Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike tilnærminger til systematisk etikkarbeid Reidar Pedersen Seksjon for medisinsk etikk, UiO Soria Moria, mars 09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike tilnærminger til systematisk etikkarbeid Reidar Pedersen Seksjon for medisinsk etikk, UiO Soria Moria, mars 09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike tilnærminger til systematisk etikkarbeid Reidar Pedersen Seksjon for medisinsk etikk, UiO Soria Moria, mars 09

2 Etiske tilnærminger Prosessen Tema Fordypningsseminar/ Litteraturgjennomgang UiO-kurs, DNLF- nettkurs Veileder for arbeidet i KEK /evaluering/ forskning Litt om SMEs aktiviteter Presentasjoner av kasuistikker, seminarprogram, retningslinjer • Undervisning, veiledning, introkurs, fordypningskurs, erfaringsseminar, nettside, forskning/evaluering

3 ’Moral’ og ’etikk’ ► ’Moral’ - føringer for handlinger og holdninger som påvirker menneskers ve og vel, og inkluderer normer og verdier som er viktige i ett eller flere samfunn ► ’Etikk’ – systematisk refleksjon, systematiske tilnærminger, studier eller teorier om moral ► ► Hva kjennetegner etiske utfordringer?   Når det er tvil, usikkerhet eller uenighet om hva som er riktig eller galt, godt eller ondt.

4 Noen karakteristika i etisk utfordrende situasjoner  uvitenhet  usikkerhet/tvil  maktkamp/ulike interesser  viktig avgjørelse  dilemma  ofte konflikt

5 ► Hvordan legge til rette for etisk refleksjon og diskusjon i kommunehelsetjenesten? ► Etikken har fått økt oppmerksomhet og plass, men ”moralsk stress” og verdikonflikter er utbredt ► Økende muligheter, kompleksitet, pasientrettigheter og kostnader

6 Sentrale etiske utfordringene ► ► For lite ressurser, udekkede behov og prioritering ► ► Kvalitet, kompetanse, oppførsel og bemanning ► ► Varsling ► ► Informasjon og kommunikasjon ► ► Selvbestemmelse, samtykkekompetanse og bruk av tvang ► ► Samarbeid med pårørende ► ► Unnlatelse av livsforlengende behandling (inkludert ernæringssonde) ► ► Mishandling og vanstell av pasientene ► ► Vold mot helsepersonell ► ► Ulike kulturer og rasisme ► ► Tverrfaglig samarbeid og samhandling

7 Vanligste strategier/tiltak ► ► Etikk-komiteer og andre arenaer for etikkdrøftinger (for eksempel ”ethics rounds”, etikk kafe, refleksjonsgrupper) ► ► Undervisning og veiledning (f.eks. fra “etiker”) ► ► Retningslinjer for etiske vanskelige områder

8 Hva ønsker ansatte/ledere i kommunehelsetjenesten? ► Praksisnær kompetanseheving i etikk (for alle) ► Møteplasser for å ta opp etiske utfordringer ► Refleksjonsmodeller og verktøy til å diskutere etiske utfordringer ► Noen å henvende seg til for råd og veiledning  Ansatt med etikk-kompetanse  Etikk-komite ► Retningslinjer for etisk vanskelige områder ► Kjerneverdier på arbeidsplassen ► Forskning og faglig bistand ► Hva ønsker de i mindre grad?  Jurist  Nettkurs

9 Noen spørsmål ► Hva er etikk? ► Uformell vs. formalisert ► Internt vs. eksternt ► Enkeltpersoner, grupper/team, komité ► Refleksjonsgrupper – facilitator - veiledning – rådgivning – ”domstol” ► Gruppeprosess vs. utadrettet virksomhet ► Profesjonsspesifikk vs. tverrfaglig ► Drøftinger (situasjoner, enkeltpasienter, generelle spørsmål, i forkant/etterkant), undervisning og retningslinjer ► Eksisterende fora/møteplasser vs. nye fora/møteplasser ► Faste møter vs. ved behov ► Hvem skal være med? (Ledere? Mellomledere? Ufaglærte? Ekstravakter? Pasienter/pårørende?)

10 Tilhørighet?  Avdeling/seksjon  Helseinstitusjon  Geografi/kommune  Felles for kommune(r) og foretak?  (Regionalt/nasjonalt)

11 Forankring og ressurser ► Ressursgruppe/personer ► Kartlegge behov og interesse ► Mandat/bestilling/krav og aksept for bruk av tid og ressurser fra ledelsen ► Plan ► Innimellom; i tillegg til; i stedet for; frikjøp (prosjektleder, sekretær, leder) ► Ildsjeler vs. ressurspersoner med avsatt tid ► Oppstartfase/kompetansehevning for ressurspersoner/veiledere/komite-medlemmer ► Informere målgruppe (kontinuerlig prosess) ► Evaluere

12 Rutiner ► Hvem kan henvende seg/hva slags saker? ► Forberedelse ► Møteledelse/ordstyring ► Dokumentasjon ► Evaluering ► Taushetsplikten? ► Involvere berørte parter ► Habilitet ► Oppnevning

13 Refleksjonsmodeller ► Eksempel (SMEs mal):  Hva er det etiske problemet?  Fakta  Berørte parter  Sentrale verdier  Handlingsalternativ  Konklusjon/videre oppfølging ► Annet eksempel: Aadlands refleksjonsmodell/Etikkhåndboka

14 Supplerende litteratur ► Hjemmeside: http://www.med.uio.no/iasam/sme/kek/ http://www.med.uio.no/iasam/sme/kek/ - manual for kliniske etikk-komiteer og brosjyre: http://www.med.uio.no/iasam/sme/kek/hva_er_KEK/index.html ► Etikkhåndboka: http://www.ks.no/tema/Samfunnsansvar/Etikk/Ny-handbok-i-etikk-for- helse--og-omsorgsektoren/ http://www.ks.no/tema/Samfunnsansvar/Etikk/Ny-handbok-i-etikk-for- helse--og-omsorgsektoren/ ► Refleksjonsgrupper/verktøy (Hjerte - hode - hender): http://www.afi- wri.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=1&I=3387&midshttp://www.afi- wri.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=1&I=3387&mids= http://www.afi- wri.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=1&I=3387&mids

15 Konklusjon ► Mange ulike tilnærminger til systematisk etikkarbeid ► Stor interesse og mange etiske utfordringer ► Systematikk, kompetanse, forankring, ressurser og evaluering + engasjement ► Etikk er en viktig del av kvalitetsarbeid og kompetanseløftet ► Ta kontakt med KS, SME eller høyskole/universitet/klinisk etikk-komite i nærheten ved behov


Laste ned ppt "Ulike tilnærminger til systematisk etikkarbeid Reidar Pedersen Seksjon for medisinsk etikk, UiO Soria Moria, mars 09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google