Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye krav til oppfølging av sykmeldte fra 1.mars 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye krav til oppfølging av sykmeldte fra 1.mars 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye krav til oppfølging av sykmeldte fra 1.mars 2007
Utarbeidet av Kari Hansen, Kjøttindustriens Fellesforening

2 Nye krav til oppfølging av sykmeldte
Nytt regelverk som følge av IA-avtalen Sykelønnen og sykelønnsutvalgets arbeid Endringer i både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven Ikke særskilte forpliktelser for IA- bedriftene Lovendringene gjelder generelt Endringene trer i kraft fra 1. mars 2007 AID utarbeidet ot.prp.nr 6. ( ) og foreslått endringer i ftl. Og aml. som følge av ny IA avtale. Viktig å merke seg at endringene gjelder generelt – og ikke spesielt for IA bedrifter. Formålet med endringene er å ”tydeliggjøre, presisere og til dels utvide arbeidsgivers plikt til å drive forebyggende sykefraværsarbeid og tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne.” Må ses i lys av forslaget fra regjeringen i høst om å pålegge arbeidsgiverne økte økonomiske forpliktelser ved sykefravær hos abreidstakerne.

3 Oppfølgingsplan skal være utarbeidet innen 6 uker (8)
Innen 6 uker (aml §4-6 tredjeledd) skal arbeidsgiver lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, for tilbakeføring til arbeid. (bortsett fra i tilfelle hvor det åpenbart er unødvendig) Oppfølgingsplanen skal inneholde: aktuell tilrettelegging og tiltak i arbeidsgivers regi behov for ekstern bistand plan for videre oppfølging/tiltak, evalueres fortløpende Hovedreglen er at oppfølgingsplanen oppbevares i virksomheten men kan etterspørres av NAV. KIFF anbefaler at oppfølgingsplanen sendes til NAV Arbeidsgiver skal i samarbeid med arbeidstaker utarbeide oppfølgningsplan for tilbakeføring til arbeid. Målsetning – fremme konstruktiv prosess, bedre kommunikasjon og mer åpenhet. Lovgiver ønsker altså at partene på arbeidsplassen skal etablere dialog mellom to parter på et tidligst mulig stadium. Derfor endret tidsfristen fra 8 uker til 6 uker. NÅ senest inne 6 uker etter at arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet skal den være ferdig utarbeidet. Tidligere kun krav til at den skulle være påbegynt. Planen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers oppgaver og arbeidsevne. Tiltak - F eks vurdering av redusert arbeids mengde, tempo, og arbeidstid. Videre plan – bistand fra myndigheter ? Ikke noen formkrav til en oppfølgningsplan. Et eksempel på oppfølgningsplan ligger som vedlegg i kursheftet. Vi anbefaler så tidlig som mulig – ring så snart man kan til arbeidstaker. Avtal ett møte, selvfølgelig ikke ved f eks en ordinær influensa. Men det understrekes – det er en dynamisk prosess. Tiltakene må evalueres fortløpende – behov for nye tiltak må hele tiden vurderes. Unntak – med mindre dette er ”åpenbart unødvendig” . Iflg. Forarbeidene der sykdoms- eller skadetilfellene er av en slik art at arbeidstaker vil vende tilbake til arbeid uten at det er behov for særlig tilretteleggingstiltak, eller ved alvorlig sykdom som innebærer at arbeidstaker ikke vil være istand til å vende tilbake til jobb. Arbeids- og velferdsetaten skal innhente oppfølgningsplanen tidligst mulig og senest når arbeidstaker har vært sykmeldt i 12 uker, se ftl. § 8-7.

4 Legen må fylle ut utvidet legeerklæring
Etter 8 uker må legen fylle ut utvidet legeerklæring. Det må dokumenteres hvis det foreligger tungtveiende, medisinske grunner som hindrer aktivitet.

