Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsevnevurdering i NAV Ingar Heum Arbeids- og velferdsdirektoratet ASVL’s Vinterkonferanse 2010 Forum arbeidsevnekartlegging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsevnevurdering i NAV Ingar Heum Arbeids- og velferdsdirektoratet ASVL’s Vinterkonferanse 2010 Forum arbeidsevnekartlegging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsevnevurdering i NAV Ingar Heum Arbeids- og velferdsdirektoratet ASVL’s Vinterkonferanse 2010 Forum arbeidsevnekartlegging

2 NAV, 28.06.2014Side 2 Utgangspunkt i 2005 Mange ulike metoder og arbeidsprosesser, ulik terminologi, ulike IKT-systemer… men ofte de samme brukerne! Aetat Oppfølging av arbeidsledige og arbeidsgivere Trygdeetaten Oppfølging av sykmeldte og deres arbeidsgivere, samt varig uføre Sosialtjenesten Det kommunale sikkerhetsnettet NAV En felles metodikk for alle brukere

3 NAV, 28.06.2014Side 3 Fra målgruppetenkning til individfokus Hvem? Hva? Brukerens behov Generell virkemiddelmeny Rammeverk Skjønnsutøvelse Målgruppens rettigheter Målgruppebaserte virkemidler Detaljert regelverk Brukerens nåsituasjon Basert på en forståelse av brukerens ressurser og omgivelsenes krav Målgruppens kjennetegn Basert på diagnose og kartlegging av forhistorie

4 NAV, 28.06.2014Side 4 Med oppfølging forstås all samhandling mellom bruker og NAV som har til formål å understøtte framdriften i den enkeltes prosess mot et mål. Oppfølgingsmodellen Bestilling Kartlegging Arbeidsevnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

5 NAV, 28.06.2014Side 5 Arbeidsevnevurderinger i NAV Med arbeidsevne menes den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet - arbeidsevnen framkommer i skjæringspunktet mellom individets ressurser og barrierer og omgivelsenes krav og forventninger. Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Muligheter

6 NAV, 28.06.2014Side 6 En metodikk – to formål 1. Oppfølging - Arbeidsevnevurderingene skal gi et godt grunnlag for videre oppfølging – beskrive brukerens nåsituasjon i forhold til arbeid og deltakelse - Formaliseres gjennom oppfølgingsvedtak (NAV-lovens § 14a) 2. Grunnlag for vurdering av inngangsvilkår - Arbeidsavklaringspenger - Uførepensjon - Kvalifiseringsprogram - Arbeidsrettede tiltak

7 NAV, 28.06.2014Side 7 Arbeidsevnemetodikk – innført høsten 2008 Behovsvurdering Identifisere brukere som kan ha behov for mer omfattende bistand rettet mot arbeid Egenvurdering Sikre aktiv brukerdeltakelse i hele prosessen fram til gjennomført arbeidsevnevurdering Ressursprofil En systematisk kartlegging og framstilling av brukerens ressurser og barrierer. Sikre at alle nødvendige faktaopplysninger og vurderinger blir veid opp mot hverandre Aktivitetsplan (inkl. Individuell plan/Kvalifiseringsprogram) Hvilke tiltak er nødvendige/hensiktsmessige for å komme fra nåsituasjon til ønsket tilstand. Bestilling Kartlegging Arbeidsevnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

8 NAV, 28.06.2014Side 8 Egenvurdering Skal sikre aktiv brukerdeltakelse i hele prosessen fram til gjennomført arbeidsevnevurdering Synliggjøre hvordan brukeren selv vurderer egne muligheter, og hvilke ønsker brukeren har med tanke på arbeid og aktivitet Styrke brukerens forutsetninger for å vurdere egen arbeidsevne Motivere til handling som fører til endring i egen situasjon rettet mot arbeid og aktivitet Avklare brukerens helhetlige bistandsbehov Få fram individuelle muligheter

9 NAV, 28.06.2014Side 9 Ressursprofil En systematisk kartlegging og framstilling av individforhold sett i forhold til relevante omgivelsesforhold Omgivelsenes krav og forventninger - omgivelsesforhold - Arbeidslivsforhold - Dagliglivsforhold Brukerens muligheter og begrensninger - individforhold - Arbeidserfaring - Utdanning/kompetanse/ferdigheter - Interesser/fritid - Personlige muligheter og utfordringer - Sosiale og materielle forhold - Helse

10 NAV, 28.06.2014Side 10 Ressursprofilens oppbygging Omgivelsesforhold På arbeidsplass; på arbeidsmarkedet/i bransje; i dagliglivet Arbeids- erfaring Konklusjon = Arbeidsevnevurdering Utdanning/ kompetanse/ ferdigheter Interesser/ fritid Personlige muligheter og utfordringer Sosiale og materielle forhold Helse Individforhold

