Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV. NAV, 23.06.2014Side 2 Formål og bakgrunn  Som et virkemiddel i arbeidet med oppfølging av sykmeldte har NAV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV. NAV, 23.06.2014Side 2 Formål og bakgrunn  Som et virkemiddel i arbeidet med oppfølging av sykmeldte har NAV."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV

2 NAV, 23.06.2014Side 2 Formål og bakgrunn  Som et virkemiddel i arbeidet med oppfølging av sykmeldte har NAV anledning til å honorere fysioterapeuter og ergoterapeuter som påtar seg å foreta arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV  Formålet med ordningen er at sykmelding kan unngås eller at arbeidet kan gjenopptas helt eller delvis  Hensikten med ordningen er å bringe kvalifisert personell inn i arbeidet med å forebygge sykmelding/få sykmeldte tilbake i arbeid, og å forebygge senere sykefravær. Oppdraget inkluderer en funksjonsundersøkelse og et besøk på arbeidsplassen for å vurdere mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at arbeidet kan gjenopptas helt eller delvis eller forebygge sykefravær

3 NAV, 23.06.2014Side 3  Ordningen er avtalebasert og er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Avslag kan derfor ikke påklages eller ankes. Hva sier loven?

4 NAV, 23.06.2014Side 4 Kompetansekrav fysioterapeuter  For å kunne påta seg arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV, skal et av følgende tre alternativer til kompetanse være oppfylt:  spesialist i helse- og miljøarbeid  bestått ukeskurset Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 (tidligere Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter del 1) - regi NFF, gjennomført i 2001 eller senere. Andre kurs med tilsvarende innhold og varighet kan også godkjennes.  minst tre års praksis i minimum 50% stilling med forebyggende fysioterapi/ergonomi, for eksempel i bedriftshelsetjeneste  NAVs intranett har lenke til alle aktuelle fysioterapeuter og ergoterapeuter  Honorar utbetales av NAV for inntil 4 timer på oppdrag. Honorarsatsen er pt. 553,- kroner timen (L40).

5 NAV, 23.06.2014Side 5 Personkrets  Ordningen gjelder arbeidstakere som mottar sykepenger, rehabiliteringspenger eller delvis uføreytelse. Ordningen gjelder også arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldte.

6 NAV, 23.06.2014Side 6 Hvordan søke?  Alle parter kan ta initiativ til arbeidsplassvurdering, det vil si den sykmeldte selv, arbeidsgiver, behandlende lege eller NAV.  Det er NAV som rekvirerer arbeidsplassvurdering etter avtale med den sykmeldte. Den sykmeldte arbeidstaker gjør deretter avtale direkte med fysioterapeuten eller ergoterapeuten om funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk.  Den sykmeldte har ansvar for å informere arbeidsgiveren og for eventuell kontakt med tillitsvalgt eller verneombud.

7 NAV, 23.06.2014Side 7 Evaluering  I 2002 ble ordningen evaluert internt i den gang RTV. Hovedkonklusjonene av evalueringen viste:  Det ikke har kommet alvorlige motforestillinger mot selve ordningen. Det er et aktivt tiltak som er enkelt å utløse, og en ser nytten av rapporten fra fysioterapeuten i sykefraværsoppfølgingen. I den grad ordningen var brukt, synes den å ha ført sykmeldte tilbake til arbeid. Men nettopp ordningens omfang – lite brukt – tydet på at man sto over flere utfordringer.  Hvordan ordningen skal kunne benyttes mest mulig hensiktsmessig fremover er avhengig av flere forhold. Nedenfor skisseres enkelte forhold som er relevante for videre bruk av ordningen.  Forholdet til overlappende virkemidler som tilretteleggingstilskudd og honorar til bedriftshelsetjenesten.  At ordningen ikke kunne brukes forebyggende.  Og til slutt at det var manglende informasjon om ordningen.

8 NAV, 23.06.2014Side 8 Endringer etter at ordningen kom i 2001  Som en direkte følge av evalueringen er ordningen utvidet til også å gjelde ergoterapeuter og i tillegg kan ordningen brukes forebyggende.  Informasjon om ordningen er på NAVs hjemmesider og på www.nav.no  Informasjon om ordningen er også tatt med i virkemiddelheftet som beskriver NAVs virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv.

9 NAV, 23.06.2014Side 9 Forholdet til andre virkemidler  Etter at ordningen med arbeidsplassvurdering trådte i kraft, har vi som kjent fått IA-avtalen med de økonomiske virkemidlene den stiller til rådighet for IA-virksomheter.  Disse virkemidlene er  Honorar til bedriftshelsetjenesten og  Tilretteleggingstilskudd  Vi antar at mange som tidligere kunne dra nytte av arbeidsplassvurdering, nå omfattes av IA-avtalen og at man benytter BHT honorar og tilretteleggingstilskudd der man tidligere benyttet arbeidsplassvurdering

10 NAV, 23.06.2014Side 10 Omfang  Forbruket av ordningen har stabilisert seg på knapt 2 millioner kroner de siste årene.

11 NAV, 23.06.2014Side 11 Veien videre: Forenkling av regelverket for arbeidsrettede virkemidler og tiltak  Arbeidsgruppe med representanter fra departementet og direktoratet utreder nå:  Forslag til en tiltaksstruktur tilpasset den enkelte brukers behov, slik denne er reflektert gjennom behovs- og arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner.  Målet å forenkle regelverket slik at likeartede tiltak vurderes slått sammen, tiltak som ikke benyttes blir fjernet  Vurdere ordninger som er hjemlet i folketrygdloven og de spesielle tiltakene som følger av IA-avtalen og herunder vurdere om arbeidsplassvurdering bør slås sammen med andre virkemidler som honorar til bedriftshelsetjeneste og/tilretteleggingstilskudd.


Laste ned ppt "Arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV. NAV, 23.06.2014Side 2 Formål og bakgrunn  Som et virkemiddel i arbeidet med oppfølging av sykmeldte har NAV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google