5 Krav om dialogmøte innen 12 uker arbeidsmiljøloven §4-6 fjerde ledd og folketrygdloven §25-2 annet ledd Etter senest 12 uker skal arbeidsgiver innkalle til et dialogmøte, der også lege eller annet helsepersonell skal delta hvis arbeidstaker og eventuelt også arbeidsgiver ønsker det. Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal være representert på møtet. Hensikten med dialogmøte? Tillitsvalgte/verneombud dersom arbeidstaker ønsker det NAV skal motta referat fra møtet og (eventuelt revidert) oppfølgingsplan Unntak dersom det er ”åpenbart unødvendig” (deltid) Arbeidsgiver pålegges en plikt til å innkalle til et såkalt dialogmøte om innholdet i og oppfølgning av oppfølgningsplanen senest innen 12 uker etter at arbeidstaker har vært fraværende som følge av ulykke, sykdom, slitasje og lignende. Kravet om dialogmøtet gjelde kun der det er 100 % sykmelding ! Hensikten – bedre samhandling – dialog mellom de berørte aktører – for å bidra til tilrettelegging og tiltak i virksomhetene. Møtet vil også danne et viktig grunnlag for å kvalitetssikre arbeidet med oppfølgningsplanen. Skal fokusere på mulighetene og mestring fremfor videre sykemelding. Bør vurdere opptrapping av friskmeldingsgraden. Ofte hensiktsmessig at sykemeldtes lege deltar. Vil kunne bidra til en mer opplyst dialog hvor vurdering av arbeidsevne inngår som et vesentlig element. Skal kun møte dersom arbeidstaker ønsker dette. Også tillitsvalgte/verneombud skal delta hvis arbeidstaker ønsker det. Bedriftshelsetjenesten skal delta dersom virksomheten har dette. (krav til å ha dette fremgår av aml. § 3-3.) Den sykmeldtes diagnose skal ikke diskuteres. Fokus skal være på hva arbeidstaker kan og ikke kan gjøre av arbeidsoppgaver. Eksempel: Dialogmøte skal fortrinnsvis holdes på arbeidsplassen. På samme måte som at det er unntak for å skrive oppfølgningsplan innen 6 uker når dette er ”åpenbart unødvendig” – brukt samme formulering ved kravet til å ha et dialogmøte. Unntaket vil særlig være ved alvorlige sykdomstilfeller hvor det kan fastslås at vedkommende arbeidstaker ikke vil komme tilbake eller når sykdommen er slik at arbeidstaker vil vende tilbake uten særlige tilretteleggingstiltak samt der sykdoms- eller skadetilfellene er av en slik art at arbeidstakeren uansett vil vende tilbake i jobb uten at det er nødvendig med særlige tilretteleggingstiltak. Arbeidsgiver skal gi skriftlig melding om utfallet av dialogmøtet – ev. om hvorfor møtet ikke ble gjennomført til Arbeids- og velferdsetaten. Dette vil typisk gjøres ved at arbeidsgiver sender kopi av oppfølgningsplanen som er bearbeidet i tråd med tolv ukers-møtet.

6 Krav om nytt dialogmøte etter 6 måneders sykemelding
Etter senest 6 måneder Folketrygdloven § 8-7 åttende ledd- krav om å avholde dialogmøte Skal NAV innkalle arbeidstaker og arbeidsgiver til et nytt dialogmøte. Alle parter har møteplikt. Lege eller annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig. NAV skal vurdere om det kan være aktuelt med yrkesrettet attføring. Skal avholdes et nytt dialogmøte senest etter 6 mnd. Sykemelding – tema og innhold vil være det samme som det første dialogmøte. Arbeids-og velferdsetaten skal arrangere møtet lege/annet helsefaglig personell kan møte hvis hensiktsmessig. Jeg vil anta at det i de fleste saker vil være formålstjenlig å koble inn lege – enten bedriftslege eller den sykmeldtes lege.

7 Krav om nytt dialogmøte etter 6 måneders sykemelding forts..
Viktig i dialogmøtet å evaluere bedriftsinterne tiltak Det må finnes dokumentasjon på at tiltak er gjennomført Deretter må yrkesrettet attføring drøftes I dette møtet skal det også drøfte behov for annen bistand – typisk yrkesrettet attføring og rehabilitering. Dette skal vurderes såfremt det foreligger dokumentasjon på at bedriftsinterne tiltak er gjennomført eller eventuelt har vist seg umulig å gjennomføre. Hvis tilrettelegging på arbeidsplassen ikke gir resultat, og medisinske grunner tilsier evne til å klare annet arbeid, skal man altså som hovedregel vurderes yrkesrettet attføring. Dette skal prøves ut så tidlig som mulig. Dette følger av folketrygdloven § 8-7 syvende ledd. Det er viktig at denne vurdering kommer på et tidlig stadium av prosessen – all forskning viser at jo lenger man er sykemeldt - jo større risiko er det for at man ikke kommer tilbake i jobb. Eventuell yrkesrettet attføring bør diskuteres på dialogmøtet etter seks måneder. Eksempel ?