11 NAV, 28.06.2014Side 11 Ressursprofilens innhold - individforhold Arbeidserfaring Ordinært arbeid, tiltak, arbeidserfaring fra utlandet, ulønnet arbeid (omsorgsarbeid, praksiserfaring, etc.), frivillig arbeid/ organisasjonsarbeid Utdanning/kompetanse/ ferdigheter Formell utdanning (fullført/ikke fullført), grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, IT), praksisferdigheter, språk, flerkulturell forståelse Interesser/fritid Verv i organisasjoner, borettslag, idrett, trening, politisk og kulturelt arbeid, friluftsliv, reiser, hobbyer Personlige muligheter og utfordringer Fleksibilitet, egne forventninger, selvstendighet, stabilitet, læringserfaring, selvbilde, opplevd egenhelse, generelt vanskelig livssituasjon, lese- og skriveforståelse Sosiale og materielle forhold Opplevelse av egen økonomi, evne til å administrere egne penger, offentlig og privat gjeld, samhandling med andre familiemedlemmer, venner, naboer og arbeidsgiver, boforhold – boligbehov, familieforhold: barn – omsorgsansvar, behov for hjelp og tilrettelegging for dagligliv, transport, arbeidssituasjon Helse Sykdom, skade og lyte, bevegelseshemming, orienteringshemming (nedsatt syn, hørsel, psykisk utviklingshemming), misbruksproblematikk

12 NAV, 28.06.2014Side 12 Ressursprofilens innhold - omgivelsesforhold Arbeidslivs- forhold Bedriftsinterne muligheter - nå og på lenger sikt - muligheter for tilrettelegging /endrede oppgaver/universell utforming Krav og forventinger fra arbeidsgiver(e), krav og forventninger i yrker og bransjer Arbeidsmarkedet lokalt, regionalt og generelt. Krav og tilretteleggingsmuligheter innen yrker eller bransjer bruker er kvalifisert for. Universell utforming eller tilrettelegging på arbeidsplass Arbeidsmarkedsutvikling, konjunkturer, teknologi, etc. Offentlig kommunikasjon/andre transportmuligheter og –behov til/fra arbeid/utdanning/aktivitet Utdanningsmarkedet, mulighet for å formalisere kunnskap ervervet gjennom verv Dagliglivs- forhold Økonomisk situasjon, boforhold/boligbehov Familieforhold, sivilstand, barn/omsorgsansvar Behov for barnehageplass, transport - mobilitetsmulighet Sosialt nettverk - støttespillere/ressurser det kan spilles på både sosialt og jobbrelatert Lokalt organisasjonsliv og frivillige, lokale hjelpetiltak, tilgjengelige behandlingstilbud

13 NAV, 28.06.2014Side 13 Arbeidsevnevurderingen Ressursprofilen, basert på egenvurderingen og øvrig kartlegging, skal munne ut i en konklusjon – en arbeidsevnevurdering – som blant annet vil danne grunnlag for vurdering av inngangvilkår til ytelser og tiltak. NAV-kontoret skal utarbeide ressursprofil og konklusjonen i samarbeid med brukeren. Målestokk: ”…som har fått sin arbeidsevne nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde (inntektsgivende) arbeid.”

14 NAV, 28.06.2014Side 14 Hva er en god arbeidsevnevurdering???  Målrettet  Ivaretar brukermedvirkning  Tydelig argumentasjon og dokumentasjon

15 NAV, 28.06.2014Side 15 Intern fagkompetanse sosialfag + arbeidsmarked Brukerens mål Bruker medvirkning Samarbeidende brukernære instanser Formålet med vurderingen Arbeidsgiver- kontakt Tilstrekkelige opplysninger om omgivelsene Tilgjengelige virkemidler og økonomi Lovverk Tilstrekkelige opplysninger om brukeren Hvordan sikrer vi gode arbeidsevnevurderinger? Veilednings- kompetanse og samtalemetodikk Skjønns- prosedyrer Ressurs- profil Skjønns- kompetanse Resonere og dokumentere beslutning Veien videre…

16 NAV, 28.06.2014Side 16 Aktivitetsplan  Et dokument som beskriver hvilke tiltak og aktiviteter som anses som nødvendige og hensiktsmessige for å komme fra nåsituasjon til ønsket tilstand (veien fram)  Et dokument som beskriver og tydeliggjør arbeidsdelingen mellom bruker, NAV og eventuelle andre aktører.  Et dokument som skal bidra til å strukturere brukerens prosess mot et mål, samtidig som den sikrer at NAV iverksetter og følger opp de avtaler som er nedfelt i planen Planen kan omfatte: Økonomisk rådgivning Skaffe bolig Rusbehandling Arbeidstrening Kvalifisering Praksis Tilrettelegging Formidlingstiltak

