Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| 1 Samhandlingsreformen med særlig fokus på psykisk helse- og rusfeltet Jan Tvedt, seniorrådgiver, Avd Psykisk helse og rus Seminar, Romeriksprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| 1 Samhandlingsreformen med særlig fokus på psykisk helse- og rusfeltet Jan Tvedt, seniorrådgiver, Avd Psykisk helse og rus Seminar, Romeriksprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 | 1 Samhandlingsreformen med særlig fokus på psykisk helse- og rusfeltet Jan Tvedt, seniorrådgiver, Avd Psykisk helse og rus Seminar, Romeriksprosjektet 28.11.2012

2 Kommunalt psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagfelt og praksisfelt Bygger på: • Forskningsbasert kunnskap • Erfaringsbasert kunnskap • Brukererfaringer

3 | 3 Psykisk helsearbeid Psykisk helsearbeid i kommunene omfatter forebygging, diagnostikk og funksjonsvurdering, tidlig hjelp og behandling, rehabilitering, oppfølging i bolig, psykososial støtte og veiledning samt henvisning til spesialisthelsetjenesten.

4 | 4 Rusarbeid Rusarbeid i kommunene legger vekt på helhetlig tenkning med forebygging, tidlig oppdagelse og intervensjon, rehabilitering, behandling og skadereduksjon

5 | 5 Sammenhengen psykisk helse og rus • De fleste med et rusproblem har også psykiske vansker eller lidelser • Mange med psykiske vansker eller lidelser har også et rusproblem Tjenestene på begge nivåer må ta høyde for dette: • tilbudet til den enkelte bruker • på systemnivå

6 | 6 Helse- og omsorgstjenesteloven (1) Kommunene har ansvar for alle brukergrupper (§3-1):  somatiske problemer  psykiske problemer  rusmiddelproblemer  sosiale problemer  nedsatt funksjonsevne 6

7 | 7 Helse- og omsorgstjenesteloven (2) Kommunene har ansvar for (§ 3-2, pkt 4-6): 4. Utredning, diagnostisering og behandling 5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 6. Andre helse- og omsorgstjenester 7

8 | 8 Helse- og omsorgstjenesteloven (3) «En rekke personellgrupper vil foreta utredning, diagnostisering og behandling, for eksempel fysioterapeuter, sykepleiere, kiropraktorer m.fl.» (s.488) Krav om faglig forsvarlighet 8

9 | 9 Tiltak. Støtte til: • Samhandlingsprosjekter • Kommunepsykologer • Rask psykisk helsehjelp • Kompetanseheving, videreutdanning • Ny veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid

10 | 10 Oppgaver for kommunepsykologer • korttidsterapi • psykisk helse og rus • lavterskeltilbud • mestring av angst og depresjon • Samarbeid • eldre med psykiske lidelser • Veiledning, kompetanseheving • kommunal planlegging m.m • Brukermedvirkning Og flere…!

11 Framtidas spesialisthelsetjeneste • En mer spesialisert spesialisthelsetjeneste • Desentralisering av tilbud • Understøtte kommunenes oppgraderte rolle – veiledning, tilgjengelighet, nye tiltak/tjenester • Fokus på brukerens behov for koordinerte tjenester • Samarbeid med kommunene

12 Sikre kvalitet og bærekraft | 12 Utfordrings- bildet Vi må som nasjon gjøre endringer!

13 Hvorfor en samhandlingsreform • Pasientens behov for koordinerte tjenester møtes ikke godt nok • For liten innsats for å forebygge og begrense sykdom • Demografi og sykdomsbilde utfordrer samfunnets økonomiske bæreevne 04.07.2014| | 13

14 | 14 Intensjoner i samhandlingsreformen • avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler • helsefremmende og forebyggende arbeid • den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes • spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles

15 | 15 Virkemidler for å lykkes med samhandlingsreformen • Politiske (en retningsreform) • Rettslige • Økonomiske • Faglige • Organisatoriske 15

16 Økonomiske virkemidler • Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten • Betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter • Ø-hjelp døgn fra 2016, - flytting av midler, også på rus- og psykisk helsefeltet ? • Innsatsstyrt finansiering, også på rus- og psykisk helsefeltet ?

17 Tiltak for mer forpliktende samhandling Økt bruk av individuell plan, - tydeligere ansvar Obligatoriske samarbeidsavtaler | 17

18 R etningslinjer og veiledere - Retningslinjer for kartlegging, behandling og oppfølging av mennesker med samtidige psykiske lidelser og ruslidelser (ROP) - Veileder i kommunalt rusarbeid, felles med psykisk helsearbeid

19

20

21

22

23 | 23 Verdigrunnlaget for psykisk helsefeltet må prege kultur og holdninger i jenestene • Mestring, myndiggjøring • Brukerens ressurser, ikke bare sykdom • Arenaer og livsområder • Bekjempe stigmatisering • Brukerperspektiv;  medvirkning  respekt  verdighet

24 Lykke til med arbeidet ! 04.07.2014| | 24

25 Lykke til med samarbeidet ! 04.07.2014| | 25


Laste ned ppt "| 1 Samhandlingsreformen med særlig fokus på psykisk helse- og rusfeltet Jan Tvedt, seniorrådgiver, Avd Psykisk helse og rus Seminar, Romeriksprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google