Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg på erfaringskonferanse 22. mars 2010 Lars Helge Myrset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg på erfaringskonferanse 22. mars 2010 Lars Helge Myrset."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innlegg på erfaringskonferanse 22. mars 2010 Lars Helge Myrset

2 Etikkprosjektet i Stavanger kommune  Pilotprosjekt ved Bergåstjern og Tasta sykehjem.  Kartlegging.  Spørreundersøkelse h 2008 og v 2010. Har etikkprosjektet ført til endring i holdninger eller økt bevissthet bl.a. rundt etiske dilemma?  Halvdagskurs i etikk for alle ansatte.  Tre timers kurs. Arrangert 8 ganger våren 2009. Innhold: Etisk teori. Klinisk etikk. Holdninger og handlinger. Refleksjon i grupper over case (ledet av etikkveilederne). Totalt i underkant av 200 deltakere fra 2 sykehjem.

3 Etisk refleksjon  Ukens ettertanke / månedens ettertanke. E-post til ansatte og andre interesserte. Oppfordring: Snakk om dette med en eller flere av de du jobber med.  Eksempler på ukens ettertanke:  I møtet mellom mennesker er alltid følelser involvert.  Hva betyr trivsel på min arbeidsplass? Hva betyr etikk for trivsel på min arbeidsplass?  Det fins ingen prosedyre for kjærlighet og empati.  Forholdet mellom mennesker er preget av makt og avhengighet. Det er lett å glemme hvor mye makt jeg har.  Slik vi betrakter et menneske, slik behandler vi det også.

4 Etisk refleksjon  Systematisk etisk refleksjon relatert til praksis. I hovedsak på eksisterende møter, men også prøvd noen nye arenaer for refleksjon.  Refleksjon på ledermøter, fagforum, avdelingsmøter mm.  Etisk refleksjon i tverrfaglig samarbeid.  Etisk refleksjon som del av faglig utviklingsarbeid. Demensomsorgens ABC.  Refleksjonsgruppe om tema / case (tvang, pårørende).  Etisk refleksjon ved viktige medisinske og pleiefaglige avgjørelser (avslutning av behandling / tvang).

5 Etisk refleksjon De store valgene. Hverdagsetikken.

6 Etisk refleksjon  Refleksjon hjelper oss i et rydde- og sorteringsarbeid. Oppdage ukjente ting. Bedre grunnlag for beslutninger.  Hva er problemet – egentlig?  Hva vet vi om caset? Har andre i teamet utfyllende fakta?  Hvem er berørt? Motsetninger, ulike interesser og makt ?  Hvilke verdier og prinsipp er relevante?  Hvilke tradisjoner, vaner og antakelser (skjulte verdier) kan tenkes å påvirke våre valg og holdninger?  Hvilke handlingsalternativer finnes, og hva er konsekvensen av disse?

7 Etisk refleksjon har ført til:  Mer verdighet rundt livets slutt.  Bedre grunnlag for faglige beslutninger.  Bedre livskvalitet for enkelte pasienter – hver dag.  Mer fleksibilitet i daglige rutiner. ”Må vi gjøre det slik?...”  Redusert bruk av makt / tvang.  Kreativitet i tilnærming til konkrete case (idédugnad).  Sorteringsarbeid. Bevisstgjøre interessemotsetninger, skjulte verdier og følelser.  Styrking av tverrfaglig samarbeid  Tverrfaglige synspunkt blir hørt og verdsatt.

8 Etikk, mestring og arbeidsmiljø  Etikkarbeid er inspirerende (jf evaluering av etikkurs).  Refleksjon gir ny innsikt og handlingsstrategier (erfaringslæring, kreative prosesser).  Mulighet til å sette ord på utfordringer, frustrasjoner og følelser i en strukturert og konstruktiv ramme.  Hjelp til å bli oppmerksom på og forholde seg til egne eksistensielle utfordringer og reaksjoner.  Økt opplevelse av mestring fører til mindre belastning for personale i utfordrende pleieoppgaver.