17 NAV, 28.06.2014Side 17 NAV-loven § 14a En rettighetsfesting av de sentrale elementene i oppfølgingen av den enkelte bruker. NAV-loven § 14a gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til:  Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid  Arbeidsevnevurdering ved behov for en mer omfattende vurdering  Aktivitetsplan dersom man har et bistandsbehov  Den enkeltes behov skal sammenfattes i et Oppfølgingsvedtak som i tillegg skal beskrive: – Brukerens mål – Bistand som kan være aktuell for å nå målet Bestemmelsen trer i kraft 1.2.2010

18 NAV, 28.06.2014Side 18 NAV-lovens § 14a Vurdering av behov for bistand for å beholde eller skaffe seg arbeid og rett til aktivitetsplan Alle som henvender seg til kontoret, og som ønsker eller trenger bistand for å komme i arbeid, har rett til å få vurdert sitt bistandsbehov. Brukere som har behov for en mer omfattende vurdering av sitt bistandsbehov har rett til å få en arbeidsevnevurdering. Brukeren skal få en skriftlig vurdering av a) sine muligheter for å komme i arbeid b) hva slags arbeid som skal være målet c) behovet for bistand for å komme i arbeid d) om, og eventuelt hvor mye, arbeidsevnen er nedsatt e) hvilken type bistand som kan være aktuell for brukeren Vedtak etter første ledd kan påklages til nærmeste overordnede organ eller til det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer. Brukere som har fått fastslått at de har et bistandsbehov har rett til å delta i utarbeidelsen av en konkret plan for hvordan de skal komme i arbeid (aktivitetsplan). Det skal likevel ikke utarbeides aktivitetsplaner for personer som har rett til kvalifiseringsprogram etter sosialtjenesteloven kapittel 5A. Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for at vurderingene blir gjennomført og at aktivitetsplanene blir utarbeidet. For brukere som samtidig har krav på en individuell plan etter § 15 skal arbeids- og velferdsforvaltningen legge til rette for at aktivitetsplanen og den individuelle planen så langt som mulig blir samordnet. Departementet kan i forskrift fastsette at visse grupper skal unntas fra retten til arbeidsevnevurderinger og nærmere regler om innholdet i arbeidsevnevurderingen.

19 NAV, 28.06.2014Side 19 Oppfølgingsvedtak Brukerens behov skal sammenfattes i et Oppfølgingsvedtak som i tillegg skal beskrive: - Brukerens mål - Aktuell bistand for å nå målet

20 NAV, 28.06.2014Side 20 Aktivitetsplan (Individuell plan/Kvalifiseringsprogram) Arbeids- evne- vurdering Standard innsats Situasjons- bestemt innsats Spesielt tilpasset innsats Varig tilpasset innsats Behovsvurdering Fire innsatsnivåer

21 NAV, 28.06.2014Side 21 Fire innsatsnivåer 1. Standardinnsats Tilbys brukere som forventes å kunne nå sitt mål i hovedsak gjennom egenaktiviteter og i løpet av relativt kort tid 2. Situasjonsbestemt innsats Tilbys brukere som har vansker med å skaffe seg eller beholde arbeid. Ofte sammenheng med endringer i arbeidsmarkedet eller en mismatch mellom den enkeltes kvalifikasjoner og arbeidslivets krav. 3. Spesielt tilpasset innsats Tilbys brukere som etter en arbeidsevnevurdering har fått fastslått at arbeidsevnen er nedsatt. Brukeren vil kunne skaffe seg eller beholde arbeid (på sikt). 4. Varig tilpasset innsats Tilbys brukere som etter en arbeidsevnevurdering har fått fastslått at arbeidsevnen er varig nedsatt. Brukeren vil ikke kunne skaffe seg eller beholde ordinært arbeid

22 NAV, 28.06.2014Side 22 Nok av utfordringer… I 2010 skal vi i NAV gjennomføre mer enn 100.000 arbeidsevnevurderinger. Hver arbeidsevnevurdering tar i snitt 4 timer. I tillegg skal vi gjøre 300-400.000 behovsvurderinger… …og kanskje opp mot en halv million oppfølgingsvedtak… ”Vi gir mennesker muligheter!”


Laste ned ppt "Arbeidsevnevurdering i NAV Ingar Heum Arbeids- og velferdsdirektoratet ASVL’s Vinterkonferanse 2010 Forum arbeidsevnekartlegging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google