Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldrid Hodneland Rasmussen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldrid Hodneland Rasmussen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldrid Hodneland Rasmussen
Arbeidsrådgivning

2 Disposisjon Litt om NAV-reformen Yrkesrettet attføring NAV Arbeidsrådgivning Tiltak og virkemidler

3 NAV Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006 (Aetat og trygdeetaten). Sosialtjenesten i kommunene og etaten vil sammen utgjøre Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), som skal være etablert innen 2010. ”Én felles dør” for brukeren. Dette er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid.

4 Formålet med reformen er å
få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

5 Yrkeshemmet NAV kan gi bistand til yrkeshemmede arbeidssøkere:
● Bistand knyttet til f.eks. tilrettelegging på arbeidsplassen. ● Bistand knyttet til yrkesrettet attføring. ● Bistand i forbindelse med andre trygdeytelser.

6 Yrkesrettet attføring
● Folketrygdloven § 11-5: Vilkår for rett til ytelser: Den som pga. sykdom, skade eller lyte har fått a) varig nedsatt evne til å utføre inntektsgivende arbeid, eller b) vesentlig innskrenket mulighet til å velge yrke eller arbeidsplass. Ved vurdering legges det vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn, arbeidsmuligheter på hjemstedet og arbeidsmuligheter på andre steder der det er rimelig at vedkommende tar arbeid.

7 Attføring forts. ● Dersom en får innvilget attføring vurderer NAV videre: § Nødvendige og hensiktsmessige tiltak: Det vurderes tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for at medlemmet skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid. ● Ytelser i forbindelse med utdanning gis i inntil tre år. Det kan gjøres unntak dersom medlemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke kan gjennomføre en nødvendig og hensiktsmessig utdanning i løpet av tre år og er i en utdanningssituasjon som avviker vesentlig fra den som gjelder for andre. ● Krav om yrkesrettet attføring fremsettes ved NAV lokalt.

8 NAV Arbeidsrådgivning
● Rådgivende 2. linjetjeneste i NAV. Finnes i alle fylker. ● Bistå NAV lokal med utredning/kartlegging og rådgivning/veiledning, hovedsakelig på attføringsfeltet. ● Pr. i dag 23 ansatte i Hordaland.

9 Fagområder ● Pedagoger/Spesialpedagoger:
Utrede funksjonsevne/utprøving, øke innsikt i arbeids- og studieevne, kartlegge lese- og skrivevansker. ● Psykologer: Utrede interesser, evner og personlighetsmessige forutsetninger.

10 ● Spesialtjeneste for syn, hørsel og nevrologiske skader/sykdommer:
Utredning og rådgivning for disse gruppene. Dekker Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. ● Diverse rådgivere: Veiledere, diverse prosjekt (f.eks. innen psykiatri), rådgiver for særlig utsatte grupper (eks. Asberger), LAR-konsulent (personer under legemiddelassistert rehabilitering – tidligere rusmisbrukere).

11 Individrettede oppgaver
● Vektlegge helsemessige begrensninger, personlige forutsetninger, ressurser, evner, kompetanse, interesser og arbeidsmarked. ● Vår primæroppgave er å gi råd, veilede og avklare yrkeshemmede arbeidssøkere mht. hva som kan være høvelig arbeid og hensiktsmessige og nødvendige tiltak. ● Målet er å lage en realistisk aktivitetsplan. ● Arbeidsverktøy: - Samtale - Tester/prøver - Utprøving, observasjon

12 Systemrettede oppgaver
● Kontakt med NAV lokal. Veiledning til saksbehandlere i linjen. ● Implementering og utvikling av metode på attføringsfeltet. ● Kontakt med tilstøtende instanser (helsevesen, kompetansesentre, PPT, skoler osv.). ● Prosjekt og analysearbeid.

13 Pedagogisk avdeling ● Utprøving/arbeidsevnevurdering/Utredning av lese- og skrivevansker: Fysisk-, psykisk-, eller sosialt yrkeshemmede, som trenger litt mer tid og hjelp til å finne ut om mulighetene og begrensningene i forhold til arbeidslivet. De kan ha: - Usikkerhet i forhold til egne forutsetninger mht. arbeids- og studiekapasitet/-evne. - Behov for mer kunnskap om krav til ferdigheter innen ulike yrker og utdanninger.

14 ● Kan prøve seg innen teori, kontorrelaterte oppgaver eller mer praktiske oppgaver.
● Utvidet yrkesveiledning/interesseavklaring. ● Vurdere arbeidsplasstilrettelegging, bistå med hjelpemiddelvurdering, i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen. ● Utrede evt. lese- og skrivevansker. Vurdere betydningen av dette i forhold til utdanning/arbeid. Evt. bistå med søknad om hjelpemidler via NAV Hjelpemiddelsentralen.

15 Noen tiltak og virkemidler
Utdanning under attføring (Inntil 3 år. Muligheter for unntak). Attførings-/arbeidsmarkedsbedrifter/vekstbedrifter (f.eks. Åstvedt, Designtrykkeriet, Fretex, Blima, Grønneviken, ASVO Bergen, ALF, Bjørkhaug Arbeidsfellesskap, Nordnes Verksteder, Midtun verksteder og Breistein Industrier). Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Arbeidspraksis i ordinær virksomhet. Arbeid med Bistand (AB).

16 Forts. Lønnstilskudd (ordinært (12 mnd), langvarig (inntil 3 år) eller tidsubestemt (TULT)). Varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTA) (uføretrygd i bunn). Tilrettelegging/Hjelpemidler. Fadder. Funksjonsassistent (for personer med fysisk funksjonsnedsettelse, via Hjelpemiddelsentralen).

17 Ved behov for bistand……
● Ta kontakt med ditt NAV lokalt. ● For kontakt med NAV Arbeidsrådgivning kan undertegnede kontaktes: Eldrid Hodneland Rasmussen Tlf / Mail:


Laste ned ppt "Eldrid Hodneland Rasmussen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google