Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Tor Saglie, direktør NAV interim Attføringsmessa 18.1.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny arbeids- og velferdsforvaltning Tor Saglie, direktør NAV interim Attføringsmessa 18.1.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny arbeids- og velferdsforvaltning Tor Saglie, direktør NAV interim Attføringsmessa 18.1.06

2 Disposisjon •NAV-reformens formål •Hvor er vi i prosessen? •Målbilde nye NAV-kontorer •Forvaltningsutfordringen •Innholdsutfordringen

3 Utfordringene er store •Om lag ¼ av befolkningen i yrkesaktiv alder er midlertidig eller varig ute av arbeid •Arbeidsledigheten er tre ganger så høy blant innvandrere som i befolkningen som helhet •Om lag 100 000 personer i Norge lever i varig fattigdom

4 Antall personer i-, utenfor og i utkanten av arbeidsstyrken 4.6 millioner innbyggere l Barn, ungdom, Studenter Ca 1, 5 millioner Arbeidsstyrken Ca 2,4 millioner Alders- pensjonister Ca 600 000 Utenfor arbeidsstyrken* Ca 850 000** * Herav ca 100 000 ledige i arb.styrken ** Herav ca 700 000 med stønad til livsopphold

5 Flere på stønad

6 Hovedmål for reformen •Flere i arbeid og aktivitet – færre på trygd og stønad •Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov •En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning •Færre kasteballer •Redusere innelåsning på stønadsordninger

7 Noen rammebetingelser •Aetat og trygdeetaten legges ned og det opprettes en ny statsetat med alle tjenester fra disse etatene. •Ingen endring i ansvarsforhold mellom stat og kommune •Kommunal sosialtjeneste samordnes med den nye statlige etaten i et avtalt partnerskap mellom den enkelte kommune og staten. De lokale avtalene vil bygge på lovens formuleringer. •Én dør til NAV-kontoret i alle kommuner.

8 Disposisjon •NAV-reformens formål •Hvor er vi i prosessen? •Målbilde nye NAV-kontorer •Forvaltningsutfordringen •Innholdsutfordringen

9

10 NAV sentrale milepæler Ny etat stat/stat NAV-kontor stat/kommune

11 Partnerskap med kommunene Administrasjonen I KS

12 Disposisjon •NAV-reformens formål •Hvor er vi i prosessen? •Målbilde nye NAV-kontorer •Forvaltningsutfordringen •Innholdsutfordringe

13 Ambisjonsnivå NAV-kontor avtale KS/ASD •En gjenkjennelig inngangsport til samlede tjenester •Oppleves av brukerne som samlet enhet •Rask og helhetlig behovsavklaring •Samordnet tjenestetilbud •Individuell og tett oppfølging – evt. individuell plan

14 Hva mener vi med målbilde? •Et bilde av hva de nye NAV-kontorene –skal oppnå, –hva de bør inneholde –hvordan de skal oppleves av brukerne. •Målbilde er et utgangspunkt for den videre planlegging av NAV-kontorene.

15 Overordnet målbilde Utfordringer vi har Vi må få tilDet nye • •Flere i arbeid og aktivitet • •Ett kontor • •Flere beslutninger tas nærmere brukeren • •Tydelig arbeidslinje i front • •Målretta løp fra passivitet til aktivitet • •Tid til mer og bedre oppfølging • •Individuell tilpasset oppfølging • •Samordnede og samtidige tjenester • •Velferdskontrakt – det skal lønne seg å være aktiv • •Klart skille mellom ”produksjon” og arbeidsrettede prosesser • •Økt bruk av selvbetjeningsløsninger • •Enkle henvendelser håndteres enkelt • •Høy brukertilfredshet • •Reell brukermedvirkning • •For mange på stønad • •Tre kontor • •”Kasteballer og innelåsning” • •Blanding av arbeidsrettede prosesser og rene produksjonsoppgaver • •Lite effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers • •Flere datasystemer • •For lav brukertilfredshet • •For lite brukermedvirkning • •Samordning av tjenestetilbud • •Felles ledelse • •Endring i arbeidsoppgaver og roller • •Felles arbeidsmetoder som understøttes av IKT • •Felles kompetanse og kulturutvikling • •Ny kanalstrategi • •Tilpasning av lokaler

