Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Hjelpemiddelsentral Oppland sin rolle i velferdssamfunnet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Hjelpemiddelsentral Oppland sin rolle i velferdssamfunnet."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland sin rolle i velferdssamfunnet.

2 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 2 Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV lokal + spes.enh. M.fl.

3 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 3 Organisasjonskart for NAV Hjelpemiddelsentral Oppland Seksjon Arbeidsplass Seksjon Bevegelse/bil Seksjon IKT Seksjon Kommunikasj./kogniti v Seksjon Hørsel Seksjon Syn Seksjon Tolk Seksjon Vedtak Driftsoperatør eiendom Seksjon Lager Seksjon Kundesenter Seksjon Teknisk Transport Avdelingsdirektør Avdelingsleder Formidling og rådgivning Avdelingsleder Forvaltning og logistikk

4 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 4 Formidlingssystemet i Oppland  Oppdage behov  Bistå i utredning av totalsituasjonen  Delta i utforming av mål for rehabiliteringen  Ta ansvar for utprøving av hjelpemiddelet  Veilede brukeren i valg av hjelpemidler  Levere ut hjelpemiddelet  Tilpasse hjelpemiddelet  Lære brukeren å anvende hjelpemiddelet, og gjenta dette hvis nødvendig  Følge opp bruken av hjelpemiddelet, evt. vurdere om det har oppstått endrede behov  Bistå brukeren med vanlig vedlikehold, og formidler reparasjonsbehov til Hjelpemiddelsentralen  Sørge for tilbakelevering av hjelpemiddelet når behovet er falt bort  Kontaktpersonen er hjelpemiddelsentralens kontakt i kommunen  Bistå førstelinjetjenesten som ressurs- og kompetansesenter  Veilede og gi førstelinjetjenesten og andre samarbeidspartnere nødvendig opplæring  Spesialtilpasse hjelpemiddelet hvis nødvendig  Forvalte folketrygdens midler i hht. lover og regler. HMS = andrelinje Førstelinjen Brukeren • Melde behov til førstelinjen • Redegjøre for egen situasjon • Delta i utprøving • Ha innflytelse på valg av tiltak • Lære seg å bruke og ivareta hjelpemiddelet • Melde behov for endring Brukerne tar kontakt med ergoterapeut/ fyioterapeut i sin kommune hvis de har behov for hjelpemidler !!!!

5 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 5 Hva er er et hjelpemiddel? • Et hjelpemiddel er en gjenstand som bidrar til å redusere funksjonshemmedes praktiske problemer ved at det: • forebygger uheldige konsekvenser av skaden eller sykdommen • bedrer funksjonsevnen • bedrer aktivitetsevnen • letter deltagelse • letter pleie av mennesker med funksjonshemning

6 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 6 Før hjelpemidler velges som tiltak • Trening skal komme før kompensering, eller side ved side. • Hjelpemidler skal ikke erstatte behandling, opplæring, rehabilitering, attføring eller nødvendig personhjelp.

7 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 7 Hva er er et hjelpemiddel?  Utstyr som klart faller utenfor hjelpemiddelbegrepet er vanlig utrustning i hjemmet, så som vanlige møbler, brunevarer, hvitevarer, alminnelig kjøkkenutstyr. Videre alle typer klær herunder spesialsydde klær, alle typer bøker, samt læremidler som brukes i pedagogisk sammenheng, for eksempel i barnehage, skole- og utdannelsessituasjon.

8 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 8 Funksjonshemning Praktiske problemer Miljøets krav Løsning Individets forutsetninger Funksjon “Gap-modellen” - funksjonshemming og kompensering - Hjelpemidler - Trening - Opplæring - Omsorg - Støtte

9 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 9 9

10 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 10

11 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 11 11

12 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 12 12

13 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 13 13

14 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 14 14

15 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 15 15

16 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 16 16

17 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 17 17

18 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 18 18

19 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 19 Tekniske hjelpemidler til hjem, skole, arbeid og fritid Lese- og sekretærhjelp Hjelpemidler - et av flere mulige tiltak Tolkehjelp Personlig assistent Funksjons- assistent Opptrening Støttekontakt Endring av arbeidsmetode Tilretteleggingstilskudd m.fl. Og andre tiltak i regi av private og offentlige virksomheter….

20 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 20 Hjelpemiddelformidling - et samspill mellom flere aktører NAV Lokalt NAV Hjelpemid- delsentral NAV

21 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 21 Praktisk problem Spesialtilpasning og transport Utredning/kartlegging av totalsituasjonen Målsetting Rehab.plan/Attføringsplan Utprøving, vurdering, valg, søknad Vedtak, valg og anskaffelse Brukeren Veiledning, opplæring, trening Oppfølging Reparasjoner og teknisk service Evaluering og tilbakemelding Formidlingsprosessen – en modell Ansvar: føstelinjen Ansvar: Hjelpemiddel- sentralen

22 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 22 Stønad – i hht. lov om folketrygd • § 10-5: Stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet • § 10-6: Stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet • Når et medlem har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig eller varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte

23 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 23 • § 10-7: Stønadsformer Hjelpemidler, herunder også skolehjelpemidler og tilpasning av arbeidsplass • Jfr. folketrygdlovens § 10-17 Retten til ytelser etter dette kapitlet faller bort i den utstrekning ytelsen kommer inn under ansvarsområdet til annen lovgivning Stønad – i hht. lov om folketrygd

24 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 24 NAVs Skjemaveileder nav.no NAV.........