8 Etter senest 1 år, som er maksimal tid for sykmelding/sykepenger, skal NAV på nytt vurdere rettigheter og behov for tiltak, for eksempel yrkesrettet attføring.

9 Tidsakse – ny sykemeldingsreform
Det er nå enda mer fokus på at gradert sykemelding skal velges fremfor aktiv sykemelding. Også dersom man delvis skal ha nye arbeidsoppgaver skal gradert sykemelding brukes. Men aktiv sykemelding opprettholdes der den sykmeldte skal ha aktivisering og arbeidstrening. Hva ligger i ”aktivisering” og ”arbeidstrening”.

10 Tvangsmulkt – folketrygdloven§25-3
Tvangsmulkt kan gis til arbeidsgivere dersom man ikke utarbeider og utleverer oppfølgningsplan samt gjennomfører dialogmøte. Mulkten skal nå utgjøre seks promille av grunnbeløpet i folketrygdloven (per i dag 380 kr) for hver dag etter utløpet av den nye fristen for hver melding som ikke er sendt. Det var tidligere en tvangsmulkt på tre promille – nå økes denne til 6 promille. Tidligere lite brukt bestemmelse – må nok forvente at den vil bli mer brukt i fremtiden. Dersom arbeidsgiver ikke utleverer oppfølgningsplanen kan Arbeids- og velferdsetaten ilegge et gebyr (halvt rettsgebyr på dersom det må sendes en purring. Dersom arb.g. etter purring og ny frist fortsatt unnlater å utlevere oppfølgningsplanen kan etaten ilegeg tvangsmilkten

11 Arbeidstakers plikter
En forutsetning for at et slikt dialogmøte skal lykkes er at arbeidstaker møter – og at arbeidstaker opplyser om sin arbeidsevne og medvirker aktivt i møtet for at sykefraværsarbeidet i virksomheten skal ha ”reell effekt”. Det er viktig å være oppmerksom på at arbeidstaker fra tidligere av har en plikt til etter folketrygdlovens § 8-8 til å medvirke til å utarbeide en oppfølgningsplan samt medvirke til at denne blir gjennomført. Her ligger det også en forpliktelse til å opplyse om egen arbeidsevne. En arbeidstaker kan miste retten til sykepenger dersom denne forpliktelsen ikke overholdes.

12 Departementet understreker i forarbeidene
Arbeidstakers plikt til å delta i dialog-møter (ny aml § 2-3 andre ledd pkt.g) Arbeidstaker har plikt til å delta på dialogmøte – som avholdes senest etter 12 ukers fravær. Departementet understreker i forarbeidene ”viktigheten av at arbeidstaker slutter opp om en dialog med arbeidsgiver om mulige tilrettelegginger og deltar aktivt i forhold til de virkemidler som står til rådighet for arbeidsgiver og arbeidstaker”. En forutsetning for at et slikt dialogmøte skal lykkes er at arbeidstaker møter – og det er presisert i forarbeidene at arbeidstaker må opplyse om sin arbeidsevne og medvirker aktivt i møtet for at sykefraværsarbeidet i virksomheten skal ha ”reell effekt”. Hva gjør man hvis arbeidstaker ikke møter ? Kreve Basisgruppemøte Husk - Tillitsvalgte/verneombud kan være med dersom de ønsker dette. Ingen sanksjoner knyttet til aml § 2-3 andre ledd pkt.g ). Det er viktig å være oppmerksom på at arbeidstaker fra tidligere av har en plikt til etter folketrygdlovens § 8-8 til å medvirke til å utarbeide en oppfølgningsplan samt medvirke til at denne blir gjennomført. Her ligger det også en forpliktelse til å opplyse om egen arbeidsevne. En arbeidstaker kan miste retten til sykepenger dersom denne forpliktelsen ikke overholdes.


Laste ned ppt "Nye krav til oppfølging av sykmeldte fra 1.mars 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google