Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utarbeidet i tilknytting til deltagelse i Kompetanseprogrammet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utarbeidet i tilknytting til deltagelse i Kompetanseprogrammet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utarbeidet i tilknytting til deltagelse i Kompetanseprogrammet
Helsefremmende arbeidsplass Grunnlag for det videre arbeid i Hedmark fylkeskommune Utarbeidet i tilknytting til deltagelse i Kompetanseprogrammet ”Helsefremmende arbeidsplasser”.

2

3 Bakgrunn Internasjonalt og nasjonalt fokus på helsefremmende arbeidsplasser Luxemburg-deklarasjonen 1997 Lillestrømerklæringen 2002 Arbeidsmiljølovens §1-1 ”Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet”. Hedmark fylkeskommunes behov for utvikling av ledelse. IA avtalen Kvalitetsutvikling Rekruttering

4 Formål Fokus på det psykososiale arbeidsmiljø
Den ansatte vet hva som forventes av seg. Den ansatte har nødvendig utstyr og ”verktøy” for å gjøre jobben riktig. Den ansatte har mulighet til å gjøre det hun eller han er best til, hver dag på jobb. Den ansatte har jevnlig fått anerkjennelse og ros for godt utført arbeid. Den ansatte oppfatter at leder og andre medarbeidere bryr seg om henne eller han. Den ansatte opplever seg oppmuntret til videreutvikling. Målet bør være å sørge for at det blir utarbeidet en overordnet strategi for det helsefremmende arbeidet i Hedmark fylkeskommune som skal etterleves. Styrke vår evne til medvirkning Styrke vår evne til individuell tilnærming

5 HF Intervensjon Bidra til verktøy og gjennomføring
Ledelse Mål: Ledere skal legge til rette, organisere og følge opp arbeid på en slik måte at arbeidet oppleves helsefremmende for den enkelte. Dette bør skje i tråd med allerede vedtatte lederkjennetegn. Fokus på ”Sunne arbeidsplasser” som en del av strategisk personalledelse Temaet skal ha fokus ved intervju i forbindelse med tilsettinger. Fokus i introduksjonsopplegget. Kontinuerlig oppfølging på den enkelte enhet/avdeling og i AMU. Innarbeides i allerede eksisterende systemer og gis en sentral posisjon i evaluering av strategiske personalpolitikk. Må inngå som en del av lederavtalen og i leders medarbeidersamtale med overordnet.

6 Medarbeidere Mål: Det forventes at medarbeidere bidrar til sunne og gode arbeidsplasser gjennom kontakt med andre ansatte og sine ledere. Dette er i tråd med Arbeidsmiljøloven § 2-3 og Hovedavtalen. Det må inngå i verdigrunnlaget vårt at det å være ansatt betyr også å medvirke for sunne og gode arbeidsplasser – alle må bidra. Innarbeides i introduksjonsprogram, tas inn i medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler, skal gjenspeiles som en del av lønnsutviklingen.

7 Medarbeidersamtaler Mål: Medarbeidersamtalen skal også ha som fokus at arbeidsplassen skal oppleves som helsefremmende for den enkelte. Tiltak som kan øke opplevelsen av å fremme den enkeltes helse skal være avtalt. Helsefremmende arbeidsplasser bør inn som en del av medarbeidersamtalen for å kartlegge den enkeltes behov. Skjemaet må tilpasses slik at vi får et system som fanger opp behovene hos den enkelte.

8 Medarbeiderundersøkelser
Mål: Medarbeiderundersøkelser skal måle de ansattes opplevelse av arbeidsplassen Det etableres systematiske medarbeiderunderøkelser som fokuserer på sunne og gode arbeidsplasser. Som et utgangspunkt for videre arbeid med utvikling av helsefremmende arbeidsplasser brukes resultater fra en medarbeiderundersøkelse. Det kan være mange andre alternativer for å gjennomføre dette.