9 Etisk refleksjon: ”Hvem er jeg?”  Refleksjon som bro mellom ideal og virkelighet.  Hvilket innhold gir vi de menneskelige møtene? ”Vi har ikke tid” – til hva?  Alle pleieoppgaver har en praktisk/teknisk side og en etisk dimensjon.  Hva kan vi gjøre annerledes?

10 Refleksjon: Hva med mine behov? I ethvert møte med et annet menneske finnes en risiko – vi er begge sårbare.

11 Kan vi bli friskere av etikk?  Tasta sykehjem: Nedgang i sykefravær 3 år på rad.  Hvordan tolke nedgangen? Analyse og fornemmelse.  Et komplekst bilde. Mange faktorer spiller sammen.  Ledelsen spør om virkning av arbeid med verdier, etikk.  Kan lengre tids arbeid med fagutvikling, verdiarbeid, identitetsbygging og etikk ha en positiv betydning for arbeidsmiljø, jobbmestring og sykefravær? 200720082009 Sykefravær ved Tasta sykehjem 11,0 %8,5 %8,2 %

12 Etikk og arbeidsmiljø  Ledelse: Stabilitet. Godt klima. Fokus på kultur.  Fagutvikling.  Avdelinger med spesialkompetanse.  Lindrende. Kols. Korttid. Demens / skjerming.  Arbeid med styrking av tverrfaglig samarbeid.  Utbygging av legetjenesten ved sykehjem i Stavanger.  Brukermedvirkning og pårørendesamarbeid.  Utfordring (jf undersøkelser i Stavanger og Bærum).  Brukersamtale 2x pr år gir bedre relasjoner og samhandling.  I forkant av vanskelige etiske avgjørelser ved livets slutt.

13 Etikk og arbeidsmiljø ... og etikk?  Arbeid med identitet og verdier over tid.  Verdidokumentet. Revidert i 2008-09.  Bred prosess i arbeid med ny visjon for sykehjemmet 2009.

14 Etikk og arbeidsmiljø  Dødsfall ved sykehjem.  Vi bygger relasjon til pasientene.  Landsgjennomsnitt: 4,3 dødsfall pr 10 plasser. Utgjør for Tasta sykehjem ca 62 dødsfall pr 145 plasser årlig.  Avd 5: kompetanse i lindrende behandling og samarbeid med lindrende enhet om langtids kreftpasienter: 15-20 dødsfall årlig pr 23 plasser i 2007-09. Tilsvarer 7-9 pr 10 plasser  Hvilepuls  Innført på avd. 5 i 2007. Hele sykehjemmet i 2008.

15 ”- du vet, det gjør noe med oss.”  Hvilepuls.  Ritual for å gi ansatte rom for ettertanke og avskjed.  Lystenning, musikk, refleksjon.  Ansatte syns det er godt å stoppe opp og kjenne etter.  Erkjenne at jeg er til stede som menneske.  Anledning og tid til å bli kjent med egne følelser.  Avslutte med verdighet. ”Et slikt ritual kan være med å gi slitestyrke til et personale som bruker seg selv og sitt følelsesliv som det viktigste verktøyet i arbeidet.” Kaasa,S. (red) 2007: Palliasjon, s. 150

16 Motet til å skape motet til å lene seg over bordet den opne rørsla mellom oss Dette kallar eg vi Hanne Aga

17  Etikk handler ikke bare om hva vi skal gjøre, men også om hvem vi er.  Jeg har aldri med et annet menneske å gjøre uten at jeg holder noe av dennes liv i mine hender.

18 Refleksjon: Jeg og ”Den Andre”  Jeg har aldri med et annet menneske å gjøre uten at jeg holder noe av dennes liv i mine hender.


Laste ned ppt "Innlegg på erfaringskonferanse 22. mars 2010 Lars Helge Myrset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google