Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk og samhandling FoU dag Vestfold 18.04.12 www.ks.no/etikk-kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk og samhandling FoU dag Vestfold 18.04.12 www.ks.no/etikk-kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk og samhandling FoU dag Vestfold 18.04.12 www.ks.no/etikk-kommune

2 Prosjekt ”Samarbeid om etisk kompetanseheving” •Forankret i Omsorgsmeldingen og i Kvalitetsavtalen mellom KS og Regjeringen •Samarbeid mellom –Helse- og –omsorgsdepartementet –KS –Arbeidstakerorganisasjonene •Prosjektet følger Omsorgsplan 2015

3 197 kommuner med i prosjektet •Alle fylker representert •Alle de største kommunene er med •Prosjektet fortsetter ut 2015

4 Mål for Samarbeid om etisk kompetanseheving •Styrke etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid i kommunenes helse- og omsorgtjenester •Fokus på: –grunnleggende etiske prinsipper i yrkesutøvelsen –holdninger og verdier i møte med brukerne –hvordan håndtere etisk vanskelige valg •Deltagerkommunene skal etablere et kontinuerlig etikkarbeid med egnede møteplasser for etisk refleksjon.

5 Etiske utfordringer ved norske sykehjem 1. Etiske dilemma knyttet til livsforlengende behandling 2. Etiske dilemma knyttet til krenkelse av pasientenes autonomi og integritet 3. Etiske dilemma knyttet til mangel på ressurser som påvirket kvaliteten på tjenestene 4. Etiske dilemma knyttet til uenighet med pårørende Kilde: Gjerberg, Førde, Pedersen og Bollig publisert i Social Science & Medicine Volume 71, Issue 4, August 2010

6 •Styrket tverrfaglig samarbeid –Tverrfaglige synspunkter blir hørt og verdsatt –Bedre og videreutvikling av samarbeid med avdelinger på tvers –Sparer tid •Lærer hverandre bedre å kjenne som enkeltpersoner og som team. –Blir tryggere på hverandre –Økt forståelse for andres praksis –Mindre moralsk stress –Lik praksis •Ser seg selv og sitt arbeid i et større perspektiv –Mindre frustrasjon over: endringer, utfordringer… •Hvordan vil vi ha det her - Møtet med tjenestemottaker –Taushetsplikt –Mobilbruk –Samarbeid med pårørende –Hvordan snakker vi om og med hverandre?

7 Etikk og nærværsarbeid •«Det er grunn til å anta at systematisk etikkarbeid over tid kan være av betydning for jobbnærværet. Funnene viser f.eks. at de enhetene i utvalget som synes å ha størst reduksjon i sykefraværet er de som i sterkest grad har implementert etisk refleksjon systematisk over tid for alle ansatte og ledere.» Fra Birgit Aakres masteroppgave i verdibasertledelse v/Diakonhjemmet Høgskole, 2011

8 Utvikling av kompetanse innen etikk og etisk refleksjon er en god plattform for utviklingsarbeid. Som kan sikre god kvalitet på tjenestene, styrke og rekruttere kompetente medarbeidere og fremme godt læringsmiljø.

9  Helhetlige tjenester  Brukermedvirkning  Bruk av ressurser  Forebygging?

10 Etisk refleksjon som verktøy •Pasient / bruker / tjenestemottaker i sentrum •Felles verdiplattform •Felles språk •Tverrfaglig samarbeid •Kunnskapsoverføring •Se hele pasientforløpet

11 Bruk av ressurser «Å prioritere er å forsømme i etisk riktig rekkefølge» ( Nils Røhne )

12 Samhandling i praksis

13 Refleksjonskort fra Glemmen sykehjem, Fredrikstad 5 temaer 1. Tvang 2. Samtykkekompetanse 3. Tillitskapende arbeid 4. Sentrale begreper -etisk språk 5. Case/situasjoner Til sammen ca 100 refleksjonskort Selges hos Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

14 •www.ks.no/etiskrefleksjonwww.ks.no/etiskrefleksjon •www.ks.no/etikkhandbokawww.ks.no/etikkhandboka •www.ks.no/etikk-kommunewww.ks.no/etikk-kommune

15

16  Hvor er vi?  Hvor vil vi?  Hva er våre utfordringer?  Hvordan møter vi dem? Er vi en lærende organisasjon?

17 Gry.caroline.aarnes@ks.no

18 Etiske dilemma og etiske utfordringer •Etiske utfordringer: Noe som uroer oss, som ikke er slik det bør være; i behandling av pasienter / brukere, samarbeidsrelasjoner, ledelse, etc Hva skal jeg gjøre? •Dilemma: En valgsituasjon hvor vi – uansett hva vi velger – ikke greier å verne de verdiene vi har, eller er forpliktet av. •En situasjon hvor det finnes gode moralske innvendinger mot ethvert handlingsalternativ Hva skal jeg velge?

19 Etiske prinsipper som enkeltindividets autonomi og frihet ligger til grunn for brukermedvirkning som verktøy / styringsform. Hva når pasientens behov / interesser støter mot fagetiske standarder? Hvordan tenke brukermedvirkning hos pasienter med kognitiv svikt / nedsatt samtykkekompetanse? Mange opplever et problem med økte forventninger til tjenestetilbudet samt krav om prioriteringer. Brukermedvirkning

20 « Etikk er læren om fellesverdier og moral er praktiseringen av disse. Moral er praksis,etikk er teorien om moral» ( Guttorm Fløistad ) ”

21 Forebygging •Hvor går grensen mellom den enkeltes ansvar for eget liv og det offentliges ansvar for å fremme god helse / begrense sykdomsutvikling. •Hva gjør vi når målgruppa ikke ønsker å delta i forebygging? •Er det de samme faktorene som er helsefremmende for alle?

22 Hvorfor er verdibegrepet så sentralt i etikken? •Rettferdige tjenester vs prioriteringer •Brukernes autonomi vs nødvendig helsehjelp (tvang) •Ivaretagelse av brukernes verdighet, integritet vs rutiner og travelhet •Brukermedvirkning vs faglige vurderinger •God omsorg, hva er egentlig det? Kan det gå på bekostning av å klare seg mest mulig selv? •Å ville den andres beste…

23 Moral: Personlige og felles oppfatninger om rett og galt i omgang mellom mennesker. Gir føringer for holdninger og handlinger. Etikk: Moralens teori. Etikk er systematisk tenkning rundt hva som er moralsk godt, rett og rettferdig. Hvordan begrunner vi valg og finner gode løsninger? Når vårt eget ”moralske kompass” ikke gir tilstrekkelig svar


Laste ned ppt "Etikk og samhandling FoU dag Vestfold 18.04.12 www.ks.no/etikk-kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google