9 Prosesser Det igangsettes prosesser i eksisterende fora. Temahelsefremmende arbeidsplasser settes på dagsorden både for å formidle kunnskap og for å søke tiltak som bevirker at arbeidsplassene blir mer helsefremmende. Politiske arenaer, fylkesråd, fylkesting. SAMU Strategisk ledergruppe Utvidet ledergruppe (Noe informert allerede) Rektor-møter (Noe informert allerede) Tannhelsetjenestens ledermøter Ledermøter på den enkelte enhet FTU, HAMU, AMU Tillitsvalgte

10 Handlingsplan for økt fokus og økt evne til å bidra til helsefremmende arbeidsplasser
Målgrupper: Ledere alle ledere med personalansvar er viktigste målgruppe Medarbeidere Uten medvirkning fra medarbeidere kan vi ikke lykkes. Tillitsvalgte Vi må spille på lag med tillitsvalgte både i forhold til fokus og prioritering og i forhold til holdninger og handlinger. Brukere(?) Kan vi påvirke brukernes forventning slik at dette understøtter våre tiltak for mer helsefremmende arbeidsplasser, uansett er helseutfordringen knyttet til forventninger og kommunikasjon med brukere.

11 Delmål: Medarbeiderundersøkelse – finne spørsmål som kartlegger opplevelsen av helsefremmende arbeidsplass. Innarbeide disse i en medarbeiderundersøkelse som for eksempel gjennomføres annen hvert år. Medarbeidersamtale – innarbeide tema helsefremmende arbeidsplasser i en revidert mal for gjennomføring av disse. Gjennomføre medarbeidersamtaler i etterkant av medarbeiderundersøkelser hvor resultater av disse på enhetsnivå inngår som en del av samtalen. Lederavtaler - Utforme forventninger til lederatferd i forhold til helsefremmende arbeidsplasser som en del av lederavtalene og ledersamtalen. Lederutviklingsprogram – på bakgrunn av kartlegging og ønsker utvikle eller formidle lederutviklingsprogram for større eller mindre grupper.

12 Tiltak utvikles av den enkelte personalleder på basis av forståelse og kunnskap, sammen med sine ansatte og i tråd med fylkeskommunens føringer

13 Forslag til noen overordnede tiltak som kan støtte og bidra i arbeidet med helsefremmende arbeidsplass Hedmark fylkeskommune søker deltakelse på kompetanseprogrammet ”Helsefremmende arbeidsplasser i regi av Fylkesmannen, Arbeidstilsynet og Fylkeskommunen. En tillitsvalgt, to fra HMS seksjonen og Personal- og organisasjonsavdelingen. I tillegg er to av HMS seksjonens ansatte i gang med Master i helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet. Vi søker å etablere kontakt med andre arbeidsgivere som er opptatt av å utvikle mer helsefremmende arbeidsplasser. Det utarbeides et grunnlag for tema ”Helsefremmende arbeidsplasser” som kan brukes som presentasjon i alle fora beskrevet under prosess. Det anbefales utarbeidet en medarbeiderundersøkelse som inkluderer spørsmål om opplevelser i tråd med ”Indikasjoner på sunne og gode arbeidsplasser”. Mal for medarbeidersamtaler gjennomgås med sikte på å innarbeide ”Indikasjoner på sunne og gode arbeidsplasser”. Evalueringen av Strategisk personalpolitikk gjennomføres med sikte på å innarbeide ”Indikasjoner på sunne og gode arbeidsplasser”.

14 Utvikle bedre lederstøtte og verktøy for ledere i arbeidet med mer helsefremmende arbeidsplasser Sentralt og avgjørende i gjennomføringen av helsefremmende arbeidsplasser er lederne. En forutsetting for videreutvikling er den støtte og de verktøy vi som organisasjon kan utvikle. Et særlig ansvar for dette bør ligge Fylkesdirektøren og ivaretas av HMS seksjonen og Personal- og organisasjonsavdelingen. Vi forslår at det videre arbeidet blir ivaretatt av Personal- og organisasjonsavdelingen i samarbeid med HMS seksjonen og som en del av en eventuell deltakelse i kompetanseprogrammet ”Helsefremmende arbeidsplasser i regi av Fylkesmannen, Arbeidstilsynet og Fylkeskommunen. Både de tiltak som blir vedtatt og statusen på helsefremmende arbeidsplasser bør evalueres. Statusen for helsefremmende arbeidsplasser kan evalueres gjennom en medarbeiderundersøkelse. Det rapporteres om tiltakene til direktøren.


Laste ned ppt "Utarbeidet i tilknytting til deltagelse i Kompetanseprogrammet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google