Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye krav til oppfølging av sykmeldte fra 1.mars 2007 Utarbeidet av Kari Hansen, Kjøttindustriens Fellesforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye krav til oppfølging av sykmeldte fra 1.mars 2007 Utarbeidet av Kari Hansen, Kjøttindustriens Fellesforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye krav til oppfølging av sykmeldte fra 1.mars 2007 Utarbeidet av Kari Hansen, Kjøttindustriens Fellesforening

2 Nye krav til oppfølging av sykmeldte Nytt regelverk som følge av IA-avtalen –Sykelønnen og sykelønnsutvalgets arbeid –Endringer i både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven –Ikke særskilte forpliktelser for IA- bedriftene •Lovendringene gjelder generelt –Endringene trer i kraft fra 1. mars 2007

3 Oppfølgingsplan skal være utarbeidet innen 6 uker (8) Innen 6 uker (aml §4-6 tredjeledd) •skal arbeidsgiver lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, for tilbakeføring til arbeid. (bortsett fra i tilfelle hvor det åpenbart er unødvendig) Oppfølgingsplanen skal inneholde: •aktuell tilrettelegging og tiltak i arbeidsgivers regi •behov for ekstern bistand •plan for videre oppfølging/tiltak, evalueres fortløpende •Hovedreglen er at oppfølgingsplanen oppbevares i virksomheten men kan etterspørres av NAV. KIFF anbefaler at oppfølgingsplanen sendes til NAV

4 Legen må fylle ut utvidet legeerklæring Etter 8 uker •må legen fylle ut utvidet legeerklæring. Det må dokumenteres hvis det foreligger tungtveiende, medisinske grunner som hindrer aktivitet.

5 Krav om dialogmøte innen 12 uker arbeidsmiljøloven §4-6 fjerde ledd og folketrygdloven §25-2 annet ledd Etter senest 12 uker •skal arbeidsgiver innkalle til et dialogmøte, der også lege eller annet helsepersonell skal delta hvis arbeidstaker og eventuelt også arbeidsgiver ønsker det. •Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal være representert på møtet. •Hensikten med dialogmøte? •Tillitsvalgte/verneombud dersom arbeidstaker ønsker det •NAV skal motta referat fra møtet og (eventuelt revidert) oppfølgingsplan •Unntak dersom det er ”åpenbart unødvendig” (deltid)

6 Krav om nytt dialogmøte etter 6 måneders sykemelding Etter senest 6 måneder Folketrygdloven § 8-7 åttende ledd- krav om å avholde dialogmøte •Skal NAV innkalle arbeidstaker og arbeidsgiver til et nytt dialogmøte. •Alle parter har møteplikt. •Lege eller annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig. •NAV skal vurdere om det kan være aktuelt med yrkesrettet attføring.

7 Krav om nytt dialogmøte etter 6 måneders sykemelding forts.. •Viktig i dialogmøtet å evaluere bedriftsinterne tiltak •Det må finnes dokumentasjon på at tiltak er gjennomført •Deretter må yrkesrettet attføring drøftes

8 •Etter senest 1 år, som er maksimal tid for sykmelding/sykepenger, skal NAV på nytt vurdere rettigheter og behov for tiltak, for eksempel yrkesrettet attføring.

9 Tidsakse – ny sykemeldingsreform

10 Tvangsmulkt – folketrygdloven§25-3 •Tvangsmulkt kan gis til arbeidsgivere dersom man ikke utarbeider og utleverer oppfølgningsplan samt gjennomfører dialogmøte. •Mulkten skal nå utgjøre seks promille av grunnbeløpet i folketrygdloven (per i dag 380 kr) for hver dag etter utløpet av den nye fristen for hver melding som ikke er sendt.

11 Arbeidstakers plikter •En forutsetning for at et slikt dialogmøte skal lykkes er at arbeidstaker møter – og at arbeidstaker opplyser om sin arbeidsevne og medvirker aktivt i møtet for at sykefraværsarbeidet i virksomheten skal ha ”reell effekt”. •Det er viktig å være oppmerksom på at arbeidstaker fra tidligere av har en plikt til etter folketrygdlovens § 8-8 til å medvirke til å utarbeide en oppfølgningsplan samt medvirke til at denne blir gjennomført. Her ligger det også en forpliktelse til å opplyse om egen arbeidsevne. •En arbeidstaker kan miste retten til sykepenger dersom denne forpliktelsen ikke overholdes.

12 Arbeidstakers plikt til å delta i dialog-møter ( ny aml § 2-3 andre ledd pkt.g ) •Arbeidstaker har plikt til å delta på dialogmøte – som avholdes senest etter 12 ukers fravær. •Departementet understreker i forarbeidene ”viktigheten av at arbeidstaker slutter opp om en dialog med arbeidsgiver om mulige tilrettelegginger og deltar aktivt i forhold til de virkemidler som står til rådighet for arbeidsgiver og arbeidstaker”.


Laste ned ppt "Nye krav til oppfølging av sykmeldte fra 1.mars 2007 Utarbeidet av Kari Hansen, Kjøttindustriens Fellesforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google