Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda - Prinsipper for bistand til brukerne - Rammeverk for arbeidsmetodikk i NAV - Arbeidsevnen i sentrum - Planer og velferdskontrakter - Tiltak og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda - Prinsipper for bistand til brukerne - Rammeverk for arbeidsmetodikk i NAV - Arbeidsevnen i sentrum - Planer og velferdskontrakter - Tiltak og."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV-reformen og følgene på attføringsområdet Ingar Heum Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 Agenda - Prinsipper for bistand til brukerne - Rammeverk for arbeidsmetodikk i NAV - Arbeidsevnen i sentrum - Planer og velferdskontrakter - Tiltak og virkemidler - Et nytt helhetlig bistandsløp

3 Prinsipper for arbeidsmetoder i et samfunnsperspektiv
Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Sikre økonomisk trygghet Effektiv ressursbruk, mindre tid på forvaltningsoppgaver, selvbetjening Mer ressurser til de som trenger det mest

4 To hovedkilder til livsopphold
NAV Arbeids- marked Med NAV vil personer i arbeidsstyrken ha i hovedsak to alternativer for livsopphold: egen arbeidsinntekt eller ytelser fra NAV. NAV viktigste oppgave blir tydelig: flere i lønnet arbeid, færre på stønad fra NAV NAV viktigste samarbeidspartner er arbeidsgiverne – det er her løsningen ligger… Integrering – hjelpe brukerne inn i arbeidslivet og hjelpe arbeidsgivere ved rekruttering Forebygging – hjelpe arbeidstakere i å beholde arbeid og hjelpe arbeidsgivere med å beholde arbeidskraft

5 Prinsipper for arbeidsmetoder i et brukerperspektiv
NAV skal vurdere og imøtekomme brukerens behov. Kjeding av tjenester og samhandlingsmønstre skal føre brukeren fram til ønsket mål (arbeid eller deltakelse). Legge til rette for individuelt tilpasset bistand Oppfølging av den enkelte bruker skal bidra til kontinuitet og forutsigbarhet for den enkelte. Legge til rette for at det skapes en god relasjon mellom bruker og NAV Fokus på brukermedvirkning - jobbe med å ansvarliggjøre bruker og se konsekvenser av egne valg

6 Fra målgruppetenkning til individfokus
Inngangsvilkår Målgruppens kjennetegn Brukerens situasjon Nåsituasjon Arbeidsevnevurdering Fordeling Målgruppens rettigheter Brukerens behov Generell virkemiddelmeny Rammeverk Skjønnsutøvelse

7 Agenda - Prinsipper for bistand til brukerne - Rammeverk for arbeidsmetodikk i NAV - Arbeidsevnen i sentrum - Planer og velferdskontrakter - Tiltak og virkemidler - Et nytt helhetlig bistandsløp

8 Overordnet modell for arbeidsprosesser
Bestilling Kartlegging Arbeidsevne-/funksjons- evnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

9 Agenda - Prinsipper for bistand til brukerne - Rammeverk for arbeidsmetodikk i NAV - Arbeidsevnen i sentrum - Planer og velferdskontrakter - Tiltak og virkemidler - Et nytt helhetlig bistandsløp

10 Overordnet modell for arbeidsprosesser
Bestilling Kartlegging Arbeidsevne-/funksjons- evnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

11 Arbeidsevne i NAVs metodiske arbeid
Arbeidsevnen beskriver brukerens nåsituasjon og derved avstanden til det framtidige målet - arbeid. Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Arbeidsevne

12 Eksempel: Arbeidsevne - inkludering
Arbeidssøker Inntektssikring Faglige kvalifikasjoner Sosiale ferdigheter Jobbsøke- ferdigheter Yteevne Arbeid Faglige krav Krav til Personlige egenskaper Rekrutterings- strategi Ytelseskrav Arbeidsgiver

13 Verktøy for arbeidsevnevurderinger – hva kreves?
Forvaltningsfokus Arbejds- evne- metode Funksjons- vurdering Arbeids- evne Enkel Kompleks Arbeids- ferdighets- profil KIS ICF Veiledningsfokus