25 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 25 Hjelpeskjemaer (Oppland) Skjemaene fylles ut med presise informasjoner som er relevante og nødvendige for den aktuelle saken

26 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 26 Skjemaer genereres gjennom skjemaveileder (+ noen lokale)

27 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 27 Formidlingsfakta 2010  Ant. personer som hadde hjelpemidler pr. 2010: 20.104  Ant. personer som fikk hjelpemidler i 2010: 7.026  Antall hjelpemidler utlevert i 2010: 45.756  Verdi utleverte hjelpemidler i 2010: kr. 144.258.342,95

28 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 28

29 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 29 STRATEGIARBEIDET:  Regjeringens jobbstrategi  NAVs virksomhetsstrategi  NAV Hjelpemidler og tilretteleggings strategi

30 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 30 Virksomhetsstrategi

31 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 31 Hovedprioriteringer fra Virksomhetsstrategien. Fire prioriterte hovedgrep for 2012:  Styrke arbeidsmarkedskompetansen  Følge felles og tydelige krav til kvalitet og like arbeidsprosesser  Styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med brukeren  Utøve tydelig ledelse og helhetlig styring

32 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 32 Hovedprioriteringer for fylkene  Arbeid først og økt kvalitet i brukeroppfølgingen  Bistand til arbeidsgivere  Bedre brukertilfredshet  Løsningsdyktig organisasjon og en velfungerende arbeids- og velferdsforvaltning

33 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 33 Resultatområdets strategi 2012-2016  I perioden skal resultatområdet Hjelpemidler og tilrettelegging bidra til:  at alle unge under 30 år får tilrettelagt utdanningsløp / arbeidsliv og har en kompetanseplan ved overgang til videregående skole  alle barn går i tilrettelagt skole / barnehage  at alle med funksjonsnedsettelse som ønsker arbeid får et relevant tilbud fra NAV  at alle har en mulighet for deltakelse i dagligliv og samfunn  at alle omsorgsboliger er tilrettelagt

34 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 34 Hva kan NAV Hjelpemiddelsentral bidra med?  Forebyggende arbeid – møter ofte barn/ungdom med nedsatt funksjonsevne tidlig og følger dem gjennom oppveksten. Vi kan bidra til å sette fokus på arbeidsdeltakelse.  Møter mange i målgruppa for jobbstrategien som ikke er i kontakt med øvrige NAV, både ungdommer under utdanning og uføretrygdede.  Vi har et stort nettverk blant aktuelle samarbeidspartnere. Kommune- og spesialisthelsetjenesten, habilitering- /rehabiliteringsfeltet, Statped og flere andre er viktige samarbeidspartnere for NAV i dette arbeidet.

35 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 35 Assistanseordninger  NAV Hjelpemiddelsentral administrerer en del assistanseordninger som mange ikke kjenner; funksjonsassistanse, lese- og sekretærhjelp, tolk/ledsagerhjelp for døvblinde.  Alle disse ordningene kan være aktuelle virkemidler i arbeidet med å få flere med funksjonsnedsettelser ut i jobb.

36 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 36 24-timersperspektivet  Viktig at ting fungerer på hjemmebane for at man skal kunne komme i/være i jobb.  Mange er avhengig av hjelpemidler og annen tilrettelegging for å kunne fungere hjemme, i fritidsaktiviteter, transport til og fra jobb osv.  Det å ha en bolig som fungerer, hjelpemidler til personlig stell og måltider, tilpasset bil og andre former for tilrettelegging er ofte avgjørende for om man har overskudd til å være i jobb, og i så stor stillingsprosent som man ønsker.

37 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 37 Vi kan mer enn hjelpemidler!  Kompetanse om utredning av behov og tilrettelegging på arbeidsplassen/under utdanning.  Kan benytte denne i andre saker enn der vedkommende skal ha et hjelpemiddel fra oss.  Hører ofte fra andre samarbeidspartnere i og utenfor NAV: ”Vi tok ikke kontakt med dere, for vedkommende hadde ikke behov for hjelpemidler.”  Mener bl.a. vi har en del å bidra med i arbeidsevnevurderinger for enkelte brukere, spesielt de vi kjenner fra før.

38 NAV Hjelpemiddelsentral Oppland // 27.04.07Side 38


Laste ned ppt "NAV Hjelpemiddelsentral Oppland sin rolle i velferdssamfunnet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google