Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Politiske føringer Bolig, utdanning og arbeid Aktivitet og deltakelse Liv Røssland, byråd for helse og omsorg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Politiske føringer Bolig, utdanning og arbeid Aktivitet og deltakelse Liv Røssland, byråd for helse og omsorg."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Politiske føringer Bolig, utdanning og arbeid Aktivitet og deltakelse Liv Røssland, byråd for helse og omsorg

2 © Bergen kommune Aktuelle planer •Plan for habilitering og rehabilitering •Plan for personer med fysisk funksjonsnedsettelse •Tilgjengelighetsmeldingen for Bergn

3 © Bergen kommune Plan for habilitering og rehabilitering •Vedtatt mars 2007, byrådssak 22/07 •Handler om organisering, samarbeid og kompetanse •Innhold i- og oppfølging av denne:

4 © Bergen kommune Målsettinger i kommunens rehabiliteringsarbeid Mestre aktiviteter … … som er nødvendige for å delta … … på de dagliglivsarenaer som er viktige for den enkelte, deriblant utdanning og arbeid.

5 © Bergen kommune Dette fordrer følgende arbeidsprosess •Brukermedvirkning må ligge til grunn •Man må kartlegge –Både individuelle og miljømessige forutsetninger for å fungere –Både ressurser og begrensninger •Man må legge arbeid i å lage målsettinger som er viktige for bruker •Man må planlegge en arbeidsprosess som er tverrfaglig

6 © Bergen kommune En slik arbeidsprosess fordrer •En annen tenkning enn i behandling og pleie og omsorg •Egnete arbeidsverktøy •Egnet organisering •Tilstrekkelig tilgang på tiltak

7 © Bergen kommune Rehabiliteringstekning •Bergen kommune kjøpte studieåret 2007/08 en egen klasse ved Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering ved HiB 30 studiepoeng. 26 personer fullførte •BHO gjennomførte våren 2008 kurs i ICF (WHO sin modell for arbeid med funksjon) for alle 8 Ergo- og fysioterapitjenestene. •BHO har høsten 2008 bistått de tverrfaglige rehabiliteringsmiljøene i to av åtte bydeler på seminar om rehabilitering som tilnærmingsmåte.

8 © Bergen kommune Egnete arbeidsverktøy 1.Individuell plan - retningslinje er laget - grunnkurs er utarbeidet og tilbudt fortløpende. - det arbeides med et kurs trinn 2 tilpasset koordinatorer for IP 2. Det utarbeides metodebok til bruk på kommunens døgnrehabiliteringsavdelinger. Skal ferdigstilles våren 2009

9 © Bergen kommune Egnet organisering •Det er etablert koordinerende enhet for IP (individuell plan) forankret i den enkelte bydels FVE (forvaltningsenhet). Det er laget retningslinjer for denne. •Det arbeides med retningslinje for koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

10 © Bergen kommune Egnet organisering •Som del av et større prosjekt sammen med HUS og to tilgrensende kommuner arbeides det med å utvikle resten av rehabiliteringskjeden; –dagrehabilitering –oppsøkende rehabilitering ved hjelp av team. Byrådssak 1567/07

11 © Bergen kommune Plan for personer med fysisk funksjonsnedsettelse •Vedtatt høsten 2008, byrådssak 191/08 •Løfter fram annet aktuelt planverk •Beskriver tilbudet til målgruppen •Beskriver noen nødvendige forsterkninger: - etablere avlastningsbolig med 6-8 plasser - styrking av sosialfaglig rådgivning ½ stilling per bydel - styrke ergo- og fysioterapitjenesten - universell utforming av det offentlige rom

12 © Bergen kommune Styrking av sosialfaglig rådgivning •½ stilling per bydel •Sentral aktør i planlegging av utdanning og arbeid

13 © Bergen kommune Styrke Ergo- og fysioterapitjenesten •Ergo- og fysioterapitjenesten kan ivareta: -utforming av spesielle boordninger -ombygging og tilrettelegging av egen bolig -tilrettelegging av skole-/studieplass og arbeidsplass -utvikling av personens ressurser gjennom trening og andre terapeutiske tilnærminger -Tjenesten har selv satt denne målgruppen på dagsorden i sitt forslag til Plan for Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen

14 © Bergen kommune Universell utforming av offentlig rom •Tilgjengelighetsmeldingen for Bergen - Kompetanseoppbygging - Kommuneplanens arealdel - Planlegging av nye kommunale bygg og utearealer - Modeller for sektorovergripende samarbeid - Pilotprosjekt

15 © Bergen kommune Varig tilrettelagte arbeidsplasser ArbeidsmarkedstiltaksbedrifterAntall plasser Breistein Industrier63 Midtun Verksted AS30 Nordnes Verksteder AS45 ASVO Bergen AS10 Grønneviken AS93 Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS23 Vedtak om 30 nye / Gjenstående25 Totalt for kommunen289

16 © Bergen kommune Målgrupper og aktiviteter •Breistein industrier AS Mikset målgruppe (utviklingshemmede, psykisk syke, fysisk funksjonshemmede) Mekanisk aktivitet som er produksjonsrettet •Midtun verksteder AS Mikset målgruppe Hobbyaktiviteter (Keramikk, søm, trearbeid etc) som er produksjonsrettet

17 © Bergen kommune Målgrupper og aktiviteter •Nordnes verksteder AS Mikset målgruppe. Hobbyaktiviteter som er produksjonsrettet. •ASVO Bergen AS Målgruppe; Døve, tunghørte + utviklingshemmede Lagerfunksjon for TV2, Fruktomsetting, skjortepress. Produksjonsrettet aktiviteter.

18 © Bergen kommune Målgrupper og aktiviteter •Grønneviken AS Mikset målgruppe Produksjonsrettete hobbyaktiviteter og mekanisk aktivitet. Refleksproduksjon, utstyr til Offshore, fiskeredskaper. •Bjørkhaug arbeidsfellesskap AS Utviklingshemmede og psykisk syke. Antroposofisk og produksjonsrettet i form av kunsteriske uttrykk og kulturaktiviteter. Avtale med Bergen kommune om gjenbruk av PC-utstyr.


Laste ned ppt "© Bergen kommune Politiske føringer Bolig, utdanning og arbeid Aktivitet og deltakelse Liv Røssland, byråd for helse og omsorg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google