Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeids- og Velferdsdirektoratet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeids- og Velferdsdirektoratet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeids- og Velferdsdirektoratet
Oppfølging av brukere Ingar Heum Arbeids- og Velferdsdirektoratet

2 Agenda Strategi for oppfølging av NAVs brukere
Hovedtrekkene av AVI-meldinga Konsekvensene for attføringsområdet

3 Overordnede føringer Få flere i arbeid og færre på stønad:
Sikre målrettet bistand til etatens brukere Nærhet til arbeidslivet Forenkle for brukerne og tilpasse til brukernes behov Brukermedvirkning Individuelt tilpassede løsninger Likebehandling Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning Helhetlig forvaltning Effektiv forvaltning

4 Oppfølging av brukerne - grunnmuren i NAV-reformen
Organisering Forvaltningsoppgaver i egne enheter Samle kompetanse Tilgjengelighetsstrategi Felles faglig plattform Målretting/arbeidsretting Lokalt handlingsrom, skjønn og individuelt tilpasset Fokus på brukere med behov for mer omfattende bistand Arbeidsgiverkontakt og markedsarbeid Endringer i regelverk Felles oppfølgingsverktøy

5 Oppfølgingsstrategi Strategien ble vedtatt av begge direktorater 15/3
Vi skal innen 1/6 utarbeide en plan for utvikling av området: hvordan skal forventningene realiseres? Dette omfatter blant annet videre planer for metodeutvikling, utvikling av IKT-løsninger, utvikling av kompetansetiltak for ansatte og tiltak for å tilgjengeliggjøre strategien.

6 Oppfølgingsstrategi Strategien har følgende elementer:
1. Mål for det enkelte oppfølgingsområde: hva skal brukeren kunne forvente av NAV? 2. Minstestandarder for hvert oppfølgingsområde: hva forventes av NAVs medarbeidere?

7 Oppfølging Med oppfølging forstås all samhandling mellom bruker og NAV som har til formål å understøtte framdriften i den enkeltes prosess mot et mål. Sikre kontinuitet Tilpasse til den enkeltes behov Brukermedvirkning og myndiggjøring Individuelt tilpassede tjenester Sikre en kvalitativ god veiledning

8 Arbeidsevne i NAVs metodiske arbeid
Arbeidsevnen beskriver den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Muligheter

9 Perspektiver i oppfølgingen
Forebygging Inkludering Aktivisering Utrede og kartlegge arbeidsevne Opprettholde og bedre arbeidsevne Benytte arbeidsevne MÅL Beholde arbeid Skaffe arbeid Øke deltakelse

10 Overordnet modell for arbeidsprosesser
Bestilling Kartlegging Arbeidsevne-/funksjons- evnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

11 Oppfølgingsområdene Oppfølgings- område Definisjon
Oppfølging (generelt) All samhandling mellom bruker og NAV som har til formål å understøtte framdriften i den enkeltes prosess mot et mål. Bestilling Brukeren presenterer sitt behov og sine forventninger, for at NAV skal kunne iverksette de riktige tjenestene. Gjennom en dialog som fremmer respekt, medvirkning og innflytelse skal bestillingen utformes. Kartlegging Brukers ressurser, muligheter og hindringer belyses i forhold til bestillingen. Arbeidsevne-/ funksjonsevne-vurdering Den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet vurderes. Plan En gjensidig avtale som forplikter bruker og NAV utarbeides. Planen brukes for å systematisere arbeidet mot målet. Planer omfatter både Individuelle planer (IP) og planer som verktøy og vilkår knyttet til rettighetsvurderinger. Gjennomføring Aktiviteter iverksettes i henhold til plan og følges opp underveis. Evaluering Gjennomførte aktiviteter vurderes for å avdekke om målet er nådd og om aktivitetene har blitt gjennomført i følge plan

12 Mål for bestilling å få presentere sitt behov og sine forventninger
Bruker skal kunne forvente: å få presentere sitt behov og sine forventninger at bestillingen skal utformes gjennom en dialog som fremmer respekt, medvirkning og innflytelse at bruker og veileder skal ha som mål å utforme en bestilling som begge er enige om at veileder sier noe om den videre oppfølgingen i NAV

13 Mål for kartlegging Brukeren skal kunne forvente:
Kartlegging tar utgangspunkt i en felles forståelse av hva bestillingen er. NAV og bruker sørger sammen for at nødvendig og tilstrekkelig informasjon innhentes.

14 Mål for Arbeidsevnevurdering
Brukeren skal kunne forvente at: Brukerens evner og muligheter til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet blir vurdert. Vurderingen skal skje i samråd med brukeren selv. Der hvor arbeidsevnevurderingen underbygger enkeltvedtak knyttet til inngangsvilkår i Folketrygdloven skal brukeren kunne forvente at vedtaket, som hovedregel, følges av den konklusjon som er gitt i arbeidsevnevurderingen.

