Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Hjelpemiddelsentral Hva kan hjelpemiddelsentralen bistå med for at flere med funksjonsnedsettelser kan delta i arbeidslivet ? Arbeidsmetoder og samhandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Hjelpemiddelsentral Hva kan hjelpemiddelsentralen bistå med for at flere med funksjonsnedsettelser kan delta i arbeidslivet ? Arbeidsmetoder og samhandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Hjelpemiddelsentral Hva kan hjelpemiddelsentralen bistå med for at flere med funksjonsnedsettelser kan delta i arbeidslivet ? Arbeidsmetoder og samhandling Kurs Norsk Ergoterapeutforbund - ARBEIDSDELTAGELSE 19.09.2012 Bente Brunsberg NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

2 NAV, 21.06.2014Side 2 Kjernevirksomhet – hjelpemiddelsentralen  NAV Hjelpemidler og tilrettelegging skal tilrettelegge for selvstendighet, mestring, aktivitet og deltagelse for personer i alle aldre med ulike funksjonsnedsettelser  Være et ressurs- og kompetansesenter i NAV om hvordan hjelpemidler, tolk, assistanseordninger og ergonomiske tiltak kan kompensere for eller avhjelpe funksjonstap  Hjelpemiddelsentral i alle fylker, Oslo og Akershus – èn sentral

3 NAV, 21.06.2014Side 3 Overordnet målsetting i NAV  Overordnet mål i NAV: – flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad  Jobbstrategi 2012 – fokus på de unge (under 30år) med funksjonsnedsettelser

4 NAV, 21.06.2014Side 4 Strategiske mål – 5 år Våre tjenester skal bidra til: 1. at alle unge under 30 år får tilrettelagt utdanningsløp/arbeidsliv og har en kompetanseplan ved overgang til videregående skole 2. at alle barn går i tilrettelagt barnehage/skole 3. at alle med funksjonsnedsettelser som ønsker arbeid får et relevant tilbud fra NAV 4. at alle har en mulighet for deltakelse i dagligliv og samfunn 5. at alle omsorgsboliger er tilrettelagt

5 NAV, 21.06.2014Side 5 Kompetanse ved Nav Hjelpemiddelsentral  Helse  Funksjon  Hjelpemidler  Tilrettelegging  Tverrfaglig kompetanse: bevegelse, syn, hørsel, kognisjon, ergonomi, teknisk, lovverk, tolk mm. Hjelpemiddelsentralen har tilretteleggingskompetanse knyttet til ulike funksjonsnedsettelser

6 NAV, 21.06.2014Side 6 Ved behov for tilrettelegging for brukere i arbeidslivet kan Nav Hjelpemiddelsentral  Bistå brukere, terapeuter, arbeidsgivere og andre (SAMARBEIDSPARTNERE) med å finne gode løsninger og hensiktsmessige hjelpemidler  Formidle hjelpemidler til mennesker med nedsatt funksjonsevne –under utdanning –under arbeidsavklaring –i ordinært arbeid

7 NAV, 21.06.2014Side 7

8 NAV, 21.06.2014Side 8 NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltagelse PPT Arbeids- giver NAV Hjelpe- middel sentral Kommunehelse tjenesten – ergoterapeut BHT NAV- konto r NAV Arbeidsliv- senter Skole Sykehus Arbeidstaker Mange aktører

9 NAV, 21.06.2014Side 9. Arbeidstaker Evaluering tilbake- melding Utredning / funksjonsv urdering Alternative tiltak vurderes Søknad Vedtak Anskaffelse Tilpasning, spesialtilpasning Veiledning Opplæring Oppfølgin g Reparasjoner teknisk service Utprøvning vurdering valg Praktisk problem Målsetting Oppfølgings- aktivititetspla n

10 NAV, 21.06.2014Side 10 Hva kan Nav Hjelpemiddelsentral bidra med?  KURS til samarbeidspartnere  Rådgivning/ informasjon  Arbeidsplassbesøk  Utredning/ utprøving  Tekniske hjelpemidler  Tilskudd til ombygging av maskiner  Tilrettelegging av fysisk miljø

11 NAV, 21.06.2014Side 11 Hva kan Nav Hjelpemiddelsentral bidra med – forts ?  Tolketjeneste for hørselshemmede og døvblinde  Lese- og sekretærhjelp - for svaksynte og blinde  Funksjonsassistanse for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser i ordinært arbeid

