen for at nødvendig og tilstrekkelig informasjon innhentes.

14 NAV // 01.07.2014Side 14 ”Vi gir mennesker muligheter!” Mål for Arbeidsevnevurdering Brukeren skal kunne forvente at:  Brukerens evner og muligheter til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet blir vurdert. Vurderingen skal skje i samråd med brukeren selv.  Der hvor arbeidsevnevurderingen underbygger enkeltvedtak knyttet til inngangsvilkår i Folketrygdloven skal brukeren kunne forvente at vedtaket, som hovedregel, følges av den konklusjon som er gitt i arbeidsevnevurderingen.

15 NAV // 01.07.2014Side 15 ”Vi gir mennesker muligheter!” Mål for plan Brukeren skal kunne forvente:  at planen utformes i samarbeid med veileder, tar utgangspunkt i brukers bestilling, og bygger på den informasjon som er fremkommet gjennom kartlegging og evt. arbeidsevnevurdering.  at planen beskriver mål og virkemidler.  at planen har form av en avtale som forplikter begge parter.  at planen ses i sammenheng med relevante eksterne planer. NAV- planen skal integreres i individuell plan (IP) dersom slik foreligger, eller dersom det er behov for å initiere en IP.  at arbeidet med å komme fram til en godkjent plan ikke tar lenger tid enn det som brukeren har behov for i form av bistand til avklaring og veiledning.

16 NAV // 01.07.2014Side 16 ”Vi gir mennesker muligheter!” Mål for Gjennomføring Brukeren skal kunne forvente:  At avtalte aktiviteter gjennomføres i tråd med brukerens utviklingsløp, gjennomføringsevne, planer og mål.  Brukerne skal følges opp individuelt i henhold til plan og etter behov.  God kvalitet på de tjenester og tiltak som tilbys i regi av NAV.

17 NAV // 01.07.2014Side 17 ”Vi gir mennesker muligheter!” Mål for evaluering Brukeren skal kunne forvente:  å få delta i evalueringen av egen prosess, og evalueringen kan ha fokus på: – Hvor i prosessen er man i forhold til målet? – Har man fått til de riktige tiltakene? – Har tiltakene hatt god kvalitet? – Hva i aktiviteten har ført til endring? – Hvordan har samarbeidet mellom NAV og bruker fungert? – Hva gjenstår eventuelt for å nå målet? – Andre mål/delmål som er nådd?

18 NAV // 01.07.2014Side 18 ”Vi gir mennesker muligheter!”  Strategi for oppfølging av NAVs brukere  Hovedtrekkene av AVI-meldinga  Konsekvensene for attføringsområdet Agenda

19 Stortingsmelding nr 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

20 NAV // 01.07.2014Side 20 ”Vi gir mennesker muligheter!” Vår største utfordring er arbeidskraft

21 NAV // 01.07.2014Side 21 ”Vi gir mennesker muligheter!” Tallet på stønadsmottakere øker

22 NAV // 01.07.2014Side 22 ”Vi gir mennesker muligheter!” Fra målgruppetenkning til individfokus Målgruppens kjennetegn Brukerens situasjon Målgruppens rettigheter Brukerens behov Inngangsvilkår Fordeling Generell virkemiddelmeny Rammeverk Skjønnsutøvelse Nåsituasjon Arbeidsevnevurdering

23 NAV // 01.07.2014Side 23 ”Vi gir mennesker muligheter!”  Velferdskontrakter brukes som gjennomgående og systematisk prinsipp for å konkretisere gjensidige forventninger, krav og forpliktelser mellom forvaltning og bruker.  Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester for å senke tersklene inn i arbeid og heve tersklene ut av arbeidslivet, herunder tilpassede tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrere. Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av virkemidler. Hovedgrepene i AVI-meldingen

24 NAV // 01.07.2014Side 24 ”Vi gir mennesker muligheter!”  En ny midlertidig folketrygdytelse som erstatter rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Omleggingen skal bidra til å vri ressursbruk fra stønads­forvalting til aktive tiltak og oppfølging.  Ett nytt kvalifiseringsprogram med tilhørende kvalifiseringsstønad for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold i folketrygden. Hovedgrepene i AVI-meldingen

25 NAV // 01.07.2014Side 25 ”Vi gir mennesker muligheter!”  Strategi for oppfølging av NAVs brukere  Hovedtrekkene av AVI-meldinga  Konsekvensene for attføringsområdet Agenda

26 NAV // 01.07.2014Side 26 ”Vi gir mennesker muligheter!” Fra sykmelding til attføring Sykmelding Funksjons- vurdering 6 uker Bedrifts- interne tiltak Dialogmøte 12 uker Arbeidsgiver Arbeidstaker Arbeidsgiver Arbeidstaker (BHT/tillitsvalgt/ Verneombud) Oppfølgings- plan Revisjon av plan NAV 6 mnd NAV Arbeidstaker Arbeidsgiver Dialogmøte Resultater vurderes Yrkes- rettet attføring

27 NAV // 01.07.2014Side 27 ”Vi gir mennesker muligheter!” Aktivisering Formidling Tilrettelegging Behandling Arbeidstrening Kvalifisering Arbeidsrettet bistand til personer med nedsatt arbeidsevne (attføring/rehabilitering/TU) SykmeldtSosialhjelpArbeidssøker Arbeidsevne- vurdering Avklaring Handlingsplan Øke arbeidsevne Benytte arbeidsevne Bevare arbeidsevne Arbeid


Laste ned ppt "Oppfølging av brukere Ingar Heum Arbeids- og Velferdsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google