Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virkemidler i NAV Seksjonssjef Tron Helgaker, Arbeids- og velferdsdirektoratet Fellesforbundets industripolitiske konferanse 14.august 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virkemidler i NAV Seksjonssjef Tron Helgaker, Arbeids- og velferdsdirektoratet Fellesforbundets industripolitiske konferanse 14.august 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virkemidler i NAV Seksjonssjef Tron Helgaker, Arbeids- og velferdsdirektoratet Fellesforbundets industripolitiske konferanse 14.august 2009

2 NAV, 20.06.2014Side 2 Arbeidsmarkedspolitikkens oppgaver  Kan i liten grad påvirke etterspørsel etter arbeidskraft.  Øke fleksibiliteten i arbeidsmarkedet gjennom å fremme aktiv jobbsøking, arbeidsformidling og bruk av tiltak – Ledig arbeidskraft formidles til de deler av arbeidsmarkedet der det er ledige stillinger og etterspørsel etter arbeidskraft. – Justere kompetansen hos de ledige i samsvar med etterspørselen.  Opprettholde aktivitet og kvalifikasjoner hos de arbeidsledige i langvarige lavkonjunkturer.  Ikke sette inn arbeidsmarkedstiltak for tidlig i ledighetsløpet, slik at ordinær jobbsøking hemmes.

3 NAV, 20.06.2014Side 3 Prinsipper for effektiv tiltaksbruk  Begrenset varighet: Tiltakene bør kunne trappes raskt opp og ned i tråd med konjunkturene og den individuelle deltakelsen må være midlertidig.  Unngå fortrengning: Sysselsettingstiltak må ikke fortrenge ordinære jobber og opplæringstiltak må ikke erstatte ordinær utdanning.  Disponibilitet for deltakerne: Tiltakene må ikke bidra til en innlåsingseffekt som gjør at deltakerne ikke er disponible for det ordinære arbeidsmarkedet mens de er i tiltak.  Egenandeler for arbeidsgiverne: Arbeidsgiverne bør ikke kompenseres fullt ut (f.eks. lønnstilskudd lavere enn 100 pst) for å hindre fortrengning.

4 NAV, 20.06.2014Side 4 Arbeidsrettede tiltak og utdanning  Arbeidsrettede tiltak – Opplæringstiltak – AMO – Avklaringstiltak – Oppfølgingstiltak – Arbeidspraksis – Lønnstilskudd – Kvalifiseringstiltak i arbeidsmarkedsbedrift – Bedriftsintern opplæring  Utdanning – Utdanning innenfor det ordinære utdanningssystemet kan inngå som en del av en aktivitetsplan for personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt. – Opplæringen/utdanningen skal tilpasses individuelle behov og mulighetene på arbeidsmarkedet

5 NAV, 20.06.2014Side 5 Arbeidsrettede tiltak for ansatte / bedrifter  Finansuro og nedgangskonjunkturer – økt behov for omstilling og oppkvalifisering av ansatte  Ansatte i bedrifter som trues av nedbemanning og permitterte – viktig gruppe og ivareta for arbeidsmarkedspolitikken  Arbeidsmarkedspolitikkens bidrag til personer som har et ansettelsesforhold, er hovedsakelig korte yrkesrettede kvalifiseringskurs  NAV kan ikke gi direkte driftsstøtte til bedrifter  Hovedsakelig to arbeidsrettede tiltak som er aktuelle for ansatte i en usikker sysselsettingssituasjon; – Bedriftsintern opplæring (BIO) – Arbeidsmarkedsopplæring i bedrift (AMO i bedrift)

6 NAV, 20.06.2014Side 6 Bedriftsintern opplæring (BIO)  Innrettingen av bedriftsintern opplæring har en viktig grenseflate mot regelverket for statsstøtte og de beskrankninger som følger av dette – konkurransevridning – subsidiering  Politikerne, partene i arbeidslivet og enkeltbedriftene har ofte svært høye forventninger til tiltaket i forhold til det som er mulig å etterkomme i forhold til bestemmelsene i gledende forskrift – Inngangsvilkår – Tilskuddsperiodens lengde – Støttesatser  Nav skal være løsningsorientert innenfor rammene av regelverket

