Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Individuelle planer Foreldrekurs 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Individuelle planer Foreldrekurs 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Individuelle planer Foreldrekurs 2005

2 ”……Utgangspunktet er et brukerperspektiv, der individa sine behov skal ligge til grunn for prioriteringer, organisering og tiltak…..” St meld nr 21 ( )

3 Re-/habilitering er ” tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler; hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet" St meld nr 21 ( )

4 Individuell plan er en overordnet plan som skal gripe over alle tjenesteområder, alle forvaltningsnivå og andre individuelle planer En plan som bør omfatte alle tjenester (helse, sosial, skole, trygd, arbeid m.m.) En plan der den personen planen gjelder skal ha en sentral plass i planarbeidet

5 Tiltak som støtter opp om målet Skal sikre koordinering
Overordnet Langsiktig Langsiktige mål Tiltak som støtter opp om målet Skal sikre koordinering Ansvarsbeskrivelse Plan + plan + plan = IP

6 Målsetting med IP IP skal være et virkemiddel for at tjenestetilbudet skal fungere og oppleves som helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset for den enkelte bruker IP skal sikre brukeren reell innflytelse i planprosessen

7 Individuelle planer et verktøy for å oppnå koordinerte og individuelt tilpassede tjenester IKKE et mål i seg selv

8 Lovgrunnlag for Individuell plan Pasientrettighetsloven § Kommunehelsetjenesteloven § 6-2a Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 Psykisk helsevernloven § 4-1 Sosialtjenesteloven § 4-3 a Forskrift om individuelle planer

9

10 Pasientrettighetsloven § 2-5:
Pasient som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i kommunehelsetjeneste-loven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennom- føring av psykisk helsevern

11 Kommunehelsetjenesteloven § 6-2 a:
Kommunehelsetjenesten skal utarbeide en individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud. Kommunehelsetjenesten skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for pasientene.

12 Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5:
Helseforetaket skal utarbeide en individuell plan for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tilbud. Helseforetaket skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for pasientene.

13 Sosialtjenesteloven § 4-3 a
Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren, jf § Sosialtjenesten i kommunen skal samarbeide med andre tjenester om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den det gjelder.

14 Pasientrettighetsloven??
Sosialtjenesteloven???? Kommunehelsetjenesteloven?? Spesialisthelsetjenesteloven?? Lov om psykiske helsevern?? Langsvarige og sammensatte behov for tjenester

15 Hvem har plikt til å utarbeide individuelle planer?
Kommunene v/helsetjenesten og helseforetakene (psykisk helsevern: institusjonene) Sosialtjenesten Tjenestene har plikt til å samarbeide om planen

16 Eksempler på aktører Barnehage og eller skole og SFO
Kontaktlærer, faglærer, ledelse, assistenter Kommunale tjenester Fysioterapi, ergoterapi, støttekontakt, avlastning mm Synspedagogtjenestene Kompetansesentrene Trygdekontoret Hjelpemiddelsentralen Fastlege eller annen helsehjelp

17 Initiativ Overføring av ansvar mellom instanser Ansvar for videreføring av arbeid

18 Om pasientens samtykke
Hovedregelen er pasientens samtykke skal foreligge før det utarbeides individuell plan. (Det skal i alle tilfeller utarbeides individuell plan for pasienter under tvungent psykisk helsevern, men samarbeid om planleggingen skal søkes oppnådd.)

19 Forskriftens § 10. Klage Ved klage på rett til individuell plan etter helselovgivningen kommer bestemmelsene i pasientrettighetsloven kapittel 7 til anvendelse. Ved klage på rett til individuell plan etter sosialtjenesteloven § 4-3a, kommer sosialtjenesteloven § 8-6, § 8-7 og forvaltningslovens regler om klage til anvendelse.

20 Innholdet i individuell plan (forskriften)
Oversikt over pasientens mål, ressurser og behov for tjenester Oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen Angivelse av hvem som gis et ansvar for å sikre samordning av - og framdriften i – planarbeidet (koordinator) Oversikt over hva pasienten, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelle pårørende vil bidra med i planarbeidet Oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for tiltakene Beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres Angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjon av planen Pasientens samtykke til at planene utarbeides, evt. samtykke til at deltakerne i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger Oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner eller etater

21 Å be om og bruke en IP krever Informasjon Kunnskap Hvem har ansvar for dette ? (opp mot planeierne – brukerne)

22 Uansett maler eller organisering er ”lov og rett” den samme.
Ulike maler i norske kommuner. Ulike måter å organisere arbeidet på. Uansett maler eller organisering er ”lov og rett” den samme.

23 Rett Plikt


Laste ned ppt "Individuelle planer Foreldrekurs 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google