Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus
Villa Vekst Vebjørn Tandbergsvei 14 Hjemmetjeneste

2

3 Prosjekt STYRK 2011 - 2012 Hovedmål
Økt kunnskap om og økt bruk av individuell plan Styrket brukermedvirkning og deltakelse Økt bruk av aktivitetstilbud og arbeidsplasser for innbyggere med rusproblemer

4 Individuell plan Individuell plan er brukerens plan. Det innebærer at tjenestemottakerens mål og ønsker skal være utgangspunktet for prosessen. Denne har rett til, og skal oppfordres til, å delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for vedkommende selv – i dag og i fremtiden. Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.

5 Individuell plan skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren. Individuell plan skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.

6 Lovverk Helse- og omsorgstjenesteloven §7-1:
Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud til den enkelte. Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven her og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres. Retten til individuell plan er regulert i pasientrettighetslovens § 2-5

7 Lovverk Helse – og omsorgstjenesteloven § 7-3:
Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer

8 Individuell plan - Organisering i Bodø kommune
Tildelingskontoret er systemansvarlig Oppgaver /ansvar Fatter vedtak om IP og plasserer koordinatoransvaret Ha oversikt over vedtak, planer og koordinatorer Ha ansvar for opplæring og kurs for koordinatorer Veilede virksomhetslederne

9 Virksomhetsledere Oppgaver/ansvar Avklare hvem som kan være koordinatorer Utpeke koordinator i den enkelte sak Ha en fadderordning for nye koordinatorer Sørge for opplæring Sørge for gode arbeidsbetingelser Sørge for at koordinatorene har avsatt tid til rollen som koordinator

10 IP team: Koordineres av Tildelingskontoret
Oppgaver/ansvar Utarbeide mal som legges i de ulike datasystem Samle erfaringer Fokus på skjerming av opplysninger (planen) Fokus på forbedring og videreutvikling av systemet Se til at arbeidet trekkes i samme retning Evaluere opplæringskurs for koordinatorer

11 Individuell plan - ”mal”
Planen tilhører: Koordinator Situasjonsbeskrivelse/ressurser Overordnet målsetting Delmål - tjenester/tiltak/behandling – Ansvarlig – Oppstart – Evalueres: Sentrale aktører Navn – Arbeidssted - Telefon - E-post Kopi av planen Planen er godkjent og utarbeidet av planens eier og koordinator Dato og underskrift Planen revideres innen: Vedlegg

12 Utfordringer: ”Har for lite tid” ”Bruker ønsker ikke individuell plan”
”Blir ikke et aktivt verktøy slik det er tenkt å være” ”Gir ingen rettigheter” ”Har ingen autoritet” ”Ulik forståelse og ulike måter å gjøre det på – noe som vanskeliggjør bruk av IP” ”Uklart hva som er koordinators rolle”

13 Erfaringer i prosjektet
Satt IP på dagsorden Planlagt kompetanseheving i samarbeid med KORUS Forankre kommunens retningslinjer i tjenesten IP-forum ; Konkrete erfaringer – løsningsorientert/dele kunnskap og erfaringer. Bruke ressurspersoner i tjenesten. Få frem brukererfaringer Bringe problemstillinger og gode erfaringer til Tildelingskontoret/IP- teamet

14 Erfaringer i prosjektet
Informasjon og veiledning/samarbeide med brukere og koordinatorer Individuell plan – prosess; Så mye mer enn et dokument; helhet, brukermedvirkning og samhandling Målrettet og mer systematisk samarbeid, ansvarliggjøring og utvikling Praktisk og aktiv Forene målområdene i STYRK-prosjektet Dokumentasjonsprosjekt Felles kurs for brukere og koordinatorer, samarbeid med brukerorganisasjonene Elektronisk IP

15 Hvorfor individuell plan?
HOLDE FAST HOLDE UT HOLDE SAMMEN

16

17 Nettsteder http://www.rusbehandling.org/ http://snakkomrus.no/


Laste ned ppt "Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google