14 Verktøy for arbeidsevnevurderinger – hva kreves?
Forvaltningsfokus Verktøy for NAV-kontoret for vurdering av Inngangsvilkår Enkel Kompleks Veilednings- verktøy for NAV-kontoret Veilednings- verktøy for spesialtjenester Veiledningsfokus

15 Agenda - Prinsipper for bistand til brukerne - Rammeverk for arbeidsmetodikk i NAV - Arbeidsevnen i sentrum - Planer og velferdskontrakter - Tiltak og virkemidler - Et nytt helhetlig bistandsløp

16 Overordnet modell for arbeidsprosesser
Bestilling Kartlegging Arbeidsevne-/funksjons- evnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

17 Koordinering av planverk i NAV
Løpende planlegging VELFERDSKONTRAKT Handlingsplan Plan: En gjensidig avtale som forplikter begge parter utarbeides, planen brukes for å systematisere arbeidet mot målet. Individuell plan

18 Agenda - Prinsipper for bistand til brukerne - Rammeverk for arbeidsmetodikk i NAV - Arbeidsevnen i sentrum - Planer og velferdskontrakter - Tiltak og virkemidler - Et nytt helhetlig bistandsløp

19 Overordnet modell for arbeidsprosesser
Bestilling Kartlegging Arbeidsevne-/funksjons- evnevurdering Inngangsvilkår ytelser Plan Gjennomføring Evaluering Oppfølging Midlertidige ytelser Varige ytelser Arbeid og deltakelse

20 Tiltak og virkemidler PERSPEKTIV Forebygging Inkludering Aktivisering
Utrede og kartlegge arbeidsevne Opprettholde og bedre arbeidsevne Benytte arbeidsevne MÅL Beholde arbeid Skaffe arbeid Øke deltakelse

21 Tiltak og virkemidler: Utrede og kartlegge arbeidsevnen
Kompetansekartlegging/-profil Medisinsk/sosial kartlegging/trening Arbeidspsykologisk/pedagogisk vurdering Avklaringstiltak Arbeidstrening AMO-kurs

22 Tiltak og virkemidler: Øke arbeidsevnen
Medisinsk behandling/opptrening Sosial trening/mestringstrening Arbeidsrettet rehabilitering Arbeidstrening Kvalifisering

23 Tiltak og virkemidler: Benytte arbeidsevnen
Formidling Tilrettelegging Arbeid med bistand Skjermet sysselsetting Tidsubegrenset lønnstilskudd

24 Agenda - Prinsipper for bistand til brukerne - Rammeverk for arbeidsmetodikk i NAV - Arbeidsevnen i sentrum - Planer og velferdskontrakter - Tiltak og virkemidler - Et nytt helhetlig bistandsløp

25 Veien til jobb skal bli enklere
NY MODELL Sykepenger Sykmeldt Sykmeldt Sykepenger Behandling Arbeids- Trening Kvalifisering Tilrette- legging Ny Midlertidig Folketrygd- ytelse Rehab. penger Behandling Attførings- penger Attførings- bistand Tidsbegr. uførestønad Behandling JOBB Uføretrygd Uføretrygd

26 Fra sykmelding til attføring
Oppfølgings- plan 6 uker Funksjons- vurdering Arbeidsgiver Arbeidstaker Bedrifts- interne tiltak Arbeidsgiver Arbeidstaker (BHT/tillitsvalgt/ Verneombud) Dialogmøte Revisjon av plan 12 uker NAV Dialogmøte NAV Arbeidstaker Arbeidsgiver 6 mnd Resultater vurderes Yrkes- rettet attføring

27 Arbeidsrettet bistand til personer med nedsatt arbeidsevne (attføring/rehabilitering)
Sykmeldt Arbeidssøker Sosialhjelp Arbeidsevne- vurdering Vedtak inngangs- vilkår Avklaring Handlingsplan Velferds- kontrakt Behandling Arbeidstrening Kvalifisering Øke arbeidsevne Formidling Tilrettelegging Benytte arbeidsevne


Laste ned ppt "Agenda - Prinsipper for bistand til brukerne - Rammeverk for arbeidsmetodikk i NAV - Arbeidsevnen i sentrum - Planer og velferdskontrakter - Tiltak og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google