Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS-konferansen 2008 Virkemidler fra NAV Dialogen som verktøy NAV som støttespiller Maja Amundsen NAV Arbeidslivssenter Troms.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS-konferansen 2008 Virkemidler fra NAV Dialogen som verktøy NAV som støttespiller Maja Amundsen NAV Arbeidslivssenter Troms."— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS-konferansen 2008 Virkemidler fra NAV Dialogen som verktøy NAV som støttespiller Maja Amundsen NAV Arbeidslivssenter Troms

2 Side 2 Funksjonsvurdering som gap-modell Arbeidsoppgave og -situasjon Utfordringen er å endre Utfordringen er å styrke Funksjonsvurdering Arbeidstakers forutsetninger Arbeidsgivers krav

3 Side 3 Hvorfor blir man sykemeldt? Sykemelding Sosiale faktorer Kultur Sykelønnsordningen Annet Arbeidsmiljøet Fysiske begrensninger Psykiske faktorer

4 Side 4 Forutsetninger for å få en god samtale  Trygghet og tillit (skapes før den ansatte blir sykemeldt)  Forholdet bør ikke være dårlig  Samtalen må aldri oppleves som kontroll  Samtalen bør være forventet  Planlegging av samtalen – muligheter?  Tett og forutsigbar oppfølging  Aktivitet som er forbundet med mestring vil virke positivt i forhold til lengde på fravær  Skriftlig dokumentasjon (IOP)

5 Side 5 Oppfølgingsplan  Opprinnelige/ordinære arbeidsoppgaver  Hva kan den ansatte gjøre/ikke gjøre  Tiltak/tilrettelegging  Oppfølging  Målsetting

6 Side 6 AKTIV SYKMELDING  Dersom arbeidstaker ikke kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver, eller andre oppgaver som er del av daglige drift kan det gis sykepenger under aktivisering og arbeidstrening hos egen arbeidsgiver  Både arbeidstaker, arbeidsgiver, lege og NAV lokalt kan ta initiativ til ordningen  Det skal inngås en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

7 Side 7 GRADERT SYKMELDING  Dersom arbeidstaker er delvis sykmeldt ytes graderte sykepenger  Arbeidstaker skal utføre ordinære arbeidsoppgaver,men arbeide redusert tid eller med redusert innsats  Arbeidsevnen må være nedsatt med minst 20%  Det forbrukes like mange sykepengedager ved hel, delvis eller aktiv sykmelding

8 Side 8 Tilretteleggingstilskudd (kun IA) Skal kompensere for arbeidsgivers merutgifter/merinnsats ved tilrettelegging av arbeidsplassen Ytes til arbeidstakere som :  er sykmeldt helt eller delvis  står i fare for å bli sykmeldt  mottar rehabiliteringspenger  Kan også ytes til grupper av arbeidstakere med samme behov for tilrettelegging (oppfølgingsplan)

9 Side 9 Tiltak som kan gi rett til tilretteleggingstilskudd  Endret arbeidstid  Endrede arbeidsoppgaver  Hjelp,støtte,veiledning eller opplæring i arbeidet  Veiledning/opplæring av eksterne ressurser/personer  Kurs/opplæring i helsefremmende arbeidsteknikker  Coaching for ansatte som har fått nye arbeidsoppgaver  Spesielle kartleggingsprosjekter for å utvikle og implementere organisatoriske tiltak (eks. turnusordninger for gravide)

10 Side 10 Honorar til BHT (kun IA) Faglig bistand fra BHT:  Tilrettelegging av arbeid for sykmeldte arbeidstakere  Tilbakeføring av personer med redusert funksjonsevne  Arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt  Tilrettelegging for arbeidssøkere med redusert funksjonsevne Innsatsen kan omfatte  Kartlegge/utrede problemer  Identifisere/utarbeide tiltak/tilrettelegging  Forberedelse/planlegging av tiltak  Oppfølging/evaluering av tiltak NB. Fremsettes av virksomheten som også er mottaker av honoraret. Max 6 timer pr. oppdrag (kr 543 p/t) Rammestyrt. Forutsetter avtale med BHT