16 Tilrettelegging og oppfølging i forhold til arbeid/jobbsøking, arbeidsmarkedstiltak, graderte sykepenger, bedr.int. attføring mm Avklare økonomisk grunnlag -Løpende inntektssikring og utgiftsdekning Økonomisk og sosial trygghet Hovedoppgaver for NAV kontor NAV Tydelig Tilstede Løsningsdyktig Deltakelse Avklaring av arbeids- og funksjonsevne Fokus på de med størst behov Råd og veiledning, individuell oppfølging, tilpasning og tilrettelegging mm Behov for bistand til arbeid Behov for ikke arbeids- relaterte tjenester Brukermedvirkning Myndiggjøring Ansvarliggjøring Relevant kompetanse Støtte Inspirere Overordnet målbilde Vi gir mennesker muligheter Arbeid

17 Miljørettet oppfølging Arbeidsforberedende aktiviteter Arbeidsmarkedstiltak Kompetansehevende tiltak Tilrettelegging av arbeidsplass Oppfølging av sykmeldte Individuell oppfølging Avklaring, individuell veiledning, målrettet prosess Planlagt sammen med bruker og ev. arbeidsgiver Fokus på de med størst behov Kompetanse tilpasset brukers behov Støtte, motivasjon, inspirasjon Rehabilitering - behandling Spesial- kompetanse ved behov Arbeidsretta egenaktivitet Overordnet målbilde Arbeid Deltakelse HandlingsplanIndividuell plan Klare seg selv

18 Ekspedisjon - kanalisering Veiledning egenaktivitet Behovsavklaring og veiledning Drop inn aktiviteter Infomøter Funksjoner i NAV førstelinje Korttidsoppfølging Individuell oppfølging Kartlegging Koordinering Kontaktperson Veiledning Spesialfunksjoner Beredskap for akutte henvendelser Produksjonsoppgaver Overordnet målbilde Formidling av arbeid

19 Politikkutvikling Lover/Regler Kunnskapsbasert utvikling Forskning Statlige spesialist tjenester Arbeidsgivere Redusere fravær – flere i arbeid lengre God tilgang på arbeidskraft Bidrar til verdiskapning hos arbeidsgiver NAV Sentrale aktører for god måloppnåelse Tiltaksarrangører Leverandører av helse- og rehabiliteringstjenester Kunnskap om arb.marked og HMS-arbeidet Understøtte og følge opp Formidle arbeidskraft Overordnet målbilde Rus, psykiatri, Finn, barnevern, bolig, øk. rådgivning, tiltak, rehabilitering Partnerskap Arbeid i fokus

20 Disposisjon •NAV-reformens formål •Hvor er vi i prosessen? •Målbilde nye NAV-kontorer •Forvaltningsutfordringen •Innholdsutfordringen

21 NAV-reformen er omfattende og krevende •Kvantitativt: •12 000 statlige, 4 000 kommunale årsverk •Forvalter 1/3 av statsbudsjettets utgiftsside •Halvparten av befolkningen aktive brukere I løpet av året •Kvalitativt: •Forvaltningsmessig innovasjon stat/kommune: Lokalt partnerskap •NAV-reformen og pensjonsreformen er gjensidig avhengige av hverandre (IKT, arbeidsprosesser, organisering •Innholdsreform: St.m. om arbeid, velferd, inkludering •Kompetansereform: Ny faglig plattform må etableres

22 NAVs virkemidler er differensierte •Standardiserte utbetalinger (barnetrygd, refusjon av helseutgifter) •Oppfølging, motivering og tilrettelegging for arbeidsdeltakelse for personer med sammensatte problemer •Formidling av kompetent arbeidskraft til arbeidsgivere •Skjønnsmessig utbetaling av sosial stønad •Tilpasning av avanserte hjelpemidler •Inkluderende arbeidsliv

