Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV-reformen og følgene på attføringsområdet Ingar Heum Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV-reformen og følgene på attføringsområdet Ingar Heum Arbeids- og velferdsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV-reformen og følgene på attføringsområdet Ingar Heum Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 Agenda - Prinsipper for bistand til brukerne - Rammeverk for arbeidsmetodikk i NAV - Arbeidsevnen i sentrum - Planer og velferdskontrakter - Tiltak og virkemidler - Et nytt helhetlig bistandsløp

3  Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad  Sikre økonomisk trygghet  Effektiv ressursbruk, mindre tid på forvaltningsoppgaver, selvbetjening  Mer ressurser til de som trenger det mest Prinsipper for arbeidsmetoder i et samfunnsperspektiv

4 To hovedkilder til livsopphold NAV Arbeids- marked

5  NAV skal vurdere og imøtekomme brukerens behov. Kjeding av tjenester og samhandlingsmønstre skal føre brukeren fram til ønsket mål (arbeid eller deltakelse). •Legge til rette for individuelt tilpasset bistand  Oppfølging av den enkelte bruker skal bidra til kontinuitet og forutsigbarhet for den enkelte. •Legge til rette for at det skapes en god relasjon mellom bruker og NAV •Fokus på brukermedvirkning - jobbe med å ansvarliggjøre bruker og se konsekvenser av egne valg Prinsipper for arbeidsmetoder i et brukerperspektiv

6 Fra målgruppetenkning til individfokus Målgruppens kjennetegn Brukerens situasjon Målgruppens rettigheter Brukerens behov Inngangsvilkår Fordeling Generell virkemiddelmeny Rammeverk Skjønnsutøvelse Nåsituasjon Arbeidsevnevurdering

7 Agenda - Prinsipper for bistand til brukerne - Rammeverk for arbeidsmetodikk i NAV - Arbeidsevnen i sentrum - Planer og velferdskontrakter - Tiltak og virkemidler - Et nytt helhetlig bistandsløp

8 Overordnet modell for arbeidsprosesser Bestilling Kartlegging Arbeidsevne-/funksjons- evnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

9 Agenda - Prinsipper for bistand til brukerne - Rammeverk for arbeidsmetodikk i NAV - Arbeidsevnen i sentrum - Planer og velferdskontrakter - Tiltak og virkemidler - Et nytt helhetlig bistandsløp

10 Overordnet modell for arbeidsprosesser Bestilling Kartlegging Arbeidsevne-/funksjons- evnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

11 Arbeidsevnen beskriver brukerens nåsituasjon og derved avstanden til det framtidige målet - arbeid. Arbeidsevne i NAVs metodiske arbeid Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Arbeidsevne

12 Eksempel: Arbeidsevne - inkludering Arbeidssøker Arbeidsgiver Arbeid Faglige kvalifikasjoner Yteevne Jobbsøke- ferdigheter Sosiale ferdigheter Faglige kravYtelseskrav Rekrutterings- strategi Krav til Personlige egenskaper Inntektssikring

13 Verktøy for arbeidsevnevurderinger – hva kreves? Forvaltningsfokus Veiledningsfokus EnkelKompleks KIS Arbeids- ferdighets- profil Arbeids- evne Funksjons- vurdering Arbejds- evne- metode ICF

14 Verktøy for arbeidsevnevurderinger – hva kreves? Forvaltningsfokus Veiledningsfokus EnkelKompleks Verktøy for NAV-kontoret for vurdering av Inngangsvilkår Veilednings- verktøy for spesialtjenester Veilednings- verktøy for NAV-kontoret

15 Agenda - Prinsipper for bistand til brukerne - Rammeverk for arbeidsmetodikk i NAV - Arbeidsevnen i sentrum - Planer og velferdskontrakter - Tiltak og virkemidler - Et nytt helhetlig bistandsløp

16 Overordnet modell for arbeidsprosesser Bestilling Kartlegging Arbeidsevne-/funksjons- evnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

17 Handlingsplan Individuell plan Koordinering av planverk i NAV Løpende planlegging VELFERDSKONTRAKT

18 Agenda - Prinsipper for bistand til brukerne - Rammeverk for arbeidsmetodikk i NAV - Arbeidsevnen i sentrum - Planer og velferdskontrakter - Tiltak og virkemidler - Et nytt helhetlig bistandsløp

19 Overordnet modell for arbeidsprosesser Bestilling Kartlegging Arbeidsevne-/funksjons- evnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

20 Tiltak og virkemidler PERSPEKTIVForebyggingInkluderingAktivisering Utrede og kartlegge arbeidsevne Opprettholde og bedre arbeidsevne Benytte arbeidsevne MÅLBeholde arbeid Skaffe arbeidØke deltakelse

21 Tiltak og virkemidler: Utrede og kartlegge arbeidsevnen - Kompetansekartlegging/-profil - Medisinsk/sosial kartlegging/trening - Arbeidspsykologisk/pedagogisk vurdering - Avklaringstiltak - Arbeidstrening - AMO-kurs

22 Tiltak og virkemidler: Øke arbeidsevnen - Medisinsk behandling/opptrening - Sosial trening/mestringstrening - Arbeidsrettet rehabilitering - Arbeidstrening - Kvalifisering

23 Tiltak og virkemidler: Benytte arbeidsevnen - Formidling - Tilrettelegging - Arbeid med bistand - Skjermet sysselsetting - Tidsubegrenset lønnstilskudd

24 Agenda - Prinsipper for bistand til brukerne - Rammeverk for arbeidsmetodikk i NAV - Arbeidsevnen i sentrum - Planer og velferdskontrakter - Tiltak og virkemidler - Et nytt helhetlig bistandsløp

25 Veien til jobb skal bli enklere Sykepenger Rehab. penger Attførings- penger Tidsbegr. uførestønad Sykmeldt Behandling Attførings- bistand Behandling SykmeldtSykepenger Behandling Arbeids- Trening Kvalifisering Tilrette- legging Ny Midlertidig Folketrygd- ytelse Uføretrygd NÅNY MODELL JOBB

26 Fra sykmelding til attføring Sykmelding Funksjons- vurdering 6 uker Bedrifts- interne tiltak Dialogmøte 12 uker Arbeidsgiver Arbeidstaker Arbeidsgiver Arbeidstaker (BHT/tillitsvalgt/ Verneombud) Oppfølgings- plan Revisjon av plan NAV 6 mnd NAV Arbeidstaker Arbeidsgiver Dialogmøte Resultater vurderes Yrkes- rettet attføring

27 Formidling Tilrettelegging Behandling Arbeidstrening Kvalifisering Arbeidsrettet bistand til personer med nedsatt arbeidsevne (attføring/rehabilitering) SykmeldtSosialhjelpArbeidssøker Arbeidsevne- vurdering Avklaring Vedtak inngangs- vilkår Handlingsplan Velferds- kontrakt Øke arbeidsevne Benytte arbeidsevne


Laste ned ppt "NAV-reformen og følgene på attføringsområdet Ingar Heum Arbeids- og velferdsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google