11 Side 11 Reisetilskudd  Reisetilskuddet ytes i stedet for sykepenger  Transportbehovet må være midlertidig.  Ordinære transportutgifter til og fra arbeidsstedet trekkes fra  Ikke i arbeidsgiverperioden  NAV lokalt avgjør på grunnlag av anbefaling fra lege

12 Side 12 Unntak fra arbeidsgiverperioden ved særlig stor risiko for sykefravær  Kronisk eller langvarig sykdom  Sykdom med risiko for gjentatte sykefravær  Arbeidsgiver eller arbeidstaker søker NAV lokalt  Søknad kan også framsettes før en person ansettes  Krav om dokumentasjon fra lege og/eller arbeidsgiver som underbygger risikoen

13 Side 13 Raskere tilbake  Behandling av lettere psykiske lidelser og sammensatte lidelser – 280 kr pr behandling – For sykemeldte  Lærings og mestringssenteret på UNN – Egenandel – Sykemeldte eller arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt  Psykiatrisk senter på UNN – Egenandel – Sykemeldte eller arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt

14 Side 14 Raskere tilbake  Avklaring – Veiledning på og utenfor arbeidsplassen – Samarbeid med arbeidsgiver – Observasjon på arbeidsplassen  Arbeidsrettet rehabilitering – Gjenskape arbeidsevne – Veiledning – Samarbeid med arbeidsgiver – Ergonomi – Helsefremmende tiltak  Oppfølging – Bevare arbeidsevne over tid – Oppfølgingssamtaler og ivaretakelse av tilrettelegging

15 Side 15 IA - plasser  IA-plass er en ordning som gjør det mulig å prøve seg i arbeid på et annet sted enn det man er vant til.  IA-plasser er et tilbud til:  Personer som har et arbeidsforhold, men trenger utprøving hos en annen arbeidsgiver eller på en annen enhet i virksomheten.  Personer uten arbeidsforhold som har behov for å prøve ut arbeidsevnen i ordinært arbeid.  NAV Arbeidslivssenter kartlegger behov for IA-plass i IA-virksomheter.  Økonomisk støtte: – Tilretteleggingstilskudd. – Personer som går på yrkesrettet attføring kan utløse stønad til dekning av arbeidsgivers utgifter etter reglene for kompensasjon for arbeidstreningsplass.  Utarbeide handlingsplan: – Målsetting med IA-plass. – Hvilke tilrettelegging som er nødvendig. – Hvordan utprøving skal dokumenteres.

16 Side 16 Tidsubestemt lønnstilskudd  Gis til personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne, forebygge uførepensjon.  Kan også gis til uførepensjonister.  Ordinære arbeidsoppgaver, ordinær lønn.  Arbeidsevnevurdering utført av NAV.  Oppfølging fra NAV.  Ytes inntil ¾ refusjon av ordinær lønn.  Inntil 5 G –kr. 334060,-.

17 Side 17 Andre virkemidler • Yrkesrettet attføring • Hvilende pensjonsrett/reaktivisering av uførepensjonister • Uførepensjon under hospitering/arbeidsforsøk

18 Side 18 NAV som støttespiller  Vi gir mennesker muligheter – Tydelig, tilstede, løsningsdyktig  Veileder ved NAV-kontoret kan veilede både den ansatte og leder i forhold til muligheter når en ansatt er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt.  NAV-kontorene er virksomhets/bransjeorganisert  Rådgiver ved Arbeidslivssenteret kan bistå virksomheten på systemnivå og i vanskelige enkeltsaker – Systemer for god oppfølging – Veiledning på forebyggende arbeid – Utarbeidelse av rutiner for håndtering av mobbing og konflikt – Opplæring av ledere og tillitsvalgte på kommunikasjon og formelle samtaler


Laste ned ppt "HMS-konferansen 2008 Virkemidler fra NAV Dialogen som verktøy NAV som støttespiller Maja Amundsen NAV Arbeidslivssenter Troms."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google