Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Attføringsbedriftene og Ernæring – hva har vi gjort? •5. oktober 2006 arrangerte vi et dagsseminar om ernæring sammen med GIAX hvor om lag 20 medlemsbedrifter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Attføringsbedriftene og Ernæring – hva har vi gjort? •5. oktober 2006 arrangerte vi et dagsseminar om ernæring sammen med GIAX hvor om lag 20 medlemsbedrifter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Attføringsbedriftene og Ernæring – hva har vi gjort? •5. oktober 2006 arrangerte vi et dagsseminar om ernæring sammen med GIAX hvor om lag 20 medlemsbedrifter deltok •4. desember møte med interesserte medlemsbedrifter om veien videre

2 Attføringsbedriftene og Ernæring – hva har vi gjort? •9. januar møte i Sosial- og helsedirekto- ratet hvor også Arbeids- og velferds- direktoratet møtte •26. januar møte med Libra for Samarbeidsavtale •9. februar; møte med Statssekretær og Stortingsrepresentanter vedr. Ernæring

3 Regjeringen la fram 19. januar 2007 en Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007 – 2011) som heter: Oppskrift for et sunnere kosthold.

4 Sitater fra meldingen: - Arbeidsledighet og usikker arbeidssituasjon utgjør en helserisiko og mange vil kunne ha behov for støtte og veiledning for å endre levevaner. Det er en utfordring å etablere målgrupperettede tilbud innen ernæring, mat og måltider til denne gruppen - Viktig å bidra til bedre mat- og drikketilbud for arbeidstakerne i kantiner, ved møteservering samt tilby kaldt drikkevann, frukt og grønnsaker etc.

5 Sitater fra meldingen: - Identifisere og bruke ulike kanaler for å nå ut med tilpasset informasjon om sunn mat i arbeidslivet og til de som i lange perioder er utenfor arbeidslivet - Kostholdet er imidlertid en betydelig faktor i forhold til det ikke-arbeidsrelaterte sykefraværet, og arbeidsmiljøtiltak og fokus på helsefremmende arbeidsplasser kan påvirke kostholdet til de ansatte i positiv retning

6 Kapittel 5.4 i handlingsplanen: ” Motivere attføringsbedrifter til å inkludere kosthold og fysisk aktivitet med hensyn til omstilling i arbeidslivet” - Erfaringen fra GIAX refereres

7 Brev til SHD 7. februar 1.Skolering av ansatte i attføringsbedrifter slik at de kan drive faglig god veiledning av tiltaksdeltakere 2.Særlig kurs (som på GIAX) for personer skal ned i vekt/legge om kosthold – kompetansegivende 3.E-læringsprogram

8 Høring - Utkast til forskrift om avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging for sykmeldte arbeidstakere •Kapittel 1 Fellesbestemmelser •§ 1-1 Formål Formålet med denne forskriften er å bidra til at sykmeldte arbeidstakere kommer raskere tilbake i arbeid. •§ 1-2 Målgruppe Målgruppen er sykmeldte arbeidstakere som mottar sykepenger etter folketrygdloven kap. 8, eller som gjorde det da tjenesten ble tildelt.

9 •§ 1-3 Tjenesteleverandør Tjenester etter denne forskriften anskaffes etter regelverk fastsatt i eller i medhold av lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser. § 1-4 Forutsetninger for tildeling av tjenester Tildeling av tjenester etter denne forskriften kan tidligst skje når Arbeids- og velferdsetaten har innhentet oppfølgingsplan etter arbeidsmiljøloven § 4-6 tredje ledd jf. folketrygdloven § 8-7, og det er dokumentert at arbeidsgiver har gjennomført bedriftsinterne tiltak som ikke har ført frem eller at bedriftsinterne tiltak har vært vurdert, men ikke er mulig å gjennomføre, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6 første ledd.

10 •§ 1-5 Avgjørelsesmyndighet, anvisning mv. Hvem som tas på avklaring, arbeidsrettet rehabilitering eller oppfølging etter denne forskriften avgjøres av Arbeids- og velferdsetaten på det nivå Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer. •Deltakere som ikke lenger fyller vilkårene for deltakelse, kan tas ut av avklaring, arbeidsrettet rehabilitering eller oppfølging. •Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer også på hvilket nivå i Arbeids- og velferdsetaten anvisning og betaling for tjenester etter denne forskriften skal skje.

11 •Kapittel 2 Avklaring •§ 2-1 Tjenestens innhold Avklaring innebærer systematisk kartlegging og vurdering av den enkeltes arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å kunne få eller beholde arbeid. •Tjenesteleverandøren skal, senest når avklaringen avsluttes, gi en skriftlig sammenfatning av det avklaringen har avdekket og en vurdering av behovet for videre bistand. •§ 2-2 Varighet Avklaring av den enkelte deltaker kan vare i inntil fire uker, med mulighet for forlengelse i inntil fire uker.

12 •Kapittel 3 Arbeidsrettet rehabilitering •§ 3-1 Tjenestens innhold Arbeidsrettet rehabilitering skal bidra til at sykmeldte blir ført tilbake til eller øker sin deltagelse i arbeidslivet. Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og mestring av helseproblemer. •Arbeidsrettet rehabilitering innebærer arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving, kontakt med arbeidslivet, generell opptrening, funksjonsfremmende trening, opplæring, motivasjon, trening i sosial mestring eller en kombinasjon av disse elementene. •Tjenesteleverandøren skal, senest når arbeidsrettet rehabilitering avsluttes, gi en skriftlig sammenfatning av den tjenesten som er gitt til den enkelte tjenestemottaker og redegjøre for effekten av rehabiliteringen. •§ 3-2 Varighet Arbeidsrettet rehabilitering kan vare i inntil 12 uker.

13 •Kapittel 4 Oppfølging •§ 4-1 Tjenestens innhold Oppfølging innebærer personlig og praktisk bistand til deltaker og arbeidsgiver. Oppfølging kan være veiledning og råd, bistand til å finne egnede arbeidsoppgaver, bistand til tilrettelegging av arbeidet og arbeidssituasjonen eller bistand til å finne en egnet arbeidsplass. •Tjenesteleverandøren skal, senest når oppfølgingen avsluttes, gi en skriftlig sammenfatning av tjenesten som er gitt den enkelte tjenestemottakeren og en redegjørelse for deltakerens status på arbeidsmarkedet. Oppfølging kan kombineres med arbeidsrettet rehabilitering når dette er hensiktsmessig. •§ 4-2 Varighet Oppfølging av den enkelte deltaker kan vare i inntil seks måneder.


Laste ned ppt "Attføringsbedriftene og Ernæring – hva har vi gjort? •5. oktober 2006 arrangerte vi et dagsseminar om ernæring sammen med GIAX hvor om lag 20 medlemsbedrifter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google