23 Virksomhetside for NAV •NAV bidrar til bred deltakelse i arbeid og samfunn og til økonomisk trygghet for den enkelte. •Dette forutsetter nært samspill med brukeren og arbeidslivet og ekstra fokus på mennesker med spesielle behov ift til arbeidsmarkedet og andre i en utfordrende livssituasjon

24 Erfaringer fra samordningsforsøkene: Noen suksesskriterier •Klare visjoner og mål •Fysisk utforming •Tjenestetilbud tilpasset både en- og fleretatsbrukere •Gode logistikk- og arbeidsflytrutiner •Tverrfaglige team: Samhandling og arbeidsdeling

25 Erfaringer fra samordningsforsøkene: Fallgruver •Delt lederskap •Ulike datasystemer og utbetalingsdatoer •HMS-rutiner •Ressursfullmakter samlet på flere hender •Samlokalisering betyr ikke nødvendigvis samhandling •Mangelfull forankring av visjoner og mål •Ulike telefon- og åpningstider

26 Løfte til kommunale partnere •Vi skal samarbeide for å oppnå resultater vi ikke kunne klart hver for oss •- og dermed gi bedre tjenester til felles brukere.

27 Synergimuligheter •Bedre tjenester for innbyggerne knyttet til arbeid, inntektssikring og aktivitet •Styrkede muligheter for kvalitativt gode lokalsamfunn/kommuner •Bedre koblinger mellom forebygging og ”reparasjon” •Krever et reelt fungerende lokalt partnerskap

28 Partnerskaps- møte/styre Lokalt partnerskap Fullmakter budsjettstyring Rådmann Fullmakter budsjettstyring NAV fylkesdir NAV – kontor-leder NAV-kontor Koordinator Andre Kommunale virkemidler/ enheter Hj. middel sentral Arb. livssenter Arb. rådg. ktr Arbeidslivet Fylkesmann Fylkeskommune

29 Disposisjon •NAV-reformens formål •Hvor er vi i prosessen? •Målbilde nye NAV-kontorer •Forvaltningsutfordringen •Innholdsutfordringen

30 Virkemiddelinnretning  Vi skal bidra til arbeid og aktivitet for brukeren. Fokus på mestring og muligheter – ikke sykdom.  Viktig med gjensidig forpliktelser; bruker og etat.  Regelverket har i dag ikke et gjennomgående aktivitetskrav: • på sykepenger er krav om aktivitet etter 8 uker • på rehabiliteringspenger er det medvirkningsplikt men ikke direkte aktivitetskrav i forhold til arbeidsutprøving • på tidsbegrenset utførepensjon er det medvirkningsplikt i forhold til oppfølgingsplan • på varig uførepensjon er det ingen aktivitetskrav

31 Virkemiddelinnretning fortsetter  Egne, tydelige og absolutte inngangsvilkår til den enkelte ytelse. Fortsatt mye fokus på sykdom, skade og lyte.  Virkemidler kan ikke brukes fritt på tvers av ytelser. Eksempler: • Arbeidstrening/prøve seg hos en annen arbeidsgiver • Kjøp av helsetjenester • Tekniske hjelpemidler f.eks i forebygging • Reisetilskudd f.eks ikke på tidsbegrenset utførestønad • Tilretteleggingstilskudd  Målet må være å få full tilgang til verktøyet når det er behov og tidligst mulig aktivitet.

32 Virkemiddelinnretning fortsetter  Ulike beregningsregler  Ulike begreper på arbeidsevne, inntekt/tapt arbeidsevne mm  Behov for forenkling av ytelsene for inntektssikring  Arbeid og aktivitet må lønne seg økonomisk

33 Oppsummert •Utfordrende •Utviklende •Meningsfull


Laste ned ppt "Ny arbeids- og velferdsforvaltning Tor Saglie, direktør NAV interim Attføringsmessa 18.1.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google