12 NAV, 21.06.2014Side 12 Flere lover regulerer ansvaret for tilrettelegging i forhold til skole og arbeidsliv  Opplæringsloven (videregående skole)  Arbeidsmiljøloven  Plan- og bygningsloven  Universitets- og høyskoleloven  Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven  Folketrygdloven § 10-5 – Når ingen andre lover kommer til anvendelse Vi kan gi råd og veileding om tilretteleggingsmuligheter uavhengig av finansieringsansvaret

13 NAV, 21.06.2014Side 13 Vilkår for hjelpemidler og tilrettelegging fra folketrygden etter § 10-5  Sykdom, skade, lyte  Varig nedsatt arbeidsevne  Vesentlig innskrenket mulighet til å velge yrke/ arbeidsplass  Nødvendig og hensiktsmessig for å skaffe/ beholde arbeid  Ved uførepensjon; dersom det vil føre til bortfalt/ redusert ytelse

14 NAV, 21.06.2014Side 14 Anskaffelse, opplæring og reparasjon  Stønad kan gis som utlån, tilskudd eller lån  Ved tilskudd - må anskaffes av arbeidsgiver  NB Det gis ikke refusjon for hjelpemidler som er anskaffet  Nødvendig opplæring bør avklares før søknad  Hjelpemiddelsentralen har ansvar for reparasjon ved utlån, ikke ved tilskudd

15 NAV, 21.06.2014Side 15 MER INFORMASJON ………….  Se www.nav.nowww.nav.no  Skjemaveileder  Kontakt oss gjerne på telefon for drøfting – rådgiving  Behov for bistand – utredning/utprøving – skriftlig henvisning H12  Søknad – kontakt oss på forhånd – komplett søknad gir raskere svar Hjelpemidler Tilrettelegging

16 NAV, 21.06.2014Side 16 Ved behov for utredning/ utprøving  Skriftlig henvisning  Bruk Nav.no/Skjemaer/Privatperson og finn H 12 ”Hjelpeskjema for hjelpemidler/ tiltak i arbeidslivet/ arbeidsrettet aktivitet/ utdanning”  H 12 benyttes som vedlegg til søknad om hjelpemidler, sikrer nødvendig dokumentasjon

17 NAV, 21.06.2014Side 17 Tilretteleggingsgaranti  = serviceerklæring fra NAV  Kan gis arbeidstakere, arbeidssøkere og virksomheter  Ordning som skal sikre arbeidstaker og arbeidsgiver trygghet for at personer med funksjonsnedsettelse får nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging.  Fast kontaktperson  Oppfølgingsplan med tidsfrister  Omfatter alle støtteordninger i NAV

18 NAV, 21.06.2014Side 18 Eksempler på arbeidsplasshjelpemidler  Synshjelpemidler til PC (eks forstørrelsesprogram)  Spesielle arbeidsstoler og sitteputer  Automatiske døråpnere  Ombygning av traktor  Hjelpemidler til telefon, møter og varsling for hørselshemmede  Huskehjelpemidler  Stemmeforsterker  Ekstra rullestol på jobben  Programvare for dyslektikere  Betjeningshjelpemidler for PC (bevegelseshemmede)

19 NAV, 21.06.2014Side 19 Et eksempel  Henvendelse fra HR i stor statlig virksomhet  Ansatt med MS, går med krykker, kognitive vansker og fatigue  Bestilling: MRS og trappeheis  Kontakt med arbeidstaker, leder og HR  Samarbeid med terapeut fra kommunen  Felles arbeidsplassbesøk  Anbefalt tilrettelegging: ERS, huskehjelpemiddel, døråpner,

20 NAV, 21.06.2014Side 20 Når vi lykkes………….  Bidrar vi til redusert sykefravær  Bidrar vi til at funksjonshemmede kan delta i arbeidslivet  Bidrar vi til at funksjonshemmede får bedre livskvalitet…..!?


Laste ned ppt "NAV Hjelpemiddelsentral Hva kan hjelpemiddelsentralen bistå med for at flere med funksjonsnedsettelser kan delta i arbeidslivet ? Arbeidsmetoder og samhandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google