15 Mål for plan Brukeren skal kunne forvente:
at planen utformes i samarbeid med veileder, tar utgangspunkt i brukers bestilling, og bygger på den informasjon som er fremkommet gjennom kartlegging og evt. arbeidsevnevurdering. at planen beskriver mål og virkemidler. at planen har form av en avtale som forplikter begge parter. at planen ses i sammenheng med relevante eksterne planer. NAV-planen skal integreres i individuell plan (IP) dersom slik foreligger, eller dersom det er behov for å initiere en IP. at arbeidet med å komme fram til en godkjent plan ikke tar lenger tid enn det som brukeren har behov for i form av bistand til avklaring og veiledning.

16 Mål for Gjennomføring Brukeren skal kunne forvente:
At avtalte aktiviteter gjennomføres i tråd med brukerens utviklingsløp, gjennomføringsevne, planer og mål. Brukerne skal følges opp individuelt i henhold til plan og etter behov. God kvalitet på de tjenester og tiltak som tilbys i regi av NAV.

17 Mål for evaluering Brukeren skal kunne forvente: å få delta i evalueringen av egen prosess, og evalueringen kan ha fokus på: Hvor i prosessen er man i forhold til målet? Har man fått til de riktige tiltakene? Har tiltakene hatt god kvalitet? Hva i aktiviteten har ført til endring? Hvordan har samarbeidet mellom NAV og bruker fungert? Hva gjenstår eventuelt for å nå målet? Andre mål/delmål som er nådd?

18 Agenda Strategi for oppfølging av NAVs brukere
Hovedtrekkene av AVI-meldinga Konsekvensene for attføringsområdet

19 Stortingsmelding nr 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

20 Vår største utfordring er arbeidskraft
Langsiktige trender – uavhengig av ledighetssvingningene

21 Tallet på stønadsmottakere øker

22 Fra målgruppetenkning til individfokus
Inngangsvilkår Målgruppens kjennetegn Brukerens situasjon Nåsituasjon Arbeidsevnevurdering Fordeling Målgruppens rettigheter Brukerens behov Generell virkemiddelmeny Rammeverk Skjønnsutøvelse

23 Hovedgrepene i AVI-meldingen
Velferdskontrakter brukes som gjennomgående og systematisk prinsipp for å konkretisere gjensidige forventninger, krav og forpliktelser mellom forvaltning og bruker. Mer arbeidsrettede tiltak og tjenester for å senke tersklene inn i arbeid og heve tersklene ut av arbeidslivet, herunder tilpassede tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrere. Mer fleksibel og bedre samordnet bruk av virkemidler.

24 Hovedgrepene i AVI-meldingen
En ny midlertidig folketrygdytelse som erstatter rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Omleggingen skal bidra til å vri ressursbruk fra stønads­forvalting til aktive tiltak og oppfølging. Ett nytt kvalifiseringsprogram med tilhørende kvalifiseringsstønad for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold i folketrygden.

25 Agenda Strategi for oppfølging av NAVs brukere
Hovedtrekkene av AVI-meldinga Konsekvensene for attføringsområdet

26 Fra sykmelding til attføring
Oppfølgings- plan 6 uker Funksjons- vurdering Arbeidsgiver Arbeidstaker Bedrifts- interne tiltak Arbeidsgiver Arbeidstaker (BHT/tillitsvalgt/ Verneombud) Dialogmøte Revisjon av plan 12 uker NAV Dialogmøte NAV Arbeidstaker Arbeidsgiver 6 mnd Resultater vurderes Yrkes- rettet attføring

27 Arbeidsrettet bistand til personer med nedsatt arbeidsevne (attføring/rehabilitering/TU)
Sykmeldt Arbeidssøker Sosialhjelp Arbeidsevne- vurdering Avklaring Handlingsplan Behandling Arbeidstrening Kvalifisering Øke arbeidsevne Arbeid Her vises en mulig modell for det nye tjenesteløpet som vil erstatte attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad. Øverst hvor brukerne vil kunne komme fra. I søylen i midten de sentrale trinnene i KUA (når rettighetene blir/er tilstått – altså fra arbeidsevnevurderingen). Til venstre et forenklet oppsett av hvilke tiltak vi vil trenge basert på en behovskategorisering. PS – dette er ikke en vedtatt modell fra deptet, men en temmelig sannsynlig modell basert på det vi vet i dag… Formidling Tilrettelegging Benytte arbeidsevne Aktivisering Bevare arbeidsevne


Laste ned ppt "Arbeids- og Velferdsdirektoratet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google