7 NAV, 20.06.2014Side 7 Bedriftsintern opplæring (BIO)  BIO-tilskudd skal bidra til å: – motvirke utstøting fra arbeidslivet ved større omstillinger, – opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillings- eller strukturproblemer som er av særlig alvorlig karakter for arbeidsmarkedet, eller – rekruttere til ledige stillinger som det er vanskelig å besette  Formålet med BIO er å gi tilskudd til kvalifisering av arbeidstakere for å styrke kompetansen slik at de lettere kan beholde eller få nytt arbeid  Det er et krav at kvalifiseringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening  Inngangsvilkåret er at bedriften har omstillings- eller strukturproblemer, evt rekrutteringsproblemer

8 NAV, 20.06.2014Side 8 Hva er omstillings- eller strukturproblemer i denne sammenheng?  Omstilling – vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablering på nye markeder – dette kan innebære en gjennomgående endring av produksjonsmåter, et skifte av produksjonsutstyr, eller en overgang til nye produkter eller tjenester. Endring i produksjonsmåte stiller andre krav til de ansattes kompetanse  Strukturproblemer – de ansatte har ikke den kompetansen arbeidsgiver trenger – de ansatte trenger oppdatering/endring av sin kompetanse

9 NAV, 20.06.2014Side 9 Hvem kan få BIO?  BIO -tilskudd til bedrifter som; – gjennomfører opplæring av egne ansatte – ansetter personer som er registrert hos NAV og må gjennomgå opplæringsprogram for å kunne gå inn i ledige jobber som er vanskelig å besette  NAV kan innvilge støtte til bedrifter for å styrke de ansattes kompetanse og muligheter på arbeidsmarkedet  BIO kan bare gis til ansatte som mottar lønn – ikke helt permitterte  Delvis permitterte kan delta på Bedriftsintern opplæring i tidsrom hvor arbeidsgiver utbetaler lønn  Den samlede opplæringstiden skal som hovedregel ikke overstige 13 hele uker per ansatt

10 NAV, 20.06.2014Side 10 Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) i bedrift  Målsetting med bedriftsintern opplæring som AMO-kurs er å; – motvirke utstøting fra arbeidslivet ved større omstillinger, – opprettholde og styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillings- eller strukturproblemer som er av særlig alvorlig karakter for arbeidsmarkedet, eller – rekruttere til ledige stillinger som det er vanskelig å besette  Bedriften dekker lønnskostnader til de ansatte, NAV dekker opplæringskostnader og dagpenger til permitterte som fyller vilkårene for dagpenger  I samarbeid med NAV fylke kan opplæringen tilpasses den enkeltes bedrifts/bransje særskilte behov  Krav at deltakerne skal være over 19 år  Varighet på inntil ti måneder

11 NAV, 20.06.2014Side 11 BIO eller AMO i Bedrift  AMO må anskaffes etter Lov om offentlige anskaffelser (3 mnd bør beregnes), BIO har ikke dette kravet  BIO har sine begrensninger ift målgruppe (personer som er i jobb – ikke permitterte) og varighet (13 uker) - AMO i bedrift kan benyttes både for ansatte og permitterte og kan ha lengre varighet (inntil ti mnd)  For noen bedrifter er det viktig med lønnssubsidier i kvalifiseringsperioden – kun BIO gir tilskudd til å dekke lønnsutgifter  Om AMO eller BIO skal benyttes bør gjøres i dialog med bedriften  Begge tiltakene krever god dialog mellom bedriften og NAV!

12 NAV, 20.06.2014Side 12 Lærlinger  For oppsagte/eller permitterte lærlinger kan arbeidsrettede tiltak (Arbeidspraksis) benyttes inntil lærekontrakten gjenopptas hos samme eller ny bedrift.  Det forutsettes at NAVs bistand skjer innenfor rammene av samarbeidet med fylkeskommunen, at lærlingen beholder sine rettigheter i opplæringsloven og at det ikke gis kryssubsidiering.


Laste ned ppt "Virkemidler i NAV Seksjonssjef Tron Helgaker, Arbeids- og velferdsdirektoratet Fellesforbundets industripolitiske konferanse 14.august 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google