Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsrådgivning Eldrid Hodneland Rasmussen. NAV, 05.07.2014Side 2 Disposisjon  Litt om NAV-reformen  Yrkesrettet attføring  NAV Arbeidsrådgivning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsrådgivning Eldrid Hodneland Rasmussen. NAV, 05.07.2014Side 2 Disposisjon  Litt om NAV-reformen  Yrkesrettet attføring  NAV Arbeidsrådgivning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsrådgivning Eldrid Hodneland Rasmussen

2 NAV, 05.07.2014Side 2 Disposisjon  Litt om NAV-reformen  Yrkesrettet attføring  NAV Arbeidsrådgivning  Tiltak og virkemidler

3 NAV, 05.07.2014Side 3 NAV  Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006 (Aetat og trygdeetaten).  Sosialtjenesten i kommunene og etaten vil sammen utgjøre Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), som skal være etablert innen 2010.  ”Én felles dør” for brukeren.  Dette er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid.

4 NAV, 05.07.2014Side 4 Formålet med reformen er å  få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad  gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov  få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

5 NAV, 05.07.2014Side 5 Yrkeshemmet NAV kan gi bistand til yrkeshemmede arbeidssøkere: ● Bistand knyttet til f.eks. tilrettelegging på arbeidsplassen. ● Bistand knyttet til yrkesrettet attføring. ● Bistand i forbindelse med andre trygdeytelser.

6 NAV, 05.07.2014Side 6 Yrkesrettet attføring ●Folketrygdloven § 11-5: Vilkår for rett til ytelser: Den som pga. sykdom, skade eller lyte har fått a)varig nedsatt evne til å utføre inntektsgivende arbeid, eller b)vesentlig innskrenket mulighet til å velge yrke eller arbeidsplass. Ved vurdering legges det vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn, arbeidsmuligheter på hjemstedet og arbeidsmuligheter på andre steder der det er rimelig at vedkommende tar arbeid.

7 NAV, 05.07.2014Side 7 Attføring forts. ● Dersom en får innvilget attføring vurderer NAV videre: § 11-6 Nødvendige og hensiktsmessige tiltak: Det vurderes tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for at medlemmet skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid. ● Ytelser i forbindelse med utdanning gis i inntil tre år. Det kan gjøres unntak dersom medlemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke kan gjennomføre en nødvendig og hensiktsmessig utdanning i løpet av tre år og er i en utdanningssituasjon som avviker vesentlig fra den som gjelder for andre. ● Krav om yrkesrettet attføring fremsettes ved NAV lokalt.

8 NAV, 05.07.2014Side 8 NAV Arbeidsrådgivning ● Rådgivende 2. linjetjeneste i NAV. Finnes i alle fylker. ● Bistå NAV lokal med utredning/kartlegging og rådgivning/veiledning, hovedsakelig på attføringsfeltet. ● Pr. i dag 23 ansatte i Hordaland.

9 NAV, 05.07.2014Side 9 Fagområder ●Pedagoger/Spesialpedagoger: Utrede funksjonsevne/utprøving, øke innsikt i arbeids- og studieevne, kartlegge lese- og skrivevansker. ●Psykologer: Utrede interesser, evner og personlighetsmessige forutsetninger.

10 NAV, 05.07.2014Side 10 ●Spesialtjeneste for syn, hørsel og nevrologiske skader/sykdommer: Utredning og rådgivning for disse gruppene. Dekker Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. ●Diverse rådgivere: Veiledere, diverse prosjekt (f.eks. innen psykiatri), rådgiver for særlig utsatte grupper (eks. Asberger), LAR-konsulent (personer under legemiddelassistert rehabilitering – tidligere rusmisbrukere).

11 NAV, 05.07.2014Side 11 Individrettede oppgaver ●Vektlegge helsemessige begrensninger, personlige forutsetninger, ressurser, evner, kompetanse, interesser og arbeidsmarked. ●Vår primæroppgave er å gi råd, veilede og avklare yrkeshemmede arbeidssøkere mht. hva som kan være høvelig arbeid og hensiktsmessige og nødvendige tiltak. ●Målet er å lage en realistisk aktivitetsplan. ●Arbeidsverktøy: -Samtale -Tester/prøver -Utprøving, observasjon

12 NAV, 05.07.2014Side 12 Systemrettede oppgaver ●Kontakt med NAV lokal. Veiledning til saksbehandlere i 1. linjen. ●Implementering og utvikling av metode på attføringsfeltet. ●Kontakt med tilstøtende instanser (helsevesen, kompetansesentre, PPT, skoler osv.). ●Prosjekt og analysearbeid.

13 NAV, 05.07.2014Side 13 Pedagogisk avdeling ●Utprøving/arbeidsevnevurdering/Utredning av lese- og skrivevansker: Fysisk-, psykisk-, eller sosialt yrkeshemmede, som trenger litt mer tid og hjelp til å finne ut om mulighetene og begrensningene i forhold til arbeidslivet. De kan ha: - Usikkerhet i forhold til egne forutsetninger mht. arbeids- og studiekapasitet/-evne. - Behov for mer kunnskap om krav til ferdigheter innen ulike yrker og utdanninger.

14 NAV, 05.07.2014Side 14 ● Kan prøve seg innen teori, kontorrelaterte oppgaver eller mer praktiske oppgaver. ● Utvidet yrkesveiledning/interesseavklaring. ● Vurdere arbeidsplasstilrettelegging, bistå med hjelpemiddelvurdering, i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen. ● Utrede evt. lese- og skrivevansker. Vurdere betydningen av dette i forhold til utdanning/arbeid. Evt. bistå med søknad om hjelpemidler via NAV Hjelpemiddelsentralen.

15 NAV, 05.07.2014Side 15 Noen tiltak og virkemidler  Utdanning under attføring (Inntil 3 år. Muligheter for unntak).  Attførings-/arbeidsmarkedsbedrifter/vekstbedrifter (f.eks. Åstvedt, Designtrykkeriet, Fretex, Blima, Grønneviken, ASVO Bergen, ALF, Bjørkhaug Arbeidsfellesskap, Nordnes Verksteder, Midtun verksteder og Breistein Industrier).  Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS).  Arbeidspraksis i ordinær virksomhet.  Arbeid med Bistand (AB).

16 NAV, 05.07.2014Side 16 Forts.  Lønnstilskudd (ordinært (12 mnd), langvarig (inntil 3 år) eller tidsubestemt (TULT)).  Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTA) (uføretrygd i bunn).  Tilrettelegging/Hjelpemidler.  Fadder.  Funksjonsassistent (for personer med fysisk funksjonsnedsettelse, via Hjelpemiddelsentralen).

17 NAV, 05.07.2014Side 17 Ved behov for bistand…… ● Ta kontakt med ditt NAV lokalt. ● For kontakt med NAV Arbeidsrådgivning kan undertegnede kontaktes: Eldrid Hodneland Rasmussen Tlf. 55 54 33 00 / 55 54 28 29 Mail: Eldrid.Rasmussen@nav.noEldrid.Rasmussen@nav.no


Laste ned ppt "Arbeidsrådgivning Eldrid Hodneland Rasmussen. NAV, 05.07.2014Side 2 Disposisjon  Litt om NAV-reformen  Yrkesrettet attføring  NAV Arbeidsrådgivning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google